[223 / 24.03.2016] Относно публикуваният на 14.03.2016 г.на официалната страница на НЗОК проект за Амбулаторни процедури № 38 и № 33

БСБББ-АС: 223 / 24.03.2016г.

ДО:

д-р Глинка Комитов
Управител на НЗОК

КОПИЕ ДО:

Иванка Кръстева
Подуправител на НЗОК

Д-р Стаменова
експерт в НЗОК

Д-р Петър Москов
Министър на здравеопазването

Д-р Ваньо Шарков
Зам. – министър на здравеопазването

Д-р Даниела Дариткова
Председател на комисия по здравеопазване към НС

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с публикуваният на 14.03.2016 г.на официалната страница на НЗОК проект за Амбулаторни процедури № 38 и № 33 бихме желали да изкажем притесненията си и да направим следните предложения в рамките на законовия срок за обществено обсъждане на проекта.

От проекта за амбулаторна процедура № 38 не става ясно кои са лечебните заведения, които ще имат право да осъществяват наблюдение. Сдружение АПРА има предложение с отворено  писмо с Вх. № 15-02-08 / 11.02.2016 г.

В Протокол от среща с придружително писмо с входящ №: 15-01-74 от 28.01.2016 г. между пациентски организации и НЗОК беше обещано, че наблюдението по реда на експертиза ще се извършва както следва: Болничната помощ се извършва в Лечебни заведения с легла. Доболничната помощ се извършва в ДКЦ и медицински центрове.

Заложеният в Амбулаторна процедура № 38 текст „В лечебните заведения – изпълнители на амбулаторна процедура по т.І, следва да има създадена/и специализирана/и експертна/и комисия/и за лечение и проследяване на ЗОЛ на скъпоструващо лечение, създадена/и със Заповед на Управителя/Изпълнителния директор/ /Директора на лечебното заведения“, което на практика означава, че дейностите по  Амбулаторна процедура № 38 ще могат да бъдат извършвани само от съществуващите вече експертни лекарски комисии в София, Пловдив и Варна.

Изненадани сме от заложената цена на амбулаторна процедура № 38 – 22 лв, която е крайно недостатъчна за осъществяване на медицинските изследвания и процедури, които са заложени в „Изисквания на НЗОК” от 01.11.2015 г.

При започване на терапия само изследванията са на стойност 192,90 лв с включен квантиферонов тест. При продължение стойността на изследванията е 48,00 лв.

Взет е предвид алгоритъмът за изследвания от стр. 9 на Изисквания на НЗОК от 01.11.2015 г. на интернет страницата на НЗОК.

Бихме желали да поставим въпроса защо диспансерното наблюдение по Наредба № 39 в изискванията на НЗОК от 01.10.2015 се изисква като задължително от пациентите след като с Определение № 1553 от 02.12.2015 на 5- членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/ го определи като пожелателно и по смисъла се определя като имуществен праг за пациентите. В определението се посочва, че „въвеждането на изискване за диспансеризация ще създаде имуществени затруднения за жалбоподателката и други пациенти със същото заболяване.” Въпреки Решението на ВАС в Проекта на Наредба № 39, която ще влезе в сила на 01.04.2016 г. са добавени новите кодове на диагнозата „Ревматоиден артрит”, но пакетът от медицински дейности продължава да е крайно недостатъчен и да не покрива необходимите изследвания според изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ“ в сила от 01.11.2015 г. медицински изследвания и процедури.

По Наредба № 39 напомняме, че по време на проведената среща на 21.01.2016 г. съгласно Протокол на Сдружение АПРА с придружително писмо с входящ номер: 15-01-74 от 28.01.2016 г., беше подчертано, че Амбулаторна процедура № 38 изцяло ще замени диспансерното наблюдение като вариант за проследяване състоянието на пациентите, лекуващи се с биологични медикаменти. По време на срещата беше подчертано, че на диспансерно наблюдение ще продължат да подлежат пациентите с посочените в Наредба № 39 диагнози, които не са на лечение с биологични антиревматични медикаменти. Тук отново не се спазва Определение № 1553 от 02.12.2015 на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/, който определи диспансерното наблюдение по Наредба № 39 в изискванията на НЗОК от 01.10.2015 като пожелателно и по смисъла се определя като имуществен праг за пациентите. 

Във връзка с гореизложеното Ние, пациентските организации, искаме да се вземат предвид следните предложения в последваща среща преди срока за вземане на окончателни решения:

  1. Амбулаторна процедура № 38 да замени изцяло диспансерното наблюдение на пациенти, които се лекуват с биологични и биоподобни препарати. Цената по амбулаторната процедура да бъде съобразена с мониторирането на пациентите по Изисквания на НЗОК от 01.11.2015 г. Предлагаме амбулаторната процедура да бъде в извънболничната помощ за по-лесен достъп на пациентите, живеещи в отдалечени райони имайки предвид чл.8 от Закона за лечебните заведения, букви „в” и „г” съответно медицински център и диагностично – консултативен център, предложение подадено с писмо Вх. № 15-02-08 / 11.02.2016 г. В описания регламент на амбулаторна процедура не става ясно каква е разликата между диспансера и амбулаторната  процедура: БЛ МЗ – НЗОК № 13 към амбулаторна процедура № 38. Кой назначава изследванията на пациента за мониториране: ревматолога с амбулаторен лист за задължителен диспансер или изследванията се назначават по амбулаторната процедура?

1.1. Предлагаме изследванията по мониторирането на пациента изцяло да се включва в амбулаторна процедура № 38.

2. Амбулаторна процедура № 33 да бъде съобразена с мониторирането на пациентите и особено цената на инфузията, която в момента се заплаща от пациента между 30 и 50 лева на инфузия според утвърден ценоразпис на всяко лечебно заведение.

Ние пациентските организации сме силно обезпокоени от непоследователността на вземаните решения и липсата на информация, което оказва изключително неблагоприятно въздействие върху диагностицирането и хода на лечението. Имайки предвид падналата в съда Наредба № 11 от 09.12.15 г., която попада в обхвата на амбулаторна процедура № 38.

 

Дата:  24.03.16 г.
гр. София

Роза Чеглайска, Председател АПРА

Живко Янков, председател БСБББ-АС

[download id=”128″]

[Добра новина] – ВАС спира действието на Изисквания за лечение с биологични в сила от 18.08.2015

[download id=”122″]

Определение по адм. дело № 11860 / 2015. –> пълен текст на жалба (натисни тук)

СПИРА действието на Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени от управителя на НЗОК и в сила от 18.08.2015г., до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

[download id=”122″]

 

[215 / 30.10.2015] – Становище проект за изменения на НЗОК за лечение с биологични лекарства

До
Националната здравноосигурителна каса
София, ул. Кричим № 1

от Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит -АПРА”
адрес София, ж.к. Лагера, бл. 55, вх. Б, ап. 19

от Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев
адрес София, кв. Дианабад 9-5-20

ОТНОСНО: Проект за Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ,  в сила от 01 август 2015 г./

Уважаеми госпожи и господа,

Считаме за необходимо да се спази договореното на 15.10.2015 г.  и обявено на сайта на НЗОК на 16.10.2015г. пациентите, които в момента се лекуват с биологични продукти, до края на 2015 г. да получават протоколите си за скъпоструващо лечение, независимо от това дали са диспансеризирани или не. Включването на нови пациенти до края на т.г. ще става при спазването на Изискванията на НЗОК, действащи в момента. Срокът за преминаване на пациентите на лечение с биологични продукти ще бъде 6 месеца, ако се докаже, че терапията, прилагана през това време, не дава желания ефект.

При неспазване ще изискаме записа от проведената среща на 15.10.2015г. в сградата на НЗОК на София, ул. Кричим № 1

Въвеждането на диспансеризацията като задължително условие. В тази част Изискванията препращат към Наредба № 39/2004 г., а тя определя диспансеризацията като доброволна. Така е и според НРД за 2015 г. Същевременно за изпълнителя на медицинска помощ липсва задължение да извърши диспансеризация  при наличие на обективните условия.  Според съвета Ви от 02.10.2015 г. потърсихме в типовия договор (между НЗОК и ИМП) основанието за  изразеното от Вас обратно мнение. Не го намираме. Намираме, че препоръчаният от Вас начин – чрез жалба на болния до НЗОК срещу лекаря, отказал диспансеризация, е непродуктивен.  Не оспорваме задълженията на лекаря, произтичащи от добросъвестност. По обясними съображения ни е трудно да обясним на болните лица какъв  е пътят в такава ситуация и да ги убедим да го изминат. Освен това диспансеризирането на здравноосигурено лице, страдащо от заболяванията в обхвата на Изискванията, на практика е сложно. Липсват достатъчно лекари ревматолози, практиката им е съсредоточена в по-големите градове. Това, както и правото на болните лица да търсят по-квалифицирани специалисти, повечето пъти насочва пациентите към лекари, които нямат договори с НЗОК, като последните съответно нямат право да извършват диспансеризация.    Необходимите за диспансеризацията прегледи и изследвания не се заплащат от НЗОК (изключение за заболяването Синдром на Felty, която е сред най-редките от заболяванията, предмет на Изискванията).

гр. София
28.10.2015г

С уважение:

Роза Чеглайска
Председател на Управителния съвет на АПРА

Живко Янков 
Председател на Управителния съвет на БСБББ

[download id=”121″]

Покана Регионален форум “Сега вече знаете” БЛАГОЕВГРАД – 24.10.2015г.

Header_2015_regional

Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев, има удоволствието да Ви покани на регионален форум в гр. Благоевград, част от Национална информационна кампания “Сега вече знаете”. Събитието ще се проведе на 24.10.2015г. (събота) в хотел “Кристо”, кв. “Вароша”(http://www.hotelkristo.com/) от 10:00ч. Чрез видео конферента връзка, форума ще бъде излъчван на живо на следните места:

Кюстендел в Регионална библиотека “Емануил Попдимитров”
Перник в Регионална библиотека “Светослав Минков”
Смолян в Регионална библиотека “Николай Вранчев”

Срещата ще премине в отворен дискусионен форум по време на който всеки ще може да задава теми и въпроси към лекторите:

Елена Атанасова (психолог)
Асен Георгиев (юрист, лекарствена политика)
д-р Наталия Маринова (ревматолог)
поканени са представители и на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари, РЗОК и РЗИ.

За повече информация:
Полина Илиева (тел: 0899 196405)
Тодор Лучков (тел: 0878 989347)

Събитието е полезно за хора с болест на Бехтерев, техни близки и роднини.
Очакваме Ви!

[206 / 07.08.2015] Писмо до НЗОК за провеждане на ТРИСТРАННА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАЦИЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТАВАЩИ ПРАВАТА НА ХОРА С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА

attach17attach18[download id=”89″]