[170 / 03.05.2014] Писмо относно нови Изисквания в сила от 01.03.2014г.

изх. номер 170 / 05.03.2014 г.

До:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Копие до:

ПРОФ. РУМЕН СТОИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДР

 

Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014г.

 

Уважаема г-жо Управител,

Във връзка с промените в новите изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ, които влизат в сила от 01.03.2014г. бихме искали да получим отговор на следния въпрос:

На стр. 8 е записано, че контрол с ПКК с ДКК, СУЕ, CRP, ASAT, ALAT се прави на всеки 6 (шест) месеца. Означава ли това, че е необходимо да се предостави на ЕЛК и ЦК на НЗОК  1 (едно) изследване за периода?

Очакваме да получим навременен отговор.

 

С уважение,

инж. Живко Янков
/председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”48″]

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РЕВМАТОИДЕН, ПСОРИАТИЧЕН, ЮВЕНИЛЕН АРТРИТИ И АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИЦИТОКИНОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ [в сила от 16.11.2010г.]

Настоящите изисквания са разработени на основание чл.54 от НРД 2010 (обн. в ДВ бр. 102 от 2009 г.) и влизат в сила от 16 ноември 2010 г. съгласно чл.10 на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.) и чл. 55, т. 2 от НРД 2010 (обн. в ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Изискванията са в сила от 01 юни 2009г. При настъпване на промени в Позитивния лекарствен списък, приети с решение на Комисията по Позитивен лекарствен списък, НЗОК ще извърши необходимите действия за тяхната промяна в съответствие с решението на Комисията.

ИЗТЕЛИ ИЗИСКВАНИЯТА НА PDF ФАЙЛ ТУК.