Покана Общо събрание 15.12.2018

П О К А Н А

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, зала 73, ул. „Княз Борис“ № 73, от 13:00 часа на 15.12.2018 година, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2017 до 31.12.2017 година;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 година;
3. Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2019 година;
4. Избор на нов Управителен съвет;
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

Живко Янков – Председател


Образец на пълномощно >> изтегли тук