[215 / 30.10.2015] – Становище проект за изменения на НЗОК за лечение с биологични лекарства

До
Националната здравноосигурителна каса
София, ул. Кричим № 1

от Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит -АПРА”
адрес София, ж.к. Лагера, бл. 55, вх. Б, ап. 19

от Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев
адрес София, кв. Дианабад 9-5-20

ОТНОСНО: Проект за Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ,  в сила от 01 август 2015 г./

Уважаеми госпожи и господа,

Считаме за необходимо да се спази договореното на 15.10.2015 г.  и обявено на сайта на НЗОК на 16.10.2015г. пациентите, които в момента се лекуват с биологични продукти, до края на 2015 г. да получават протоколите си за скъпоструващо лечение, независимо от това дали са диспансеризирани или не. Включването на нови пациенти до края на т.г. ще става при спазването на Изискванията на НЗОК, действащи в момента. Срокът за преминаване на пациентите на лечение с биологични продукти ще бъде 6 месеца, ако се докаже, че терапията, прилагана през това време, не дава желания ефект.

При неспазване ще изискаме записа от проведената среща на 15.10.2015г. в сградата на НЗОК на София, ул. Кричим № 1

Въвеждането на диспансеризацията като задължително условие. В тази част Изискванията препращат към Наредба № 39/2004 г., а тя определя диспансеризацията като доброволна. Така е и според НРД за 2015 г. Същевременно за изпълнителя на медицинска помощ липсва задължение да извърши диспансеризация  при наличие на обективните условия.  Според съвета Ви от 02.10.2015 г. потърсихме в типовия договор (между НЗОК и ИМП) основанието за  изразеното от Вас обратно мнение. Не го намираме. Намираме, че препоръчаният от Вас начин – чрез жалба на болния до НЗОК срещу лекаря, отказал диспансеризация, е непродуктивен.  Не оспорваме задълженията на лекаря, произтичащи от добросъвестност. По обясними съображения ни е трудно да обясним на болните лица какъв  е пътят в такава ситуация и да ги убедим да го изминат. Освен това диспансеризирането на здравноосигурено лице, страдащо от заболяванията в обхвата на Изискванията, на практика е сложно. Липсват достатъчно лекари ревматолози, практиката им е съсредоточена в по-големите градове. Това, както и правото на болните лица да търсят по-квалифицирани специалисти, повечето пъти насочва пациентите към лекари, които нямат договори с НЗОК, като последните съответно нямат право да извършват диспансеризация.    Необходимите за диспансеризацията прегледи и изследвания не се заплащат от НЗОК (изключение за заболяването Синдром на Felty, която е сред най-редките от заболяванията, предмет на Изискванията).

гр. София
28.10.2015г

С уважение:

Роза Чеглайска
Председател на Управителния съвет на АПРА

Живко Янков 
Председател на Управителния съвет на БСБББ

[download id=”121″]

[203/18.06.2015] – Предложения за промени в Изискванията на НЗОК

203/18.06.2015г.

ДО
Д-р Глинка Комитов
Директор на НЗОК

КОПИЕ ДО
Д-р Николай Ингилизов
Директор Дирекция „ Лекарственипродукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане”

                                                          

 

Относно: Предложения за промени в Изискванията на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с  биологични антиремватични лекарствени продукти при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014 г.

 

Уважаеми д-р Комитов,   

От името на Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит, Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев и Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България  с цел подобряване и улесняване на достъпа до лечение на хората с ревматични заболявания, предлагаме да бъдат направени следните промени в Изискванията на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ спондилит, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти  в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014 г.

  1. Във връзка със започване и продължаване на лечение с антицитокинови медикаменти да бъде изисквана диспансеризация на пациентите, но само след направени  промени в Наредба 39 за Профилактичните прегледи и диспансеризацията, отнасящи се до обема на медицинските дейности и допълнителни консултации със специалисти при хората с ревматични заболявания лекуващи се с базисна терапия и  терапия с антицитокинови медикаменти. Да се вземе предвид писмо до НЗОК с вх.№ 15-02-76/10.09.2013г. относно промени, касаещи проследяването на пациентите с ревматични заболявания.
  2. За получаване на експертно становище при отпускане на лечение  на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артртит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ пред Експертна лекарска комисия (ЕЛК) да се явяват само болните започващи първи курс на лечение  или при необходимост от смяна на лечението.
  3. Терапията на страдащите от ревматични заболявания пациенти,които продължават своето лечение с антицитокинови лекарствени продукти  в извънболничната помощ след проведен 6 месечен курс да се продължава от лекуващия ревматолог, а не от съответната Експертна лекарска комисия (ЕЛК). Освен това, пакетът документи за продължаване на лечението да бъде разглеждан и одобряван в съответните РЗОК по протокол 1C     без участието на НЗОК в този процес. Това ще доведе до подобряване и в същото време улесняване достъпа до лечение на нуждаещите се пациенти и ще елиминира забавянето на одобрението на документите между протоколите за продължение.
  4. В електронната система, въведена от НЗОК  и проследяваща посещенията при ревматолог и хоспитализациите за всеки отделен пациент, да бъдат въвеждани и данните от частните прегледи, които не се заплащат от НЗОК, а лично от пациента.

 

Приложение: Писмо/ вх.№ 15-02-76/10.09.2013г.

 

Роза Чеглайска ……………………………………………..
Председател на Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“

Живко Янков…………………………………………..
Председател на Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

Боряна Ботева…………………………………………………………
И.Д. Председател на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

гр.София
18.06.2015 г.

[download id=”83,84″]

Отговор НЗОК – нови изисквания в сила от 15.03.2013г. изх. 146

Отговор НЗОК във връзка с писмо на БСБББ – АС (изх. 146) относно Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г.

scan 17-6-2013 23h54m18s

изтегли в PDF

Писмо за новите изисквания на НЗОК в сила от 15.03.2013г. [15-12-28 / 03.04.2013]

БСБББ – АС изх. № 146 / 02.04.2013

НЗОК вх. № 15-02-18 / 03.04.2013

До д-р Пламен Цеков

Управител

Националнa здравноосигуритена каса

 Относно: Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г.

Уважаеми господин Управител,

Пишем във връзка с „Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ“, които са в сила от 15.03.2013г.

Поради факта, че същите бяха публикувани на сайта на НЗОК на 27.03.2013г. бихме искали да получим писменно подвърждение от ваша страна, че хора, които са си подали документи преди 27.03.2013г. няма да бъдат връщани и няма да се получава забавяне на издаване на протоколи поради факта, че документите не отговарят на новите изисквания в сила от 15.03.2013г.

Предварително благодарим за съдействието при осигуряване на условия за нормално издаване протоколи за лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

С уважение,

Живко Янков – председател на УС БСБББ – АС

Писмо изисквания на НЗОК [15-02-15/08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  141 / 20.02.2013

ОПРЗБ       изх. №74  / 20.02.2013

До д-р Пламен Цеков

Управител на Национална Здравноосигурителна каса

 Относно: Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

Уважаеми г-н Управител,

При лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ има празнини и неясноти.

В настоящите Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювениленартрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 01.05.2012г. липсва  информация за сроковете, в които НЗОК трябва да се произнесе, след подаване на съответните документи от страна на пациента. Липсват и критерии за механизма на смяната на един антицитокинов препрат с друг, както и срок при необходимост от допълнителна консултация със специалист.

Предлагаме преразглеждане и добавяне на информация относно:
– какви критерии се прилагат при смяна на един антицитокинов лекарствен продукт с друг;
– какъв е срока за издаване на протокол за новоназначения от Експертната лекарска комисия антицитокинов лекарствен продукт
– какъв е срока за издаване на протокол за лечение с антицитокинови лекарствени продукти при необходима допълнителна консултация със специалист

Считаме, че тези изменения и допълнения ще подобрят качеството на лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ.

Зам.председател на УС  на БСБББ-АС   /Бойко Бойчев/

Зам.председател на УС на ОПРЗБ  /Боряна Ботева/

20.02.2013г.