Покана за Общо събрание 2015

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 28.03.2015 г. в 13 ч. в София, зала 73, ул. Княз Борис 73, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БСБББ – АС от 1.01.2013 до 31.12.2014 г.; 2. приемане на годишен бюджет на сдружението за 2015 г.; 3. промени в състава на управителния съвет; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

os_2015

Покана за Общо събрание на БСБББ – АС

 В бр. 79 / 2012 (стр.111) на държавен вестник се обнародва покана към всички членове на Българско сдружението на болните от болестта на Бехтерев за участие в общо събрание.

ОБЯВА

Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 24.11.2012 г. от 13:00 часа в Енорийски център към храм Покров Богородичен, гр. София, ул. “Г. Данчов Зографина” № 2 /зад хотел “Родина”/при следния дневен ред:
1.         Отчет за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2011 до 31.12.2011 година;
2.         Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2013 година;
3.         Промени в състава на Управителният съвет;
4.         Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

Председател на УС: (подпис)
(инж. Живко Янков)