Дефинитивно състояние – запитване НОИ

изх. № 90 / 14.02.2011

ДО Г-ЖА ХРИСТИНА МИТРЕВА

УПРАВИТЕЛ НА

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ЗАПИТВАНЕ

ОТ

БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Уважаема г-жо Митрева,

Във връзка със зачестилите въпроси от членове на БСБББ-АС относно понятието “дефинитивно състояние“, използвано в  Наредбата за медицинска експертиза (Приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г.) и конкретно в чл.69, т. 4:  “При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността (степента на увреждане) се определя пожизнен срок на инвалидността.” и т.5:  “При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 1.”, както и чл.78 т.4: “При дефинитивни състояния, при които не се очаква условията на труд да обусловят неблагоприятно развитие на заболяването, в експертното решение се записва, че лицето е в състояние да работи според квалификацията и възможностите си.” , бихме желали да изясните какво означава посоченото по-горе понятие “дефинитивно състояние“ и какви са критериите, по които се определя то.

гр. София, 14.2.2011 г.

С уважение:

Боряна Ботева,

зам.-председател на

БСБББ-АС

___________________________