Покана за Общо събрание на БСБББ – АС

 В бр. 79 / 2012 (стр.111) на държавен вестник се обнародва покана към всички членове на Българско сдружението на болните от болестта на Бехтерев за участие в общо събрание.

ОБЯВА

Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 24.11.2012 г. от 13:00 часа в Енорийски център към храм Покров Богородичен, гр. София, ул. “Г. Данчов Зографина” № 2 /зад хотел “Родина”/при следния дневен ред:
1.         Отчет за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2011 до 31.12.2011 година;
2.         Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2013 година;
3.         Промени в състава на Управителният съвет;
4.         Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

Председател на УС: (подпис)
(инж. Живко Янков)