Нови комисии в Плевен и София при лечение с биологични лекарства в сила от 01.01.2019

От 01.01.2019 г. са в сила нови изисквания на НЗОК при лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит. Новото че, е са разкрити експертни лекарски комисии в:

УМБАЛ “Георги Странски” в гр. Плевен

УМБАЛ ” Софиямед” в гр. София.

Вероятно ще е необходимо малко време, докато комисиите заработят. Създаването на още експертни лекарски комисии е дългогодишна борба на Организация на пациентите с ревматологични заболявания, Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев и Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит. Последният отказ за създаване на такива беше през 2017 г. Тук , разбира се изключително важно е мнението на водещите ревматолози в България. Радвам се, че най -после всички осъзнаха необходимостта от разкирване на още комисии.

Списък на комисии:

[215 / 30.10.2015] – Становище проект за изменения на НЗОК за лечение с биологични лекарства

До
Националната здравноосигурителна каса
София, ул. Кричим № 1

от Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит -АПРА”
адрес София, ж.к. Лагера, бл. 55, вх. Б, ап. 19

от Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев
адрес София, кв. Дианабад 9-5-20

ОТНОСНО: Проект за Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ,  в сила от 01 август 2015 г./

Уважаеми госпожи и господа,

Считаме за необходимо да се спази договореното на 15.10.2015 г.  и обявено на сайта на НЗОК на 16.10.2015г. пациентите, които в момента се лекуват с биологични продукти, до края на 2015 г. да получават протоколите си за скъпоструващо лечение, независимо от това дали са диспансеризирани или не. Включването на нови пациенти до края на т.г. ще става при спазването на Изискванията на НЗОК, действащи в момента. Срокът за преминаване на пациентите на лечение с биологични продукти ще бъде 6 месеца, ако се докаже, че терапията, прилагана през това време, не дава желания ефект.

При неспазване ще изискаме записа от проведената среща на 15.10.2015г. в сградата на НЗОК на София, ул. Кричим № 1

Въвеждането на диспансеризацията като задължително условие. В тази част Изискванията препращат към Наредба № 39/2004 г., а тя определя диспансеризацията като доброволна. Така е и според НРД за 2015 г. Същевременно за изпълнителя на медицинска помощ липсва задължение да извърши диспансеризация  при наличие на обективните условия.  Според съвета Ви от 02.10.2015 г. потърсихме в типовия договор (между НЗОК и ИМП) основанието за  изразеното от Вас обратно мнение. Не го намираме. Намираме, че препоръчаният от Вас начин – чрез жалба на болния до НЗОК срещу лекаря, отказал диспансеризация, е непродуктивен.  Не оспорваме задълженията на лекаря, произтичащи от добросъвестност. По обясними съображения ни е трудно да обясним на болните лица какъв  е пътят в такава ситуация и да ги убедим да го изминат. Освен това диспансеризирането на здравноосигурено лице, страдащо от заболяванията в обхвата на Изискванията, на практика е сложно. Липсват достатъчно лекари ревматолози, практиката им е съсредоточена в по-големите градове. Това, както и правото на болните лица да търсят по-квалифицирани специалисти, повечето пъти насочва пациентите към лекари, които нямат договори с НЗОК, като последните съответно нямат право да извършват диспансеризация.    Необходимите за диспансеризацията прегледи и изследвания не се заплащат от НЗОК (изключение за заболяването Синдром на Felty, която е сред най-редките от заболяванията, предмет на Изискванията).

гр. София
28.10.2015г

С уважение:

Роза Чеглайска
Председател на Управителния съвет на АПРА

Живко Янков 
Председател на Управителния съвет на БСБББ

[download id=”121″]

Какво да направя ако протокола за лечение е забавен от НЗОК?

Ако протокола за лечение ви е забавен от НЗОК повече от 1 месец (за тези, които са за продължение) или повече от 2 месеца (за тези, които са за започване) от датата на подаване в РЗОК, препоръчваме да подадете ЖАЛБА.

Образец на жалбата може да изтеглите от този линк – http://bg.spondylitisbg.org/wp-content/uploads/2015/02/jalba_nzok_protokol_5_20150219.doc

 • Ако внесете жалбата лично в НЗОК, тогава е задължително да вземете входящ номер; Добра практика е да поискате да ви поставят входящ номер върху копие от жалбата.
 • Ако решите да изпратите жалбата по пощата, тогава е задължително да го направите с обратна разписка;

Важно: Копие от жалбата изпратете до сдружението на посеченият адрес в образеца или ни изпратете сканирано копие на електранната поща – office@spondylitisbg.org

 

[193 / 17.12.2014] – Писмо до ИАЛ получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.

изх. № 193 / 16.12.2014г.

До

ДОЦ. АСЕНА СТОИМЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.

 

Уважаема доц. Стоименова,

Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска цел в обществена полза.

Сдружението е член на ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) международна пациентска организация, както и в България на Федерация Български Пациентски Форум, която е една от четирите национално представени пациентски организации по смисъла на чл. 86 от Закона за здравето.

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:

 1. Колко уведомления по чл. 217а, ал.4 от ЗЛПХМ, са подадени до ИАЛ за лекарствени продукти използващи се за лечение на болест на Бехтерев. Сългасно МБК кодове за болест на Бехтерев – акилозиращ спондилит М45.0, М45.1, М45.2, М45.3, М45.4, М45.5, М45.6, М45.7, М45.8, М08.1, лекарствените продукти по Международно непатентно наименование, предназначени за профилактика и лечение, които присъстват в Позитивен лекарствен списък са:
  • Betamethasone;
  • Dexamethasone;
  • Methylprednisolone;
  • Prednisolone;
  • Meloxicam;
  • Ketoprofen
  • Dexketoprofen;
  • Tolperisone hydrochloride;
  • Aceclofenas;
  • Predisone;
  • Methyloprednisolone, Lidocaine;
  • Etenercept;
  • Adalimumab;
  • Golimumab;
  • Infliximab;
 2. Кога са подадени уведомленията за лекарствени продукти посочени в т.1?
 3. Колко брой опаковки от лекарствените продукти посочение в т.1 и в кои държави е планиран износа. (чл. 217б, т.4 и 5 от ЗЛПХМ)
 4. Има ли отказани уведомления по чл. 217в, ал.5 от ЗЛПХМ за горепосочените лекарствени продукти?
 5. Има ли достатъчна наличност в Република България към момента от лекарствени продукти посочени в т.1.

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”66″]

[177 / 30.06.2014] Становище до НЗОК относно лечението на хора с болест на Бехтерев

изх. № 177 / 30.06.2014г.
НС-12-00-113/01.07.14г.
НЗОК 15-02-37/01.07.14г.

До:

Д-р Бойко Пенков
Председател на НС на НЗОК

Членовете на
Надзорния съвет на НЗОК

Д-р Румяна Тодорова
Управител на НЗОК

СТАНОВИЩЕ

 

Относно: Лечението на хора с болест на Бехтерев в България.

 

Уважаеми д-р Пенков,
Уважаема д-р Тодорова,
Уважаеми членове на Надзорен съвет,

Според медицинските специалисти по ревматология отговорящи за нашето заболяване, биологичното лечение е единствената доказана терапията, която забавя и спира възпалителният процес при болест на Бехтерев.

За нас е важно, хората с болест на Бехтерев да имат достъп до всеки вид медикаментозно лечение, което може да спре възпалителният процес водещ до физическа болка и тежки необратими инвалидиращи последствия.

Достъп до биологични медикаменти за нас означа, да няма заплащане за тях от хората с болест на Бехтерев. Към този момент това е факт от 2011г., който считаме за правилна и задължителна политика.

По повод среща, на която сме поканени на 01.07.2014г. за условията и изисквания за използване на биологични медикаменти при болест на Бехтерев, искаме да отчетем положителен сигнал свързан с разходите, заплащани от НЗОК. През 2012г. с биологични лекарства се лекуваха малко под 1000 души. Към текущия момент хората, които имат достъп до биологична медикаменти, са малко над 3000 души. Наблюдаваме повишаване на разходите с близо два пъти.

Въпреки че има повишаване на разходите за биологично лекарствено лечение, средно в Европа биологичната терапия е на трето място по разходи за лекарства, а в България е едва на девето място. Според изчисления и анализи, за да се постигнат средните нива в Европа, страната ни трябва да увеличи разходите за тези медикаменти с три пъти от сегашните им нива. Разчитаме тенденцията за увеличаване на разходите за биологични медикаменти, която наблюдаване през изминалите години да се запази и в бъдеще.

Достъп до биологични медикаменти за нас означа процеса за изписване от ревматолог и взимане на лекарството от аптека да бъде без налагане на утежняващи административни и бюрократични механизми.

Изказваме втори положителен сигнал за работата на НЗОК от 2009 година до сега. През годините от страна на сдружението бяха подавани различни сигнали за проблеми свързани със закъсняване и отхвърляване на протоколи, с които се отпускат биологичните медикаменти и намаляване на клинични изследвания, изисквани от НЗОК. Към този момент отчитаме подобрения свързани с изискванията за лечение с биологични медикаменти.

Биологичните медикамети се изписват директно от ревматолог в другите европейски държави. В България това е уредено чрез преминаване през Експертна лекарска комисия и издаване на протокол от НЗОК. Считаме, че този механизъм може да отпадне и да се даде свобода и право на лекуващият ревматолог да изписва необходимото биологично лечение.

Взимайки в предвид горепосочените факти, както и финансовата ситуация в която е поставена здравната ни система отчитаме, че НЗОК работи в правилна посока за подобряване на достъпа до биологична терапия за хора с болест на Бехтерев.

Разчитаме, че добрият диалог между БСБББ – АС и НЗОК ще се запази.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков

Председател на УС БСБББ – АС

===================================

Запознайте се с информация публикувана от НЗОК за проведената среща.

01.07.2014
НЕОБХОДИМИ СА ЯСНИ ПРАВИЛА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
На 1 юли т.г. оперативното ръководство на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проведе среща с представители на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания (ОПРЗБ), Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит, Асоциацията на хората с псориазис и псориатични усложнения, Българското сдружение на болните от Болестта на Бехтерев и Българската асоциация Болест на Крон и улцерозен колит. В разискванията взе участие и Иван Димитров – член на Надзорния съвет на НЗОК.
Представителите на пациентските организации подчертаха, че присъстват на срещата, защото са на крака – благодарение на лечението, което е финансово обезпечено от НЗОК. Като се има предвид, че ревматоидните артрити, Болест на Бехтерев, псориатичният артрит и другите ревматологични заболявания засягат и пациенти в активна възраст, правилното лечение осигурява не само по-добро качество на живот на болните, но и ги връща на работните им места.
Пациентските организации и оперативното ръководство на НЗОК, в лицето на управителя на институцията – д-р Румяна Тодорова, и подуправителя – д-р Динчо Генев, обсъдиха не само финансовите, но и медицинските аспекти на проблемите на пациентите с ревматологични заболявания. С особена острота бе поставен проблемът с диспансеризацията и активното наблюдение на болните, които се нуждаят от периодично наблюдение не само на основното си заболяване, но и на състоянието на белия дроб, на сърцето, на кръвоносните съдове и т.н. Двете страни споделиха становището, че на практика не съществуват изработени стандарти за тази дейност.
Напоследък двойно се увеличават болните, лекувани с биологични продукти, които оказват сериозни странични ефекти върху човешкия организъм. Дали изследванията на тези пациенти са прецизни и дали всички пациенти са показани за приложение на такива лекарства – това е въпрос без отговор. Тъй като НЗОК няма законово основание да контролира качеството на диагностично-лечебния процес, не може да проконтролира и качеството на проведените изследвания.
Представителите на пациентските организации изразиха неудовлетвореността си от работата на експертните лекарски комисии към университетските болници, които издават протоколите за лечението им. Те подчертаха, че трябва да се упражнява ефективен контрол върху тяхната работа, като отношение вземат и етичните комисии към регионалните колегии на Българския лекарски съюз (БЛС).Участниците в срещата се обединиха около следните предложения:
• Държавата да изпълнява конституционните си задължения и да внася здравните
осигуровки на категориите граждани, които тя осигурява, в пълен размер;
• Държавата да има ясно дефинирана политика по отношение на страдащите от ревматологични заболявания;
• Съвместно с националните консултанти, БЛС, НЗОК и пациентските организации – като наблюдатели, да бъдат разработени ясни протоколи за поведение при диагностициране, лечение и проследяване на пациенти с ревматологични заболявания и в частност – на пациенти, лекувани с биологични продукти.

 PrintScr