Писмо за увеличаване броя на хоспитализациите по КП 244 за болните с възпалителни ставни заболявания [120 / 02.10.2012]

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

БСБББ – АС  изх. №  120 / 02.10.2012
ОПРЗБ        изх. № 68 / 02.10.2012

г-жа Десислава Атанасова

Министър на здравеопазването

До д-р Пламен Цеков

Управител на Национална Здравноосигурителна каса

Копие до:

Д-р Цветан Райчинов

Председател на Български лекарски съюз

Проф. Рашо Рашков

Председател на Българско дружество по ревматология

Д-р Татяна Англелова

Председател на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация

Относно: Увеличаване броя на хоспитализациите по КП 244 за болните с възпалителни ставни заболявания.

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми г-н Управител,

Във връзка с препоръките, разписани в Брюкселката декларация приета на 19.10.2010 година, а именно:

1. Европейският съюз и неговите страни членки трябва да разпознаят социалноикономическата важност на ревматичните заболявания във всички възрастови граници и да им придадът необходимата важност.

2. От изключителна важност е да се даде приоритет на базовите и клинични проучвания за ефекта, прогнозата и въздействието на тези хронични заболявания.

3. Европейският съюз и неговите страни членки трябва да бъдат сигурни, че са осигурили необходимите условия за пълноценен живот на хората с ревматични проблеми в обществото; това включва оптимизиране на факторите, свързани с качеството на живот, наличието на инструменти за справяене с живота, правото на обучение и работа съобразено с техните потребности;

4. Хората с ревматични болести трябва да получават бърз достъп до високачествено обслужване, в идеалния случай в специализирани центрове, което да доведе до трайно качество на живот;

5. Управлението на ревматичните болести трябва да е в съответствие с научно – доказани препоръки във всички страни членки на Европейският съюз;

6. Хората с ревматични проблеми са експерти в управлението и живота с такива заболявания и трябва да бъдат включени в проектирането, предоставянето и контрола на услугите, които им се предлагат.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Броят на хоспитализациите по КП 244 за болните с възпалителни ставни заболявания / ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и т.н./ , да се увеличат на 2 пъти в годината.

Убедени сме, че тази промяна ще доведе до положителен ефект:

А)  за хората:

  1. Ще се подобри качеството на живот на хората с мускуло – скелетни и ревматични болести.

  2. Подобряване на общия здравен статус и възможностите на хората с тези социално значими заболявания да контролират по-добре и за по-дълго време хроничното заболяване и хроничната физическа болка. Това ще доведе и до намаляване на преките и непреките разходи за контрол над болестта и болката;

  3. Положителен социално – икономически ефект за хората, които имат нужда от постоянни медико-рехабилитационни услуги;

Б) за държавата и обществото:

  1. Намаляване на преките и косвени разходи (например по – малко посещения при общо практикуващи лекари, намаляване броят на направленията и др), за овладяване на хроничните болестти и хроничната физическа болка;

В) за работодателите:

  1. Повишаване на трудоспособността и производителеността;
  2. Намаляване на отсъствия от работа;

Разчитаме на вашата подкрепа и съдействие.

София, 02.10.2012г.

инж. Живко Янков – БСБББ – АС

Цвета Апостолова  – ОПРЗБ


Comments

2 responses to “Писмо за увеличаване броя на хоспитализациите по КП 244 за болните с възпалителни ставни заболявания [120 / 02.10.2012]”

  1. […] Отговор НЗОК за увеличаване на броят на направлиния по клинична пътека 244 4 November 2012 No Comment Отговор на НЗОК по повод Писмо за увеличаване броя на хоспитализациите по КП 244 … […]

  2. […] Отговор НЗОК за увеличаване на броят на направления по клинична пътека 244 4 November 2012 No Comment Отговор на НЗОК по повод Писмо за увеличаване броя на хоспитализациите по КП 244 … […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *