Покана Общо събрание 11.05.2019

П О К А Н А

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.05.2019г. от 13:00ч. в гр. София, “Гладстон” No.8, зала G8-2 , при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2018 до 31.12.2018 година;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 година;
  3. Изслушване и вземане на решения по доклад на УС за отпадане на членове на
    сдружението;
  4. Разни.
    При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

Образец за пълномощно: