Примерен комплекс от упражнения при болест на Бехтерев

Специални благодарности на приятелите ни от Национална специализирана болница по физиотерапия и рехабилитация за предоставяне на примерният комплекс от упражнения при болест на Бехтерев. Пожелаваме ви да имате сили да правите упражненията всекидневно.

Свалете комплекса от упражнения:

[download id=”13″]

Записване за групова рехабилитация – Февруари 2012

Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България и Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев организират групова рехабилитация за максимум 8 души в Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД (София 1618, бул. „Овча купел” 2в) от 21.02.12 до 27.02.12

Рехабилитацията ще се проведе по клинична пътека 244, която включва следните заболявания:

– ревматоиден артрит – всички форми;
– ревматоиден бурсит:
– коксартроза;
– гонартроза:
– анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев);

Разходите (рехабилитация, процедури, пътни) на участниците, които имат доход на месец по – малко от 540лв (2 минимални работни заплати) в груповата рехабилитацията ще се поемат от ОПРЗБ благодарение на събраните пари от проведения коледен базар през декември 2011 година. За участници, които не са в София ОПРЗБ ще поеме пътните разходи.

Всеки участник трябва да осигури от личния си лекар ТАЛОН №7 /за хоспитализация / по клинична пътека 244.

ПЪТЕКА № 244 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ.

ДИАГНОЗИ:
– ревматоиден артрит – всички форми – задължително епикриза;
– ревматоиден бурсит:
– коксартроза;
– гонартроза:
– анкилозиращ спондилит;
– увреждане на междупрешлените дискове – с радикулопатия:
– фрактури на гръбначния стълб, горен крайник, долен крайник;
– изкълчване и навяхване на горен и долен крайник;
– травма на мускул или сухожилие на ръка и крак:

Необходими конкретни документи:

– епикриза за това заболяване от болница за активно лечение (ако има такава). При изкълчване, навяхване и трявми на крайници и мускули епикризата е задължителна.
– рентгенографии – с давност 6 месеца, придружени с оригинален рентгенов фиш, описание на рентгенолог /подпис/, точна дата, име на пациента и печат на лечебното заведение;
– оригинална електромиография /ЕМГ/, с давност до 4 месеца при заболявания и на гръбначния стълб при анкилозиращ спондилит и увреждане на междупрешленовите дискове с радикулопатии. Ако ЕМГ е препис от болнично лечение, трябва да бъде заверена с надпис: “ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”, подпис и печат на лечебното заведение, и пак да е с давност 4 месеца до приема.

Необходими документи, които участник трябва да носи при постъпване в груповата рехабилитация:

– лична карта;
– рецептурна книжка;
– ксерокопие на ТЕЛК решение (ако участника има).

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ

/записването приключи/

Прочетете отзиви от предишни групови рехабилитации:

– Овча купел (март 2011)
– Павел баня (май 2011)
– ВМА – София (ноември 2010)

[редакция – 30.07.11] Записване за групова рехабилитация – Октомври 2011

Здравейте приятели,

* РЕДАКЦИЯ 30.07.11

ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА РЕЗЕРВИРАМЕ ДАТИТЕ, КОИТО ОБЯВИХМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО (19.09.11 – 29.09.11) И СЛЕД РАЗГОВОР С РЪКОВОДСТВОТО НА ПРО ЕАД, ПАВЕЛ БАНЯ ДАТИТЕ НА КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГРУПОВАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СА 23.10.11 – 02.11.11

БСБББ – АС СЕ ИЗВИНЯВА ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!

БСБББ – АС планира организиране на вече редовно групово посещение на санаториум в група през месец октомври/ноември. Натиснете тук за да прочетете повече за груповата рехабалитация организирана през Април 2011г. в Павел баня.

*Дати: 19.09.11 – 29.09.11  23.10.11 – 02.11.11 (*редакция 30.07.11)

място: Павел баня, ПРО ЕАД

програма: НОИ

доплащане: около 200лв.

Уточнение: 

 • Сдружението само запазва датите за рехабитацията и броя на участниците.
 • Всеки участник в програма има за задължение да подготви необходими документи за престоя в санаториума.
 • Всеки участник има за задължение когато прави резервацията да упомене, че е за програмата организирано от Българско сдружението на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ – АС)

ЗА ЗАПИСВАНЕ НАТИСНИ ТУК

(записването приключи на 07.08.2011г.)

за въпроси се обръщайте към Даниела на тел: 0887 451367 или пишете на office@spondylitisbg.org

ВАЖНО: ВСЕКИ УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.) на определен контингент лица:

1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;

2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна нерабо-тоспособност и за отпуск за бременност и раждане;

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2011 г. е 60 години за жените и 63 години за мъжете.

Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:

1. средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията);

2. средствата за нощувки по цени, определени в договора между Националния осигурителен институт и юридическите лица, без доплащане от правоимащите лица във връзка с различното обзавеждане на стаите от договорите;

3. частична парична помощ за хранене в размер на 5,00 лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 5,00 лв. частична парична помощ за хранене.

Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.

Резервации за постъпване при изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения) се правят от лицата. Националният осигурителен институт не носи отговорност за всички проблеми, свързани с тях.

Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от териториалните поделения на Националния осигурителен институт за:

1. условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;

2. заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за размера на сумата, която ще доплащат за един храноден. Националният осигурителен институт няма отношение към формиране на размера на сумата за доплащане на храната.

Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация:

1. Медицинско направление.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98).

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.

Медицинското направление трябва да е издадено не по – рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност.

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, както и декларация по образец, че не са осигурени (Приложение № 2)*.

6. Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждане за приемане на злополуката за трудова.

7. Лицата с професионална болест представят и експертно решение за признаване на професионална болест.

Забележка:

*Програмата разрешава разпечатване на описаните образци на бланки за ползване от лица и осигурители.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

1. Документ за самоличност.

2. Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.

3. Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Всяко лице се задължава да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.

За 2011 г. се сключиха договори между Националния осигурителен институт и 12 юридически лица за общо 43 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения):

 ЗА ЗАПИСВАНЕ НАТИСНИ ТУК

(краен срок за записване – 07.08.2011г.)

17 дена рехабилитация в болница за физикална терапия и рехабилитация в Овча купел

Уважаеми членове на БСБББ,

Имам удоволствието  да ви информирам , че през м.май започнахме активно да работим по направлението рехабилитация на болни с болестта на Бехтерев като съчетаваме престоя за период от 7 дни по клинична пътека и още 10 дни по програмите на НОИ, за хората в  активна работоспособна възраст. По този начин продължителността  на рехабилитацията става 17 дни. За  престоя си болните ще имат възможност да получат болничен лист. От 6.06.2011 г пускаме и лечебния минерален плаж с три басейна с минерална вода – 30-31С.

Очаквам вашата активност за използване на летния период, за провеждане на балнеолечение.

Д-р Татяна Ангелова,дм

Изп.директор на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация, ЕАД

София, бул. “Овча купел” 2В

НЕ на скуката в санаториума

БСБББ-АС направи първата масова рехабилитация

Много пациенти игнорират нуждата от рехабилитация. Последното, за което се сеща човек, когато го боли силно е да се захване с лечебна физкултура и нагревки. Но рано или късно всеки стига до кабинета по физиотерапия.

Ако попаднете в някоя поликлиника, обаче, ще разберете, че упражнението е безсмислено – там ще ви предложат само 2-3 процедури, които няма да ви помогнат кой знае колко. По-добрият вариант е да опитате на места като ВМА-София или болницата в Овча Купел, където има специални уреди за пациенти с болест на Бехтерев, а рехабилитаторите наистина са запознати със спецификите на заболяването и нуждите на пациентите. Много болни, обаче, нямат възможност да вземат болничен или отпуск и тичат от работа до физиотерапия и обратно, което сериозно намалява ефекта от процедурите и създава излишно напрежение.

Един от най-ефективните методи за рехабилитация е посещението в санаториум. Там може да се съчетае почивка с процедури, което има най-добър възможен ефект. За много пациенти, обаче, особено за по-младите, прекарването на 10 и повече дни на такова място си е истинско мъчение. Липсата на хора, с които да си общуваш, е изключително неприятно, и то в момент, в който си оставен сам със заболяването си. Тук Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев даде своя принос, като организира първото масово посещение на пациенти от организацията в санаториум в Павел баня. 13 представители на БСБББ-АС се лекуваха 10 дни в специализирания център на ПРО ЕАД. Сред процедурите имаше групова водна гимнастика и ЛФК, тангентор, физитерм (бягаща вълна) и др. Участниците оцениха високо индивидуалния подход на лекарите и рехабилитаторите, тъй като при всеки заболяването се развива индивидуално.

Оценката на пациентите за специалистите-физиотерапевти е отличен 6. По думите им рехабилитаторите не само са се грижили за здравето им, но и са поддържали и доброто им настроение. Присъствието на други пациенти с болест на Бехтерев и споделянето с тях, пък им е помогнало да преминат по-леко през трудностите и болката, която са изпитали по време на по-трудни упражнения.

Груповата рехабилитация стимулира и по-пълноценното изпълнение на упражненията, както и възприемането на “неволите” на заболяването като скованост и липса на гъвкавост по-скоро с чувство за хумор, отколкото като тежък недостатък.

Не трябва да забравяме и нощния живот в Павел баня, който определено беше много по-цветен с присъствието на групата от БСБББ-АС. Най-накрая се намери кой да каже НЕ на скуката по санаториумите и това беше първата група бехтеревци, подели инициативата за обща рехабилитация.
Очаквайте продължение!

Индивидуални отзиви на участниците в първата масова рехабилитация за болни от болестта на Бехтерев:

 • Снежана (Елин Пелин)

Прекрасна рехабилитация! Съчетаването на професионализма на рехабилитаторите и духа на приятелите от сдружението за мен беше най-ползотворната рехабилитация, която съм провеждала до сега. Страхотна инициятива! Благодаря!

 • Латинка (София)

Супер рехабилитация и страхотни емоции. Всичко това нямаше да се случи, ако не бяха прекрасните и готини приятели от БСБББ!

 • Димитър (София)

Едно незабравимо изкарване на 9 дни в Павел баня с моите приятелчета от БСБББ.

 • Тодор (Петрич)

Посещавал съм няколко пъти различни санаториуми и центрове за рехабилитация,но за първи път видях и срещнах такова истинско и професионално отношение спрямо нашето заболяване. Много се радвам че се запознах с толкова готини и позитивно настроени млади хора. Тези няколко дни ще останат за мен едно незабравимо и неповторимо преживяване.

 • Илиян (Ямбол)

За първи път съм на санаториум и съм приятно изненадан от това, че рехабилитаторите обръщат внимание на проблемите на всеки поотделно, което е особено важно за пациенти в нашето състояние и е задължителна помощ към биологичните средства, които част от нас използват. Персоналът на облсужващото ни заведение е приятелски настроен и допълва приятната обстановка. Приятна компания, добра кухня, полезни процедури, дано имаме възможност да присъстваме отново на подобно събитие 🙂

 • Красимир (София)

До сега не бях ходил на санаториум,но благодарение на сдружението,сбъднах една мечта.Бях приятно изненадан от обстановка,обслужване,рехабилитация.Навсякъде професионализъм.

 • Цвети (София)

Най-накрая една истинска рехабилитация и то в страхотна компания. Надявам се да развиваме такива инициативи, за да може повече хора с ревматологични заболявания да имат такова незабравимо преживяване.

 • Павел (София)

“Много съм доволен от цялата рехабилитация,от базата,обслужващият персонал,смятам,че и както бяхме група още повече допринесе за гимнастиките и упражненията.Трябва да се съберем пак групово :)”

 • Мариян (София)

От посещението ни на Павел баня,най ми хареса това че бяхме много готина компания и този път нямаше скука.Определено трябва да се ходи там организирано за да си даваме кураж един на друг.При такава организация с удоволствие бих отишъл пак.

 • Илиян (Белене)

Много съм доволен от  рехабилитацията, обслужващия персонал и назначените ни процедури. Впечатлен съм от доброто отношение и заинтересованост на рехабилитаторите към нашето състояние в на резултат  заболяването ни.

 • Бойко (Ботевград)

Като изключим това , че имах възможността да бъда отново с останалите членове на сдружението единственото хубаво и положително нещо в Павел баня бяха рехабилитаторите.Нещата които не ми харесаха там са доста но най-важните са това ,4е те приемат без преглед от кожен лекар и в целия град няма такъв.Персонала ….. ами те са далеч от думата професионализъм а и не проявяват желание поне да я доближат.Ръководство и организация на санаториума = 0.От процедурите също съм доволен и се чувствам значително по-добре.Да въпреки всичко бих отишъл пак но никога сам. • Даниела (Стара Загора)

Страхотно беше!  Много  съм  доволна от  рехабилитацията, персонала и всичко. Екипът който  работи в санаториума е на много високо  ниво и е запознат добре  с нашето  заболяване. С взаимни  усилия резултатите  са много  добри и се чувствам отлично. Според мен това е  най-добрата база за лечебна  и  групова  рехабилитация! Ще посетя Павел баня отново с  удоволствие!

 • Живко (Ямбол)

Не може и да става дума за сравнение от това да правиш рехабилитация сам и в група с хора с твоите проблеми. Дните прекарани с приятелите от сдружението ще останат в сърцето ми. Искренно съм щастлив от професионализма на рехабилитаторите в санаториума в Павел баня. Те са хора, които наистина обичат работата си и я вършат с любов. Искам да изкажа своите благодарности на Ангел Чорбаджийски (рехабилитатор) и д-р Рачева (лекар). Разбира се, като за първо такова начинание не всичко беше прекрасно. Надявам се следващият път да успеем с ръководството на санаториума да организираме груповата рехабилитация на много по – високо ниво, да осигурят по – добри условия и конфорт на нас, които избираме на провеждаме терапията си при тях.
Задължително за в бъдеще ще организираме още групови посещения по санаториуми в България. Разликата е огромна, мотивацията по – голяма и най – важното разбираш, че не си сам в борбата с болката. Искренно и сърдечно благодаря на всички приятели от сдружението, които превърнаха рехабилитацията в едно незабравимо преживяване.

Груповата рехабилитация се осъществи с подкрепата и съдействието на: