[182 / 04.08.2014] – Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО

Изх. № 182 / 04.08.2014г.

ДО
УПРАВИТЕЛ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО
НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО

Уважаеми г-жо Управител,
Уважаеми членове на Надзорен съвет,

Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска цел в обществена полза.

Сдружението е член на ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) международна пациентска организация, както и в България на Федерация Български Пациентски Форум, която е една от четирите национално представени пациентски организации по смисъла на чл. 86 от Закона за здравето.

Скъпоструващо лечение на хора с болест на Бехтерев за лекарства по Приложение 1 от ПЛС се изписват с протокол от НЗОК въз основа на Експерно лекарско становище от Експертни лекарски комисии работещи в София, Пловдив и Варна.

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:

  1. Колко са българските пациенти с Болест на Бехтерев, които се лекуват с биологични лекарства, реимбурсирани от НЗОК към момента?
  2. Предвидени ли са средства от страна на НЗОК за заплащане лечението на пациентите с Болест на Бехтерев за цялата бюджетна 2014 г.?
  3. Има ли възможност НЗОК да плаща след м. семптември 2014 г. в аптечната мрежа скъпоструващи лекарства за лечение на хора с болест на Бехтерев?
  4. Очакват ли се забавания на плащания от страна на НЗОК към аптечната мрежа на скъпоструващи лекарства за лечение на хора с болест на Бехтерев след м. септември т.г. и ако да-в какъв период се предвижда да е забавяне на плащането?
  5. Има ли израбен план за непрекъсване на получаване от аптечната мрежа за хората с болест на Бехтерев на скъпоструващо лечение след м. септември т.г.?

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок.

С уважение,

Инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”61″]