Уточнение към жалба до комисията по дискреминация

изх. № 88 / 10.2.2011

ДО КЕМАЛ ЕЮП
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

УТОЧНЕНИЕ КЪМ ЖАЛБА

ОТ
БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ
Уважаеми господин председател,

С това писмо искаме да направим уточнение към жалба номер 14-30-9, внесена в Комисия за защита от дискриминация на 07.02.2011г.

Считаме, че чрез решението, което Комисията по позитивен лекарствен списък е взела, директно се дискриминират и обричат болни с болест на Бехтерев на инвалидност. Чрез преместването на  биологичните средства  за интравенозно приоложение от Приложение 1 в Приложение 2 на ПЛС (Позитивен лекарствен списък), комисията не е взела под внимание проблемите в нормативната уредба (видно от отговора на НЗОК 15-02-53 / 23.11.2010 на наше запитване във връзка с промяната в ПЛС, и приложен към настоящата жалбата), които водят до невъзможността лечебните заведения да закупуват тези медикаменти, поради делегирани бюджети, определяни от  НЗОК . Видно от горе написаното, Комисията по позитивен лекарствен списък директно е нарушила правото на всеки български гражданин да получава навременно и адекватно лечение.

Надяваме се това уточнение да бъде взето под внимание при разглеждане на жалба 14-30-9, подадена от БСБББ – АС на 07.02.2011г.

10.2.2011г., гр. София

С уважение:

БСБББ – АС

–––––––––––––––

изх. № 79 / 7.2.2011

вх. № 14-30-9 / 7.2.2011

ДО КЕМАЛ ЕЮП
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЖАЛБА

ОТ
БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ
Уважаеми господин председател,

Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев е крайно разтревожено заради нарушаване на правото на пациентите с ревматологични заболявания да се лекуват адекватно.

На 11.11.2010г. изпратихме сигнал до НЗОК (150253 / 11.11.2010) и Министерство на здравеопазването (6300141 / 11.11.2010) във връзка с предстоящо преместване на биологичните средства, които се вливат венозно от Приложение 1 в Приложение 2 на позитивния лекарствен списък. Въпреки нашият сигнал, този тип медикаменти бяха преместени в Приложение 2, тъй като се преливат венозно и според съответните институции не са подходящи за домашно лечение. При това положение се налага пациентът да бъде хоспитализиран всеки месец. Във връзка с промените вече е невъзможно получаването на лекарството от аптека ,както беше до момента. Медикаментите, чиято цена е около 3 000 лв. трябва да бъдат закупувани със средства на болницата, където е хоспитализиран болният като тези пари се отпускат от делигираният бюджет на лечебното заведение определен от НЗОК.

В момента здравните заведения у нас се намират в изключително тежко финансово състояние и е  никое от тях не би могло  да поеме отговорност да заплаща скъпоструващи медикаменти.

При някои от пациентите медикаментът може да бъде заместен с друго биологично средство от Приложение 1. Замяната на един биологичен медикамент с друг, обаче крие рискове за здравето на пациента. Смятаме, че не е редно здравето да се застрашава заради административни пречки.

При част от пациентите ефект върху развитието на заболяването имат само биологични средства за венозно приложение. Тези болни не са в състояние да търсят сами здравно заведение, което ще поеме  финансовата тежест, за да могат да получат необходимото животоподържащо лечение.

Уважаеми господин председател,

Биологичните средства са най-модерното лечение, което се прилага за ревматологични заболявания. Навсякъде в Европа те се поемат на 100% от държавата, като процедурите са бързи и опростени. Единствено у нас тези медикаменти се реимбурсират на 75%, а процедурите по получаването им траят с месеци. Поради тази причина болните в България са поставени в положение непрестанно да търсят средства, за да живеят нормално. Към това могат да се прибавят и административните пречки, посочени по-горе, които възпрепятстват използването на тези животоподдържащи лекарства, като с това се нарушава конституционното право на лечение и нормален живот.

До момента Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса по никакъв начин не помагат в борбата ни за по-добър живот на стотици хиляди български граждани страдащи от ревматологични заболявания.

Надяваме се на вашата бърза реакция по случая.

7.2.2011г., гр. София

С уважение:

УС БСБББ – АС