Писмо изисквания на НЗОК [15-02-15/08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  141 / 20.02.2013

ОПРЗБ       изх. №74  / 20.02.2013

До д-р Пламен Цеков

Управител на Национална Здравноосигурителна каса

 Относно: Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

Уважаеми г-н Управител,

При лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ има празнини и неясноти.

В настоящите Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювениленартрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 01.05.2012г. липсва  информация за сроковете, в които НЗОК трябва да се произнесе, след подаване на съответните документи от страна на пациента. Липсват и критерии за механизма на смяната на един антицитокинов препрат с друг, както и срок при необходимост от допълнителна консултация със специалист.

Предлагаме преразглеждане и добавяне на информация относно:
– какви критерии се прилагат при смяна на един антицитокинов лекарствен продукт с друг;
– какъв е срока за издаване на протокол за новоназначения от Експертната лекарска комисия антицитокинов лекарствен продукт
– какъв е срока за издаване на протокол за лечение с антицитокинови лекарствени продукти при необходима допълнителна консултация със специалист

Считаме, че тези изменения и допълнения ще подобрят качеството на лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ.

Зам.председател на УС  на БСБББ-АС   /Бойко Бойчев/

Зам.председател на УС на ОПРЗБ  /Боряна Ботева/

20.02.2013г.