Покана за годишно общо събрание 2013 година

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на БСБББ – АС, на 30.03.2013 г. в 13,30 ч. в София на адрес: ул. Княз Борис I № 73, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на БСБББ – АС, от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;
2. отчет за дейността на БСБББ – АС, от 1.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;
3. приемане на решение за промяна в размера на членския внос, който се внася от членовете на сдружението;
4. приемане на бюджет на сдружението за 2013 г.;
5. приемане на промени в устава на БСБББ – АС;
6. освобождаване на членовете на УС от длъжност и избор на нов управителен съвет;
7. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

Поканата е публикувана на 22.02.2013г. в бр.18/2013г. на Държавен вестник