[Добра новина – Определението не подлежи на обжалване] – Петчленен състав на ВАС подвърди определението на тричленен състав на ВАС за спиране на действие на изменени изисквания за лечение с биологични лекарства

Документи по адм.д. № 11860/2015 Върховен административен съд

[download id=”118,124,125,126, 122″]


 

Върховният административен съд, Петчленен състав – ІІ колегия  ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ В СИЛА определение от 11.11.2015 г. по адм.д. № 11860/2015 г. на Върховния административен съд, Седмо отделение.  Определението не подлежи на обжалване.

Извадка от определение на ВАС:

При преценката дали вредите, които биха могли да настъпят за жалбоподателите са противопоставими на обществения интерес от действието на приетия подзаконов нормативен акт, съдът е взел предвид, че увеличението на разходите за НЗОК за лечение на артрити с биологични лекарства не е обстоятелство, което би могло да се противопостави на интереса на пациентите, изразяващ се в защита на живота и здравето им и по-конкретно в наличието на достъп на всички ЗОЛ, страдащи от съответните заболявания, описани в изискванията, до адекватно и успешно лечение на заболявания, които сериозно увреждат или биха могли да увредят тяхното здраве.

Определението на ВАС гласи че такива изисквания не съществуват и до постановяване решение по делото за отмяната им ограничава НЗОК да налага изисквания за:  

  1. Започване на такава терапия само като втора линия;
  2. Започване само ако е провеждана поне една година, предхождаща терапия ;
  3. Започване с такава терапия само ако са изминали поне 2 години от окончателната диагноза ;
  4. Задължително  спазен алгоритъм на повлияването;
  5. Всяко изискване за диспансеризиране.

Определението за спиране на действието е не само за Изискванията от 18.08.2015г., но и за всякакви следващи, които ги възпроизвеждат – определенията на тричленния и петчленния състав са по смисъла на такива актове а не по самото им издаване.

Определението на ВАС, което не подлежи на обжалване означава, че НЗОК трябва да ги свали от сайта си, и или да  отпускат лекарства без изисквания или да публикуват на сайта на НЗОК неотменяните , “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ” записани в НРД 2015, а именно тези които бяха в сила от 01.03.2014г.

Това означава, че и НЗОК и РЗОК и националните консултант и председател на медицинско дружество и ревматолозите и пациентите трябва да бъдат уведомени, че тези изисквания засега са отпаднали и за това че съществува отговорност, включително и съдебна, за този който прилага изисквания различни от тези в сила от 01.03.2014г. и увреди някого. Независимо дали е пациент, близък на пациент, лекар или фармацевтична фирма.


[download id=”118,124,125,126, 122″]

Становище на Българско дружество по ревматология и Национален консултант по ревматология относно Нови изисквания на НЗОК от 01.08.2015г.

20150902 - Становище БДР за промяна в Изисквания

[download id=”93″]

Пушачите се подобряват по- слабо от лечението с антиTNF (биологични) лекарства в сравнение с непушачите

smokingПациентите с аксиален спондилоартрит, които пушат и имат повишени нива на С- реактивен протеин се подобряват по- слабо от лечението с антиTNF в сравнение с непушачите, съобщават швейцарски изследователи.

Въздействието на тютюнопушенето върху отговора към лечението е добре известно при пациентите с ревматоиден артрит, но отскоро се обръща внимание  на ефекта му при пациентите с аксиален спондилоартрит.

В това проучване, обхващащо 698 пациента с доказан аксиален спондилоартрит, които се лекуват с първия си антиТНФ, е изследван ефектът на тютюнопушенето върху отговора към лечението чрез измерване на BASDAI и ASDAS година по- късно, като се отчитат допълнителните значими фактори като пол, обем на физически упражнения, възраст и продължителност на заболяването (Ann. Rheum. Dis. 2015 Feb. 9 [doi:10.1136/annrheumdis-2013-205133]).

Dr. Adrian Ciurea от University Hospital Zurich и неговите сътрудници установяват, че пациентите, които имат повишени нива на С- реактивен протеин и пушат, постигат значително по- слабо намаление на BASDAI и ASDAS след преминаване на терапия с антиТНФ в сравнение с непушачите (0.75 BASDAI и 0.69 ASDAS, P = .005 and P = .001, respectively).

Шансовете за постигане на 50% подобрение в BASDAI или критериите на ASAS за 40% подобрение след едногодишно лечение са били значително по- ниски при пушачите в сравнение със непушачите (odds ratio, 0.54; P = .03; and OR, 0.43; P = .004, respectively).

Тютюнопушене в миналото не е имало изявен ефект върху отговора към лечението, според изследователите.

Механизмите на влиянието на тютюнопушенето са неясни, като е възможно да са свързани с нарушаване на фармакокинетиката на антиТНФ или пушенето да повишава нивата на болка или да намалява снабдяването на тъканите с кислород, предполагат изследователите.

Пациентите в проучването са част от Swiss Clinical Quality Management Cohort 2005-2014. Почти две трети са пушачи (62%), 38%- непушачи.

Превод: А.М.

By: NICOLA GARRETT , Източник

[203/18.06.2015] – Предложения за промени в Изискванията на НЗОК

203/18.06.2015г.

ДО
Д-р Глинка Комитов
Директор на НЗОК

КОПИЕ ДО
Д-р Николай Ингилизов
Директор Дирекция „ Лекарственипродукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане”

                                                          

 

Относно: Предложения за промени в Изискванията на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с  биологични антиремватични лекарствени продукти при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014 г.

 

Уважаеми д-р Комитов,   

От името на Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит, Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев и Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България  с цел подобряване и улесняване на достъпа до лечение на хората с ревматични заболявания, предлагаме да бъдат направени следните промени в Изискванията на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ спондилит, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти  в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014 г.

  1. Във връзка със започване и продължаване на лечение с антицитокинови медикаменти да бъде изисквана диспансеризация на пациентите, но само след направени  промени в Наредба 39 за Профилактичните прегледи и диспансеризацията, отнасящи се до обема на медицинските дейности и допълнителни консултации със специалисти при хората с ревматични заболявания лекуващи се с базисна терапия и  терапия с антицитокинови медикаменти. Да се вземе предвид писмо до НЗОК с вх.№ 15-02-76/10.09.2013г. относно промени, касаещи проследяването на пациентите с ревматични заболявания.
  2. За получаване на експертно становище при отпускане на лечение  на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артртит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ пред Експертна лекарска комисия (ЕЛК) да се явяват само болните започващи първи курс на лечение  или при необходимост от смяна на лечението.
  3. Терапията на страдащите от ревматични заболявания пациенти,които продължават своето лечение с антицитокинови лекарствени продукти  в извънболничната помощ след проведен 6 месечен курс да се продължава от лекуващия ревматолог, а не от съответната Експертна лекарска комисия (ЕЛК). Освен това, пакетът документи за продължаване на лечението да бъде разглеждан и одобряван в съответните РЗОК по протокол 1C     без участието на НЗОК в този процес. Това ще доведе до подобряване и в същото време улесняване достъпа до лечение на нуждаещите се пациенти и ще елиминира забавянето на одобрението на документите между протоколите за продължение.
  4. В електронната система, въведена от НЗОК  и проследяваща посещенията при ревматолог и хоспитализациите за всеки отделен пациент, да бъдат въвеждани и данните от частните прегледи, които не се заплащат от НЗОК, а лично от пациента.

 

Приложение: Писмо/ вх.№ 15-02-76/10.09.2013г.

 

Роза Чеглайска ……………………………………………..
Председател на Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“

Живко Янков…………………………………………..
Председател на Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

Боряна Ботева…………………………………………………………
И.Д. Председател на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

гр.София
18.06.2015 г.

[download id=”83,84″]

[В сила от 01.03.2014г.] Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ

В сила от 01.03.2014г. , и качени на сайта на НЗОК са новите “Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ”.

Внимание! При подаване на документи се уверете, че вашият ревматолог има последните изисквания на НЗОК.

iziskvania_nzok_20140301

Изтеглете новите изисквания директно от сайта на НЗОК като натиснете тук.