Отговор: [232 / 27.03.2017] Писмо за създаване на Експертна лекарска комисия за ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит /Болест на Бехтерев/ и псориатичен артрит в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

Във връзка с внесено писмо до НЗОК за създаване на Експертна лекарска комисия за ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит /Болест на Бехтерев/ и псориатичен артрит в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен получихме отговор от МЗ и становище от Българско Дружество по ревматология.

Свали в PDF >> Reply 232

[233 / 17.03.2017] Писмо относно Амбулаторни процедури № 42 и № 38

изх. № 233 / 17.03.2017

ДО:

д-р Глинка Комитов
Управител на НЗОК

КОПИЕ ДО:

Димитър Петров
Подуправител на НЗОК

д-р Михаил Христов
Председател на Надзорен съвет НЗОК

Д-р Стаменова
експерт НЗОК

Относно:  Амбулаторни процедури № 42 и № 38

 

Уважаеми госпожи и господа,

Ние, пациентите искаме да изразим нашите притеснения, съображения и въпроси във връзка с изискванията за лечение и амбулаторни процедури 42 и 38 :

  1. По какъв ред се хоспитализира пациент по АП42 ?
  2. Задължителна ли е клинична пътека 90 за ревматично болни при първоначално започване на биологично лечение?
  3. Какво е разстоянието между сроковете на клинична пътека 90 и АП42? 30 дни или един отчетен период?
  4. Според указания на НЗОК до РЗОК в страната с Изх.№ 20-00-17 / 16.01.17 г. се налага отпадане на диспансеризиране на пациенти с Ревматоиден Артрит, Псориатичен Артрит, Анкилозиращ спондилит и др. както и че със задна дата от 01.01.2017 г. лечебните заведения могат и следва да приемат пациенти по АП42.

След като пациент е минал по АП42, кой приключва финалната фаза по АП38 –  амбулаторния ревматолог или ЕЛК? При положение, че това се прави от ревматолог от ЕЛК, това означава, че всички пациенти ще бъдат насочени в единствените ЕЛК в страната – София, Пловдив и Варна. А това от своя страна означава, че пациентите няма да могат да се възползват от клиники 2-ро и 3-то ниво както беше обещано на съвместна среща на 01.02.2017г. между представители на НЗОК и пациентски организации.

5. Ако пациент е минал по АП42 и в същия месец получи криза може ли да бъде приет по Клинияна пътека 90?

Нека вземем предвид следния случай: Пациент, който към днешна дата е в ремисия с ревматично заболяване, на следващия ден се появяватт остри болки и му се налага да премине отново на биологично лечение. Каква е процедурата за да получи биологичен медикамент?

6. При продължение на лечение по АП 42, кой насочва пациента към клиники и отделения 2-ро и 3-то ниво   –  амбулаторния ревматолог или личен лекар с Талон №7 ?

7. По АП42 пациентите имат преглед на 3-ти и 6-ти месец със задаване на датата в самата амб проц. Трябва ли стриктно да се спазва датата за преглед според АП42?

8. Какъв е лимита на АП42 – колко пациенти могат да минат по нея? С какво се замества впоследствие АП42? Защо пациент в ремисия да влиза в болница по клинична пътека?

9. Кой първоначално изписва биологичния медикамент – амбулаторния ревматолог или болничния ревматолог

10. АП42 изисква ли 12 часа престой в болниците? Според нас не би следвало, тъй като в определението за АП няма фиксирана продължителност. АП е система от определени с НРД за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности в лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, центрове за кожно венерически заболявания и лечебните заведения за извънболнична помощ с легла, съответно с диализни постове, диализни места по отношение на пациенти, чиито състояние не налага непрекъснат престой в лечебни заведения. Диспансеризацията в болницата изключва ли възможността за амбулаторен  преглед по същата диагноза?

11. Има ли гратисен период за задължителна АП42 за новите пациенти с РА, ПСА? Би ли следвало да се започне да се прилага АП42 веднага със сключване на анекси между НЗОК и болниците или не. 

12. Дали всички изследвания включени в АП42 са задължителни ?

Предлагаме изследванията, включени в АП42 да се съобразят с новите изисквания. Да бъде включено и разписано в изискванията, че клиники и отделения от 2-ро и 3-то ниво задължително да извършват нужните изследванията за достъп до биологична терапия.

13. Трябва ли по АП42 отново пациентите да се подлагат на изследвания, направени извън лечебните заведения? И ако трябва да се правят такива важат ли те пред ЕЛК?

Ние, пациентите сме свидетели как директорите на болниците са забранили да се провеждат изследвания на пациенти.

При положение, че болниците не заплащат назначените от ревматолозите изследвания, тогава отново ще трябва пациентите да правят външни изследвания, за които отново ще заплащат сами. В такъв случай липсва всякаква логика да съществува АП42 и тя изцяло се превръща във фиктивна.

Ние предлагаме да се запише изрично в АП42 и/или в изискванията за лечение, че болниците извършват и заплащат всички изследвания.

14. Може ли в един ден да се изпълняват АП38 и АП42 ?

15. Еднократно ли е чекирането на пациентите по АП42?  

16. Трябва ли при всяка амбулаторна процедура да се чекира един пациент?

17. Кога ще бъдат отворени изискванията за кртитериите и кога ще влязат в сила?

Според Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. „за профилактичните прегледи и диспансеризацията” на Министерство на здравеопазването, в чл.3 ал.1 се казва, че е възможно диспансеризацията да се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ.

По повод тази Наредба ние, пациентите държим диспансерното наблюдение да се извършва в извънболничната помощ, тъй като АП42 не се изпълнява в реда, по който е записана и е фиктивна.

Като Асоциации, защитаващи правата и интересите на ревматично болните, желаем да получим конкретен отговор по всяка точка имайки предвид добрата информираност на всеки пациент.

 

Дата:  17.03.17 г., София

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”         

БОРЯНА БОТЕВА
Председател на УС на ОПРЗБ

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”

      

[231 / 02.02.17] Писмо за създаване на отделна клинична пътека за провеждане на физиотерапия и рехабилитация на хора с болест на Бехтерев

изх. № 231 / 02.02.2017

До

Министър на здравеопазването
Д-р Илко Семерджиев

Национална здравноосигурителна каса
д-р Глинка Комитов

Български Лекарски Съюз
Д-р Венцислав Грозев

Копие до

Българско дружество по ревматология
проф. Румен Стоилов

Асоциация по физикална медицина и рехабилитация
Д-р Татяна Ангелова

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
Доц. д-р Любомир Киров

Национален консултант по ревматология
проф. Рашо Рашков

Национален консултант по физикална и рехабилитационна медицина
проф. Тройчо Троев

Относно: Създаване на отделна клинична пътека за провеждане на физиотерапия и рехабилитация на хора с болест на Бехтерев

 

Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми г-н Управител,
Уважаеми д-р Грозев,

Рехабилитацията е водещо лечебно средство при болест на Бехтерев (Анкилозиращ спондилит). Тя е абсолютно наложителна за овладяване и забавяне процеса на обездвижване и инвалидизиране.  Това е становището на редица организации като: ASAS, SPARTAN, ASIF, EULAR, БДР, АФМР.

На основание тези становища и проведени анкети сред членовете на БСБББ-АС, искането ни е за увеличаване дните и процедурите по клинична пътека за хора страдащи от болест на Бехтерев, а именно: включване на отделна клинична пътека от 10 дни с право на ползване два пъти годишно и количество процедури по преценка на назначаващия ги специалист. Направлението по клинична пътека да се издава от ОПЛ или лекар физиотерапевт, без необходимост от предходящо хоспитализиране в болница.

 

С уважение,

/ инж. Живко Янков /
председател на УС БСБББ-АС

231_final

ВАС срещу НЗОК (рунд 3)

За пореден път получаваме решение на ВАС, с което се обявяват “Изискванията за лечение с биологично” като нищожни.   Повече информация и документи по делото може да прочетете отдолу.

Документи по адм.д. № 11860/2015 Върховен административен съд

[download id=”118,124,125,126, 122,130,131,132″]


От решение № 9069 от 20.07.2016г. на ВАС:

Настоящият съдебен състав намира, че оспорените изисквания на НЗОК, утвърдени от директора на НЗОК по своето естество представляват нормативен административен акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК. Според определението, съдържащо се в тази разпоредба, нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие. Оспореният пред съда акт отговаря на всички изисквания по чл. 75 АПК, тъй като съдържа административноправни норми. По своето естество съдържащите се в изискванията правила за поведение представляват административноправни норми.

Обстоятелството, че актът е озаглавен „изисквания” не променя неговата правна същност, която се определя от съдържанието му, а не от наименованието. Поради това, определянето на оспорените изисквания като нормативен административен акт не е изключено от разпоредбата на чл. 7 от Закона за нормативните актове, в която са изброени видове подзаконови нормативни актове и в които не е включен акт с наименование „изисквания”.

Настоящата инстанция намира, че при издаването на обжалвания подзаконов административен акт е допуснато особено съществено нарушение на процедурата по издаването му, водеща до нищожност на оспорените изискванияна НЗОК. По силата на чл.5, ал.5 от Конституцията на Република България, чл.78, ал.2 АПК и чл.37, ал.1 ЗНА нормативните актове се обнародват в Държавен вестник. По делото няма данни обжалваните изисквания да са обнародвани, няма и подобни твърдения.

Националното законодателство поставя като изискване за влизане в сила на нормативния акт същият да бъде обнародван в “Държавен вестник”. Следователно обнародването е условие за превръщането на акта в част от действащото право и е елемент от фактическия състав на издаването на нормативния акт, обуславящ неговата валидност. За разлика от съобщаването на индивидуалните и общите административни актове, публикуването на нормативните актове е завършващият елемент от техния фактически състав като условие за влизането им в сила и поставянето им в действие. Чрез обнародването в “Държавен вестник” нормативният акт се довежда до всеобщо знание и се определя началният момент, от който той произвежда действие. Необнародването е пречка актът да породи предписаните му правни последици, тъй като до публикуването му той не съществува като юридически факт. Това означава, че липсата на този елемент от фактическия състав на издаването на нормативния акт води до опорочаването му до степен на нищожност. Необнародваният подзаконов нормативен акт не произвежда целеното с неговото издаване правно действие и за това, ако бъде приложен преди да бъде обнародван, ще е налице незаконно действие, извършено без нормативно основание.

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени от управителя на НЗОК/ в сила от 01.08.2015г./

Върховният административен съд, Петчленен състав – ІІ колегия  ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ В СИЛА определение от 11.11.2015 г. по адм.д. № 11860/2015 г. на Върховния административен съд, Седмо отделение.  Определението не подлежи на обжалване.

Извадка от определение на ВАС:

При преценката дали вредите, които биха могли да настъпят за жалбоподателите са противопоставими на обществения интерес от действието на приетия подзаконов нормативен акт, съдът е взел предвид, че увеличението на разходите за НЗОК за лечение на артрити с биологични лекарства не е обстоятелство, което би могло да се противопостави на интереса на пациентите, изразяващ се в защита на живота и здравето им и по-конкретно в наличието на достъп на всички ЗОЛ, страдащи от съответните заболявания, описани в изискванията, до адекватно и успешно лечение на заболявания, които сериозно увреждат или биха могли да увредят тяхното здраве.

Определението на ВАС гласи че такива изисквания не съществуват и до постановяване решение по делото за отмяната им ограничава НЗОК да налага изисквания за:  

  1. Започване на такава терапия само като втора линия;
  2. Започване само ако е провеждана поне една година, предхождаща терапия ;
  3. Започване с такава терапия само ако са изминали поне 2 години от окончателната диагноза ;
  4. Задължително  спазен алгоритъм на повлияването;
  5. Всяко изискване за диспансеризиране.

Определението за спиране на действието е не само за Изискванията от 18.08.2015г., но и за всякакви следващи, които ги възпроизвеждат – определенията на тричленния и петчленния състав са по смисъла на такива актове а не по самото им издаване.

Определението на ВАС, което не подлежи на обжалване означава, че НЗОК трябва да ги свали от сайта си, и или да  отпускат лекарства без изисквания или да публикуват на сайта на НЗОК неотменяните , “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ” записани в НРД 2015, а именно тези които бяха в сила от 01.03.2014г.

Това означава, че и НЗОК и РЗОК и националните консултант и председател на медицинско дружество и ревматолозите и пациентите трябва да бъдат уведомени, че тези изисквания засега са отпаднали и за това че съществува отговорност, включително и съдебна, за този който прилага изисквания различни от тези в сила от 01.03.2014г. и увреди някого. Независимо дали е пациент, близък на пациент, лекар или фармацевтична фирма.


[download id=”118,124,125,126, 122,130,131,132″]

[225 / 12.04.2016] – Писмо до НЗОК за провеждане на среща в периода 12 – 19 април 2016 г., на която да обсъдим начините за провеждане на лечение на пациентите с ревматични заболявания и изискванията за диспансеризация

ДО:

д-р Глинка Комитов
Управител на НЗОК

КОПИЕ ДО:

Иванка Кръстева
Подуправител на НЗОК

Д-р Стаменова
експерт в НЗОК

Уважаеми госпожи и господа,

Ние от Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и „Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев” искаме да проведем с Вас среща в периода 12 – 19 април 2016 г., на която да обсъдим начините за провеждане на лечение на пациентите с ревматични заболявания и изискванията за диспансеризация. Имайки предвид здравето и живота на пациентите, считаме, че нуждата от такава среща е изключително належаща и трябва да се състои преди влизане в сила на нови критерии за лечение. Очакваме от Вас отговор в най-скоро време.

Дата:  08.04.16 г. , гр. София

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”