Покана за Общо събрание на 04.11.2017

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 4.11.2017 г. в 13 ч. в София, зала 73, ул. Княз Борис № 73, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на БСБББ – АС от 1.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
2. приемане на годишен бюджет на сдружението за 2017 г.;
3. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *