Отговор НЗОК [15-02-53/23.11.2010]

Това е отговор на НЗОК на наше становище, изпратено внесено на 11.11.2010г. натисни тук за видиш становището.

СТАНОВИЩЕ на БСБББ – АС за венозните биологични агенти

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВОПАЗВАНЕТО Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

ДО НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

СТАНОВИЩЕ

ОТ

БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

ИЗХ. НОМЕР – 72/2010

ВХ. НОМЕР МЗ – 6300141 / 11.11.2010

ВХ. НОМЕР НЗОК – 150253 / 11.11.2010

Уважаеми д-р Константинов /д-р Нешева/,

С това становище искаме да Ви обърнем внимание на проблем в нормативната база, която засяга болните от болестта на Бехтерев, както и други ревматологични заболявания. Става въпрос за венозната антицитокинова медикаментозна терапия, която се прилага за спиране на възпалителният процес при пациентите с горепосочените заболявания

С днешна дата такова лечение става възможно да се ползва, чрез кандидатстване за протокол според изискванията на НЗОК за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. Всички антицитокинови лекарствени продукти независимо дали се прилагат върху пациента подкожно или венозно в момента са достъпни за пациента, поради факта, че се намират в Приложение 1 на позитивния лекарствен списък.

Смятаме, че има сериозен пропуск в нормативните уредба, тъй като венозните лекарствени продукти следва да се прилагат в болница и под лекарско наблюдение. От това, следва че те трябва да минат в Приложение 2 на позитивния лекарствен списък. Именно тук, виждаме сериозния проблем в наредбите. Ако тези лекарства бъдат преместени от Приложение 1 към Приложение 2, то пациентите няма да имат възможност да се лекуват , кандидатствайки за протокол от НЗОК според изискваният за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. Минавайки към Приложение 2, те моментално попадат в клинична пътека, която се плаща от НЗОК в пъти по – малко от реалната стойност на медикамента. Разликата ще трябва да се доплаща или от пациента или от лечебното заведение.

Предлагаме на този етап въпросните медикаменти да останат в Приложение 1, което ще даде възможност на пациентите, които в момента се лекуват да не прекъсват терапията си (което е от изключителна важност при приемането на биологични средства). Особено сериозен е проблемът при хора, които се повлияват само от такива лекарства – те ще бъдат оставени без лечение, което им се полага. Така се застрашава не само здравословното им състояние, но се нарушават и правата им.

Изказваме своята готовност да се отзовем на Ваша покана, при желание от да ни включите в екипа, който ще работи по този случай.

Настояваме за сериозно разглеждане на проблема, който Ви описахме. Разчитаме на вашия професионализъм и очакваме в най – скоро време ситуацията да се реши в полза на пациентите.

11.11.2010г.

гр. София

С уважение,

ЖИВКО ЯНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ БСБББ – АС

Изменение към “Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г.

Изменение към “Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16.02.2010 година” – Материалът се публикува на 15.02.2010 г. в 14:30 часа и включва извадка от Актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 09 февруари 2010 г, публикувана на интернет страницата на Комисията в сайта на МЗ след 17:30 часа на 12 февруари 2010 г.

Това означава, че от 16.02.2010г., пациентите, които се лекуват с Хумира или Ембрел ще се доплащат 25% от цената, а не досегашните 50%. НЗОК ще поема 75%.

Източник: НЗОК