Преди да станете член на БСБББ – АС се запознайте с Устав, Протокол от учредителното събраниеПротокол на управителният съвет и Съдебно решение от 15.04.2013г.:

Чл. 11. от УСТАВ: За член на Сдружението може да бъде прието всяко дееспособно физическо лице, което е болно от болестта на Бехтерев или е роднина по права линия без ограничения, или по сребрена линия до четвърта степен включително на такова лице, както и съпрузи или лица, които живеят на семейни начала с лице, болно от болестта на Бехтерев.

Тези лица трябва да приемат настоящия Устав и да желаят да работят за постигане целите на Сдружението.

чл.4 от Протокол от Учредително събрание:

На основание чл. 46, б. “а” от Устава, взема решение ежемесечният членски внос да бъде в размер на 5 /пет/ лева.

Чл. 18. от УСТАВ: Всеки член на Сдружението има право:

а/ да участва в Общото събрание и в управлението на Сдружението;

б/ да участва в обсъждането и гласуването на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението, свободно да прави предложения и да изразява мнението си;

в/ на един глас при гласуването;

г/ на достъп до информация за дейността на Сдружението;

д/ да ползва материалната база на Сдружението;

е/ да участва в организираните форуми, семинари и конференции от Сдружението;

ж/ да присъства на сбирките на местните поделение-клонове на Сдружението.

Чл. 19. от УСТАВ: Всеки член е длъжен:

а/ да се запознае със съдържанието на настоящия Устав и да спазва неговите правила;

б/ да зачита и да не противодейства за изпълнението на взетите от органите на Сдружението решения;

в/ да работи активно и честно за осъществяване на целите на Сдружението и да защитава неговите интереси;

г/ да не използва името и дейността на Сдружението за цели, противоречащи на Устава, професионалната етика, добрите нрави и закона;

д/ да плаща редовно членския си внос.

ИЗТЕГЛИ МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Молбата се принтира и попълва саморъчно. Праща се на адрес:

гр. София, 1172, кв. Дианабад бл.9 ет. 5 ап.20 (За БСБББ – АС)

Препоръчително е членският внос да се внася по банков път като пишете от кой са преведени парите:

получател: БСБББ – АС
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG54 FINV 9150 1204 3205 99
ПИБ АД


Print Friendly