Запитване до НЕЛК за дефинитивни състояния при болест на Бехтерев

изх. № 98 / 26.04.2011
До Директора на НЕЛК
Д-р Кънчо Райчев

Копие до Министъра на здравеопазването
д-р Стефан Константинов

ЗАПИТВАНЕ
от
Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит (БСБББ – АС)

Уважаеми господин Директор,
Бихме желали да изкажем благодарност относно пояснението на понятието “дефинитивно състояние” с ваше писмо I 1633/ 05.04.2011г.

Известно е ,че Болестта на Бехтерев е неличима и след като веднъж е започнал възпалителният процес, то състоянието на заболелия не може да се подобри, а само може да прогресира. Уврежданията, които се отчитат в ТЕЛК-комисиите за това заболяване са необратими. В тази връзка бихме искали да получим отговор на следните въпроси :

  • Спадат ли заболяванията на опорно – двигателния апарат към категорията заболявания , които могат да се квалифицират като дефинитивни състояния;
  • Следва ли да се приложи разпоредбата на чл. 69 ал. 4 от Наредба за медицинска експертиза относно пациенти със заболяване Болест на Бехтерев;
  • При какви условия следва да се приложи разпоредбата на чл. 69 ал. 5 относно пациенти страдащи от  болест на Бехтерев и други заболявания , които имат хроничен характер или професионални заболявания , но нямат характер на дефинитивни състояния по смисъла на гореизложеното;

Очакваме Вашият отговор.

София,
С уважение,

26.04.2011г.
Боряна Ботева
/зам. председател БСБББ – АС/

Искане РЗИ – Пазарджик относно пожизнен ТЕЛК

Изх. №  101 / 26.04.2011 г.
РЗИ вх. № 1 – 2320 / 26.04.2011 г.

ДО ДИРЕКТОРА
НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
4400 гр. ПАЗАРДЖИК
ул . БОЛНИЧНА № 17

ИСКАНЕ
от
ХРИСТО НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
Областен координатор на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит
Област Пазарджик , Община Пазарджик  гр. Пазарджик
бул. „ Христо Ботев „ № 37 вх. Б ет. 1 ап. 18
ПК 4400

УВАЖАЕМA  ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР  ,
Обръщам се към Вас с молба , във връзка с постъпили запитвания от членове на БСБББ-АС относно понятието „ дефинитивно състояние „  , използвано в Закона за здравето обн. ДВ  бр. 70 от 10 август 2004 г. , Глава трета Медицинско обслужване  , раздел IV Медицинска експертиза  чл. 101 а ал. 2 и 3 , както и в  Наредбата за медицинската експертиза , приета с Постановление на Министерски съвет  № 87 от 5 май 2010 г. обн. ДВ бр. 36 от 14 май 2010 г. , и конкретно чл. 101а ал. 2 и 3 от Закона за здравето и чл. 69 ал. 4 , чл.  69 ал. 5 , чл. 78 ал. 4 от Наредбата за медицинската експертиза , поради липса на легална дефиниция на понятието в  разпоредбите на Закона за здравето  , така и в разпоредбите на наредбата ;

както и поради непосочване на дефинитивните състояния съгл. изискванията на  чл. 101 а  ал. 2 от Закона за здравето в Наредба по чл. 101 ал. 7 вр. чл. 101 а ал. 1 и 2 Закон за здравето  , каквато е Наредбата за медицинската експертиза   , за изясняване :

–    Какъв смисъл се влага в посоченото по – горе  понятие     „ дефинитивно състояние „ .

–   Какви са критериите , по които се определя то  и при какви условия се определя от детските експертни лекарски комисии ( ДЕЛК ) , териториалните експертни лекарски комисии ( ТЕЛК )   и Националната експертна лекарска комисия ( НЕЛК )  .

–      За кои заболявания се прилагат  правилата за дефинитивни състояния .

–   Спадат ли заболяванията на опорно – двигателния апарат към категорията заболявания , които могат да се квалифицират като дефинитивни състояния  , в това число заболяванията , посочени в Приложение № 1 от Наредбата за медицинската експертиза   .

–  Следва ли да се приложи разпоредбата на чл. 69 ал . 4 от Наредбата за медицинската експертиза    относно пациенти със заболяване Болест на Бехтерев  .

–  При какви условия се прилага разпоредбата на   чл. 69 ал. 5 от Наредбата за медицинската експертиза относно пациенти страдащи от  болест на Бехтерев и други заболявания , които имат хроничен характер или професионални заболявания .

–  При условията на чл. 78 ал. 4 Наредбата за медицинската експертиза   следват ли да се приложат правилата за пожизнен срок на инвалидността .

Надявам се ,  молбата ми да бъде уважена  и моля за отговор на посочения от мен адрес  !

гр. Пазарджик
с уважение :
Христо Николов  Вълков
Областен координатор БСБББ – АС

Искане до национален съвет за медицинска експертиза

Изх. №  102 / 26.04.2011 г.
Областен управител Област Пазарджик вх. № 94 00 – 109 / 26.04.2011 г .

ДО
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА
ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гр.СОФИЯ бул. ДОНДУКОВ № 1

ЧРЕЗ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ с АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР гр. ПАЗАРДЖИК
4400 гр. ПАЗАРДЖИК ул.  ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 2

ИСКАНЕ
от
ХРИСТО НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
Областен координатор на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит
Област Пазарджик , Община Пазарджик  гр. Пазарджик, бул. „ Христо Ботев „ № 37 вх. Б ет. 1 ап. 18
ПК 4400

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ,

Обръщам се към Вас с молба , във връзка с постъпили запитвания от членове на БСБББ-АС относно понятието „ дефинитивно състояние „  , използвано в Закона за здравето обн. ДВ  бр. 70 от 10 август 2004 г. , Глава трета Медицинско обслужване  , раздел IV Медицинска експертиза  чл. 101 а ал. 2 и 3 , както и в  Наредбата за медицинската експертиза , приета с Постановление на Министерски съвет  № 87 от 5 май 2010 г. обн. ДВ бр. 36 от 14 май 2010 г. , и конкретно чл. 101а ал. 2 и 3 от Закона за здравето и чл. 69 ал. 4 , чл.  69 ал. 5 , чл. 78 ал. 4 от Наредбата за медицинската експертиза, поради липса на легална дефиниция на понятието в  разпоредбите на Закона за здравето  , така и в разпоредбите на наредбата ; както и поради непосочване на дефинитивните състояния съгл. изискванията на  чл. 101 а  ал. 2 от Закона за здравето в Наредба по чл. 101 ал. 7 вр. чл. 101 а ал. 1 и 2 Закон за здравето  , каквато е Наредбата за медицинската експертиза   , за изясняване :

–    Какъв смисъл се влага в посоченото по – горе  понятие     „ дефинитивно състояние „ .

–   Какви са критериите , по които се определя то  и при какви условия се определя от детските експертни лекарски комисии ( ДЕЛК ) , териториалните експертни лекарски комисии ( ТЕЛК )   и Националната експертна лекарска комисия ( НЕЛК )  .

–      За кои заболявания се прилагат  правилата за дефинитивни състояния .

–   Спадат ли заболяванията на опорно – двигателния апарат към категорията заболявания , които могат да се квалифицират като дефинитивни състояния  , в това число заболяванията , посочени в Приложение № 1 от Наредбата за медицинската експертиза   .

–  Следва ли да се приложи разпоредбата на чл. 69 ал . 4 от Наредбата за медицинската експертиза    относно пациенти със заболяване Болест на Бехтерев  .

–  При какви условия се прилага разпоредбата на   чл. 69 ал. 5 от Наредбата за медицинската експертиза относно пациенти страдащи от  болест на Бехтерев и други заболявания , които имат хроничен характер или професионални заболявания .

–  При условията на чл. 78 ал. 4 Наредбата за медицинската експертиза   следват ли да се приложат правилата за пожизнен срок на инвалидността .

Надявам се ,  молбата ми да бъде уважена  и моля за отговор на посочения от мен адрес  !

гр. Пазарджик
с уважение:
Христо Николов  Вълков
Областен координатор БСБББ – АС

Дефинитивно състояние – запитване НОИ

изх. № 90 / 14.02.2011

ДО Г-ЖА ХРИСТИНА МИТРЕВА

УПРАВИТЕЛ НА

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ЗАПИТВАНЕ

ОТ

БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Уважаема г-жо Митрева,

Във връзка със зачестилите въпроси от членове на БСБББ-АС относно понятието “дефинитивно състояние“, използвано в  Наредбата за медицинска експертиза (Приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г.) и конкретно в чл.69, т. 4:  “При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността (степента на увреждане) се определя пожизнен срок на инвалидността.” и т.5:  “При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 1.”, както и чл.78 т.4: “При дефинитивни състояния, при които не се очаква условията на труд да обусловят неблагоприятно развитие на заболяването, в експертното решение се записва, че лицето е в състояние да работи според квалификацията и възможностите си.” , бихме желали да изясните какво означава посоченото по-горе понятие “дефинитивно състояние“ и какви са критериите, по които се определя то.

гр. София, 14.2.2011 г.

С уважение:

Боряна Ботева,

зам.-председател на

БСБББ-АС

___________________________