РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК МОГАТ ДА СЕ ОБЖАЛВАТ И В СЪДА

Решенията на ТЕЛК са индивидуални административни актове и пораждат редица права и задължения.
Като такива те могат да се обжалват както по административен ред – пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), така и по съдебен ред (пред съответния окръжен съд). От момента, в който влязат в сила (т.е. станат необжалваеми), те са задължителни за всички лица, органи и организации в страната (чл. 17 от КЗОО).  Ако не сте доволни от решението, можете да го обжалвате, включително и като 

търсите защита от съда

Обжалване по административен път – решението на ТЕЛК се обжалва пред НЕЛК. Жалбата е в свободен текст и в нея трябва да посочите в какво точно се състои неправомерността на решението. Можете да обжалвате всичко – процента загубена работоспособност, потребността от чужда помощ, срока на инвалидизиране, датата на инвалидизиране, причинната връзка и противопоказните условия на труд.

Жалбата се подава в 14-дневен срок от получаване на решението на ТЕЛК. По нея не се дължат никакви такси.

НЕЛК е длъжна да се произнесе по обжалваното решение в 45-дневен срок от постъпване на медицинската документация (чл. 27 от НЕР). Ако са необходими допълнителни изследвания, срокът започва да тече, след като те бъдат извършени. По изключение НЕЛК може да се произнесе и по наличните документи, без да извършва нови изследвания.

Важно!
Ако комисията ви е назначила да си направите нови изследвания, а вие откажете да се явите на преглед, жалбата ви не се разглежда (чл. 29, ал. 2 от НЕР).

В решението си НЕЛК задължително се произнася по всички съществени елементи на решението на ТЕЛК, без значение дали точно те са били обжалвани. Независимо дали ще потвърди решението на ТЕЛК, дали ще го върне за преразглеждане или директно ще издаде ново, НЕЛК е длъжна или да ви даде своето решение лично, на ръка, или да ви го изпрати по пощата с писмо с обратна разписка. Това е особено важно условие, тъй като от датата на получаване на писмото за вас е налице възможността да обжалвате решението и по съдебен ред.

обжалване на решенията на нелк в съда

Когато човек е недоволен от действията на администрацията, той може да потърси защита на своите права и по съдебен път, колкото и да е неприятно да се ангажира със съдебна процедура.

Поради изключителното значение на решенията, които издават ТЕЛК и НЕЛК, и поради тяхното влияние върху правата, които придобиват хората с увреждания, законът е предвидил възможността да бъдат обжалвани в съда. Жалбата се подава в 14-дневен срок от получаване на решението на НЕЛК пред съответния окръжен съд във вашия град (окръг). Жалбата се подава чрез НЕЛК – това означава, че не се внася директно в съда, а вие я подавате до НЕЛК, която е длъжна в тридневен срок да я изпрати на съда. Важно! При подаване на жалбата задължително вземете входящ номер за нея. По този начин вие удостоверявате спазването на сроковете, а също така максимално се гарантира, че жалбата “няма да се загуби”. Ако НЕЛК не подаде в срок жалбата ви в съда, по ваше настояване съдът ще я изиска служебно.

Жалбата се разглежда по реда на Закона за административното производство в открито съдебно заседание с трима съдии и участие на прокурор.

Задължително е да потърсите помощ от адвокат или друг компетентен юридически съветник, а тук ще ви дадем няколко съвета и препоръки. За подаване на жалбата дължите съдебна такса. Не е необходимо да я внасяте веднага. Това можете да направите и когато жалбата ви пристигне в съда.

Самият съд ще ви изпрати уведомление, че трябва да я внесете в седемдневен срок.

По делото неизбежно ще направите разходи за адвокатска помощ и евентуално за съдебна експертиза. Не забравяйте за възможността да се освободите от такси, ако имате нисък доход.

не разчитайте на това, че делото ще приключи бързо

Административните производства са едни от най-бавните и продължителни, защото често са свързани с тежки и сложни експертизи. Дори и да спечелите, респективно загубите делото, не забравяйте, че то може да бъде обжалвано пред по-горна съдебна инстанция.

И най-важното: докато продължава делото, вашето решение не е влязло в сила. Това означава, че няма да получавате пенсия, нямате право на помощно-технически средства, нямате право на социални придобивки. Което много често става пагубно за човека с увреждане (особено невъзможността да получава пенсия) и води до нежелание да се водят съдебни дела.

От казаното дотук се вижда, че решението за или против съдебното обжалване на решенията на НЕЛК трябва да се вземе след сериозна консултация с юрист и като се отчетат всички неблагоприятни последици.

Но във всички случаи, когато смятате, че правата ви са нарушени, трябва да намерите начин да потърсите тяхната защита.

източник: http://www.blitz.bg/article/13730


Comments

4 responses to “РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК МОГАТ ДА СЕ ОБЖАЛВАТ И В СЪДА”

 1. Ясен Ковачев Avatar
  Ясен Ковачев

  Сакън!
  Информацията е неточна. Законът за административното производство е отменен и за производствата пред съд се прилага от 01.03.2007 г. Административно-процесуалният кодекс (АПК).
  оттам и някои важни уточнения. В чл. 132 АПК е казано кои дела се гледат от Върховния административен съд и кои – от местните административни съдилища (а не окръжните – ако подадете жалбата в окръжния съд, ще я препратят на комшиите от административния). Понеже никъде решенията на НЕЛК не са посочени като обжалваеми пред ВАС, компетентен ще бъде съответният административен съд (там, където има окръжен съд, има и административен).
  В чл. 164 АПК се посочва, че тези дела се гледат в състав от един съдия (а не трима). За прокурор не ме питайте – не съм толкова вътре в материята. Пък и все едно – в 9/10 от случаите прокурорът (ако го има) ще каже, че жалбата ви е неоснователна.
  За да ви е лесно, пригответе си ваш екземпляр от жалбата, върху който в съответното деловодство ще отбележат датата на внасяне.
  И още нещо – да, текстът е свободен, но ако все пак решите да се упражнявате без помощта на адвокат, е важно да знаете, че съгласно чл. 150, ал. 1 АПК жалбата трябва да съдържа:
  1. посочване на съда;
  2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
  3. означение на обжалвания административен акт;
  4. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;
  5. в какво се състои искането;
  6. вашия подпис.
  Ще се учудите, ако разберете в колко от жалбите липсва по нещичко (и подписи също), а това означава не само съобщение да внесете такса, ако не сте внесли, ами и указания в същия срок да оправите нещо, което не сте посочили в жалбата.

 2. Ясен Ковачев Avatar
  Ясен Ковачев

  Горе-долу.
  Като отправна точка е така. Но всеки случай е сам за себе си и наистина трябва да се обсъжда, при това не само с юрист. Който може, трябва да обсъди нещата и с лекуващия го специалист, защото решенията ще зависят изключително от експертиза по делото, която ще провери доколко обосновани са заключенията на Телкове и Нелкове. А експертизите се правят от лекари – вещи лица. За да се прецени има ли смисъл да се води дело, че тя таксата за жалбата засега е малка – 10 лева, ама има и други разноски (примерно за експертизата), които като се натрупат и ако се загуби делото, ще станат има-няма неколкостотин лева.

 3. Кирил Иванов Avatar
  Кирил Иванов

  На 07.01.2011 година подадох документи до ТЕЛК Кърджали.Една година и десет месеца чакам да ме освидтелстват но отговор нямам.
  реди няколко дни отидох да проверя и от там отговориха че обработват документи за 2009 година.Посках да ми издадат удостоверене че съм внесъл документите с цел да не плащам такси в болнцете но те отказха.Междудругото искам да кажа че съм опериран от сърце с поставени три байпаса и два стента а сщо така имам дисокпатия.Ето защо моля някои да ми помогне със жалба до съда.Ако е необходимо ще му заплатя.

 4. Пратете повече информация по случаят на office@spondylitisbg.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *