Резюме на 3-та национална среща – ШУМЕН 2013

Третата национална среща на хора с болест на Бехтерев се проведе на 27.04.2013г. в гр. Шумен. По време на срещата се опитахме да обхванем най – важните аспекти на здравния и социалния живот на хората с болест на Бехтерев.
За първи път бяха представени 6 презентации в сферата на достъпа до лечение и медицинска рехабилитация, възможностите за оперативно лечение, дейността на БСБББ и ОПРЗБ, предоставянето на психологическа помощ и др. Представени бяха и някои от основните резултати от Проучване 2012 година сред членовете на БСБББ.

Роля на пациентските организации при решаване на проблемите на хора с Мускулно – Скелетни Заболявания (МСЗ) бе темата на презентацията, представена от Боряна Ботева и Снежана Божинова (ОПРЗБ). В нея се акцентира върху значимата роля на двете организации – ОПРЗБ и БСБББ, в процеса на защита правата и интересите на хората с ревматични заболявания; бяха представени видовете социални услуги, предоставяни от двете Сдружения и др. особен интерес сред присъстващите предизвика панорамата от дейности, насочени към обединяване на хората с увреждания, оказване на взаимна подкрепа, предоставяне на информация, създаване на условия за лични и социални контакти, обмяна на опит и др.

jivko7

Ролята на физиотерапията и рехабилитацията при хора с болест на Бехтерев д-р Димитрова, директор на МБАЛ-Шумен. В своята презентация д-р Димитрова акцентира върху видовете рехабилитационни процедури и значимостта им за поддържането на добро здравословно състояние при лицата с болест на Бехтерев и хората с ревматинчи заболявания като цяло. Подчертана бе огромната роля на медицинската рехабилитация в процеса на поддържане на високо качество на живота на хората с Бехтерев.

IMG_0355

Оперативно лечение при пациентите с ревматични и дегенеративни заболяванияд-р Валентин Димитров – ортопед, МБАЛ-Шумен. Д-р  Димитров представи възможностите за оперативно лечение при хората с Бехтерев и въобще при ревматични заболявания. особен интерес предизвика информацията за видовете изкуствени стави – тазобедрени, коленни, раменни – и възможното им приложение при пациенти с разлино състояние и развитие на заболяването.

IMG_0358

Новости в лечението на възпалителните артропатиид-р Стоян Тодоров -Началник на отделение по ревматология , МБАЛ-Шумен. В своята подробна и детайлна презентация д-р Тодоров се спря на същността, причините за възникване и възможните пътища на развитие на най-важните ревматични заболявания. Освен това той обърна внимание на новите методи за диагностика и лечение, на новите фармацевтични продукти в тази сфера. Представени бяха и позитивните и негативните страни на основните лекарствени продукти, прилагани в сферата на реватологията.

jivko11

Психосоциални проблеми и психотерапия при страдащите от ревматична болка д-р Илхан Хюсниев- отделение по ревматология, МБАЛ-Шумен. Д-р Хюсниев представи различните психосоциални проблеми, пред които се изправят хората с ревматични заболявания, както и възможности негативни последици за тяхното здраве, когато не се обръща достатъчно внимание на тези въпроси. Показани бяха възможностите на различни методи и техники за оказване на психологическа подкрепа на болните.

Jivko14

Социални измерения на проблемите на хората с болест на Бехтерев (Анализ на данните от проучванята, проведени през 2010 – 2012 година, сред членове на БСБББ-АС) доц. д-р Божидар Ивков – ИИОЗ при БАН и БСБББ. Доц. Ивков представи някои от най-важните резултати от проведеното през 2012 г. проучване сред членовете на БСБББ. Презентирани бяха и основните изводи и заключения, които се налагт от анализа на набраните данни.

IMG_0364

С много усмивки и страхотно настроение изпращаме третата национална среща и с още повече надежда очакваме срещата през 2014 година.

IMG_0367

До нови срещи!

БСБББ – АС

Снимки от срещата може да видите на този линк.