Писмо за новите изисквания на НЗОК в сила от 15.03.2013г. [15-12-28 / 03.04.2013]

БСБББ – АС изх. № 146 / 02.04.2013

НЗОК вх. № 15-02-18 / 03.04.2013

До д-р Пламен Цеков

Управител

Националнa здравноосигуритена каса

 Относно: Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г.

Уважаеми господин Управител,

Пишем във връзка с „Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ“, които са в сила от 15.03.2013г.

Поради факта, че същите бяха публикувани на сайта на НЗОК на 27.03.2013г. бихме искали да получим писменно подвърждение от ваша страна, че хора, които са си подали документи преди 27.03.2013г. няма да бъдат връщани и няма да се получава забавяне на издаване на протоколи поради факта, че документите не отговарят на новите изисквания в сила от 15.03.2013г.

Предварително благодарим за съдействието при осигуряване на условия за нормално издаване протоколи за лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

С уважение,

Живко Янков – председател на УС БСБББ – АС