Покана Общо събрание 15.12.2018

П О К А Н А

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, зала 73, ул. „Княз Борис“ № 73, от 13:00 часа на 15.12.2018 година, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2017 до 31.12.2017 година;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 година;
3. Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2019 година;
4. Избор на нов Управителен съвет;
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

Живко Янков – Председател


Образец на пълномощно >> изтегли тук

Заявление – декларация за участие в програма за социално слаби пациенти, кандидатстващи за биологично лечение, чрез предоставяне на безплатни тестове за хепатит и туберкулоза

Изтегли декларация от 2018г. с промени относно личните данни съобразени с изискването на GDPR (лични данни). Считано от 09.10.2018г. всички подавани декларации по проекта трябва да бъдат в този вариант.–> Zayavl-Kvantifer_rev.3-blank

 

Кампания “4 от 5” за ранно разпознаване на възпалителната болка в гърба

Проектът е насочен към пациенти, невролози, ОПЛ, ортопеди и травматолози и други специалисти за ранно разпознаване на симптомите на възпалителната болка в гърба.

Повече информация може да прочетете в съобщението от Българско дружество по ревматология публикуването по-надолу.

Записване групова рехабилитация Павел Баня – 02.11.2018

Преди да се запишете се запознайте с информацията:

– Условия и документи за постъпване по клинична пътека >> https://drive.google.com/file/d/0BxgDCFgTBmKeeDlRVF9xX1hwbU0/view?usp=sharing

–  Линк за форма за записване >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe127vplm4cBAvyAdW3-9h-hhsVbezMX7FFC3AANE5qXeFGrA/viewform?usp=sf_link

Срок за записване: 09.08.2018г.