[15-01-53/09.09.2013] Писмо и отговор за промяна на процеса по издаване и подновяване на протоколи за скъпоструващи лекарствени средства, отпускани от НЗОК

изх. БСБББ – АС 156/02.08.2013г.

вх. НЗОК 15-01-53/02.08.2013г.

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА  НАЦИОНАЛНАТА  

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА

 

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРОЦЕСА ПО ИЗДАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

 

УВАЖАЕМА ДОКТОР ТОДОРОВА,

От името на „Асоциация на хората с множествена склероза“, Асоциация „Хипофиза“,“ Сдружение на болните от Болест на Бехтерев“  и „Организацията на пациентите с ревматологични заболявания“ бихме искали да насочим Вашето внимание към проблема за получаване на скъпоструващи лекарствени средства, отпускани от НЗОК по реда на чл. 78 т. 2  от Закона за здравното осигуряване .

Призоваваме ръководството на НЗОК да намери решение на този дългогодишен проблем, тъй като прекъсването на лечението  не само води до влошаване на здравословното състояние на пациентите, а и до последващи разходи, които същата институция следва да плати за лечение на възникналите усложнения.

Нашите предложения, които многократно сме внасяли в НЗОК, но до момента не са били чути са следните:

Проблем № 1:

Процедурата по получаването на лекарства, отпускани по реда на чл. 78 т. 2 ЗЗО отнема повече от месец, което води до възможно прекъсване на лечението на пациентите от 20 до 30 дни на всеки шест месеца. Заложените 30-/60-дневни нормативни срокове за обработка на протоколи от НЗОК се увеличават допълнително с времето, необходимо за минаване на специализирана лекарска комисия, технологичното време за обработка и изпращане на документите от РЗОК на НЗОК, получаването на рецепта от ОПЛ и доставянето на медикамента в аптеките. Няма предвидени санкции, ако този срок не бъде спазен, макар че забавянето може сериозно да повлияе на състоянието на пациентите. На всеки 6 месеца болните трябва да извършват следните действия, за да се продължи лечението със скъпоструващи лекарства:

– извършване на изследвания – стават готови до 5-7 дни

– издаването на протокол от специализирана лекарска комисия – няма фиксирани дати, а при пациентите с ревматоиден, псориатиен, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит такива комисии има само в 3 града в страната – София, Пловдив и Варна. Повечето пациенти успяват да преминат комисия в рамките до 7 дни

– подаване на документи в РЗОК

– транзитно време за изпращане на документите от РЗОК до НЗОК – нормативно определено до 5 дни)

– свикване на комисия за разглеждане на протоколите от НЗОК (срокът нормативно е определен до 30 дни)

– технологично време за обработка на протоколите – не е определен нормативно, на практика стига до 10 дни

– връщане на протоколите от НЗОК в РЗОК – 1- 2 дни

– време, през което РЗОК да уведоми пациента, че е допуснат до лечение – 1-3 дни в зависимост дали ще бъде по телефона  или по пощата

– пациентът лично или чрез пълномощник получава заверения си протокол от РЗОК

– пациентът посещава личния си лекар, който изписва рецепта за лекарството – 1 ден

–  пациентът представя оригиналния протокол, копие от същия и рецептата в аптеката. Заб. понеже лекарствата са скъпи, те не се поддържат в наличност, а след получаването на протокола, аптеката подава заявка към дистрибутора на медикамента, който да го достави – от 3 до 10 дни

За новодиагностицирани пациенти процедурата по изготвяне на необходимите изследвания и обработката на документите в НЗОК отнема до 4 месеца.

Предложение:

  1. Да бъдат променени чл.52 ал. 2 и чл. 56 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на НЗОК съгласно направеното от нас предложение и НЗОК да носи отговорност при неспазване на посочените срокове. Още при следващото събрание на Надзорния съвет на НЗОК  да бъде гласувана горепосочената промяна в Правилника

или

  1. Да се осигури възможност за подаване на документите в РЗОК след получаването на лекарствата по протокола за 5-тия месец от него, с прилагане на копие от действащия протокол. Оригиналът ще бъде върнат в РЗОК при получаване на новия протокол за следващите 6 месеца. Така ще се гарантира навременното получаване на медикаменти от пациентите.

Проблем № 2:

Липсва прозрачна информация за движението на протоколите и трудно може да бъде проследено, на кое звено се бави процеса. Външните експертите към НЗОК се явяват лично за подписването на всеки протокол, което допълнително бави процеса и затруднява достъпа на пациентите до лечение.

Предложение:

Процедурата по издаване  на протоколите е изключително тежка за пациента  и неговото семейство. Изпълнява се от НЗОК по начин, в който е изключено използването на всякакви съвременни технологии. Предлагаме документите да се сканират в РЗОК и да се подписват с електронен подпис от консултантите и съответните служители в НЗОК. По този начин в рамките на 1-2 дни пациентът ще има възможност да получи протокола (което няма да струва голяма инвестиция отстрана на Здравна каса за закупуване на електронни сертификати на консултантите и служителите). Спестява се времето, в което документите пътуват от РЗОК от страната до София, посещението на НЗОК от консултанти, времето в което документите преминават през няколко отдела на институцията, след което се връщат обратно до РЗОК . Процедура, отнемаща време и значителен човешки ресурс. С въвеждането на съвременните технологии ще се постигне много по-добър от сегашният контрол върху разходите за скъпоструващите медикаменти. Предлагаме промени и в чл. 49 ал. 2 и чл. 52 ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на НЗОК, като на сайта на НЗОК се качи свободна за достъп връзка с актуална информация за статуса на съответния протокол по входящи номера на документите.

Проблем № 3:

За някои заболявания  е напълно излишно обновяването на протоколи на всеки 6 месеца, тъй като лечението на болните не се променя с години.

Предложение:  

За заболяванията, при които е възможно, например множествената склероза, болест на Бехтерев, ревматоиден артрит, псориатичен артрит, ювенилен артрит, след консултация със съответните национални консултанти, да бъде дадена опция за издаване на едногодишни протоколи с прилагане на изследвания от контролно проследяване.

Заб. За някои редки заболявания, за които според експертите едногодишните протоколи са неприложими, се налага честа смяна на дозата или спиране на лечението.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,

Изразяваме готовност и желание за среща с Вас в рамките на следващите две седмици, на която да обсъдим направените предложения за преодоляване на посочените по-горе проблеми.

За Асоциация на хората с множествена склероза –         Десислава Раянова

За Сдружение на болните от Болест на Бехтерев –          Живко Янков

За Асоциация Хипофиза и Национален алианс на хора с редки болести –                 Ваня Добрева

За Организация на пациентите с ревматологични заболявания –                                          Боряна Ботева

******** Отговор на НЗОК може да прочетете тук *********

[download id=”37″]