[223 / 24.03.2016] Относно публикуваният на 14.03.2016 г.на официалната страница на НЗОК проект за Амбулаторни процедури № 38 и № 33

БСБББ-АС: 223 / 24.03.2016г.

ДО:

д-р Глинка Комитов
Управител на НЗОК

КОПИЕ ДО:

Иванка Кръстева
Подуправител на НЗОК

Д-р Стаменова
експерт в НЗОК

Д-р Петър Москов
Министър на здравеопазването

Д-р Ваньо Шарков
Зам. – министър на здравеопазването

Д-р Даниела Дариткова
Председател на комисия по здравеопазване към НС

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с публикуваният на 14.03.2016 г.на официалната страница на НЗОК проект за Амбулаторни процедури № 38 и № 33 бихме желали да изкажем притесненията си и да направим следните предложения в рамките на законовия срок за обществено обсъждане на проекта.

От проекта за амбулаторна процедура № 38 не става ясно кои са лечебните заведения, които ще имат право да осъществяват наблюдение. Сдружение АПРА има предложение с отворено  писмо с Вх. № 15-02-08 / 11.02.2016 г.

В Протокол от среща с придружително писмо с входящ №: 15-01-74 от 28.01.2016 г. между пациентски организации и НЗОК беше обещано, че наблюдението по реда на експертиза ще се извършва както следва: Болничната помощ се извършва в Лечебни заведения с легла. Доболничната помощ се извършва в ДКЦ и медицински центрове.

Заложеният в Амбулаторна процедура № 38 текст „В лечебните заведения – изпълнители на амбулаторна процедура по т.І, следва да има създадена/и специализирана/и експертна/и комисия/и за лечение и проследяване на ЗОЛ на скъпоструващо лечение, създадена/и със Заповед на Управителя/Изпълнителния директор/ /Директора на лечебното заведения“, което на практика означава, че дейностите по  Амбулаторна процедура № 38 ще могат да бъдат извършвани само от съществуващите вече експертни лекарски комисии в София, Пловдив и Варна.

Изненадани сме от заложената цена на амбулаторна процедура № 38 – 22 лв, която е крайно недостатъчна за осъществяване на медицинските изследвания и процедури, които са заложени в „Изисквания на НЗОК” от 01.11.2015 г.

При започване на терапия само изследванията са на стойност 192,90 лв с включен квантиферонов тест. При продължение стойността на изследванията е 48,00 лв.

Взет е предвид алгоритъмът за изследвания от стр. 9 на Изисквания на НЗОК от 01.11.2015 г. на интернет страницата на НЗОК.

Бихме желали да поставим въпроса защо диспансерното наблюдение по Наредба № 39 в изискванията на НЗОК от 01.10.2015 се изисква като задължително от пациентите след като с Определение № 1553 от 02.12.2015 на 5- членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/ го определи като пожелателно и по смисъла се определя като имуществен праг за пациентите. В определението се посочва, че „въвеждането на изискване за диспансеризация ще създаде имуществени затруднения за жалбоподателката и други пациенти със същото заболяване.” Въпреки Решението на ВАС в Проекта на Наредба № 39, която ще влезе в сила на 01.04.2016 г. са добавени новите кодове на диагнозата „Ревматоиден артрит”, но пакетът от медицински дейности продължава да е крайно недостатъчен и да не покрива необходимите изследвания според изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ“ в сила от 01.11.2015 г. медицински изследвания и процедури.

По Наредба № 39 напомняме, че по време на проведената среща на 21.01.2016 г. съгласно Протокол на Сдружение АПРА с придружително писмо с входящ номер: 15-01-74 от 28.01.2016 г., беше подчертано, че Амбулаторна процедура № 38 изцяло ще замени диспансерното наблюдение като вариант за проследяване състоянието на пациентите, лекуващи се с биологични медикаменти. По време на срещата беше подчертано, че на диспансерно наблюдение ще продължат да подлежат пациентите с посочените в Наредба № 39 диагнози, които не са на лечение с биологични антиревматични медикаменти. Тук отново не се спазва Определение № 1553 от 02.12.2015 на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/, който определи диспансерното наблюдение по Наредба № 39 в изискванията на НЗОК от 01.10.2015 като пожелателно и по смисъла се определя като имуществен праг за пациентите. 

Във връзка с гореизложеното Ние, пациентските организации, искаме да се вземат предвид следните предложения в последваща среща преди срока за вземане на окончателни решения:

  1. Амбулаторна процедура № 38 да замени изцяло диспансерното наблюдение на пациенти, които се лекуват с биологични и биоподобни препарати. Цената по амбулаторната процедура да бъде съобразена с мониторирането на пациентите по Изисквания на НЗОК от 01.11.2015 г. Предлагаме амбулаторната процедура да бъде в извънболничната помощ за по-лесен достъп на пациентите, живеещи в отдалечени райони имайки предвид чл.8 от Закона за лечебните заведения, букви „в” и „г” съответно медицински център и диагностично – консултативен център, предложение подадено с писмо Вх. № 15-02-08 / 11.02.2016 г. В описания регламент на амбулаторна процедура не става ясно каква е разликата между диспансера и амбулаторната  процедура: БЛ МЗ – НЗОК № 13 към амбулаторна процедура № 38. Кой назначава изследванията на пациента за мониториране: ревматолога с амбулаторен лист за задължителен диспансер или изследванията се назначават по амбулаторната процедура?

1.1. Предлагаме изследванията по мониторирането на пациента изцяло да се включва в амбулаторна процедура № 38.

2. Амбулаторна процедура № 33 да бъде съобразена с мониторирането на пациентите и особено цената на инфузията, която в момента се заплаща от пациента между 30 и 50 лева на инфузия според утвърден ценоразпис на всяко лечебно заведение.

Ние пациентските организации сме силно обезпокоени от непоследователността на вземаните решения и липсата на информация, което оказва изключително неблагоприятно въздействие върху диагностицирането и хода на лечението. Имайки предвид падналата в съда Наредба № 11 от 09.12.15 г., която попада в обхвата на амбулаторна процедура № 38.

 

Дата:  24.03.16 г.
гр. София

Роза Чеглайска, Председател АПРА

Живко Янков, председател БСБББ-АС

[download id=”128″]