Цели на Сдружението

“Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит” е неправителствена организиция с нестопанска цел регистрирана с обществена цел с решение на Софийски градски съд Ф.Д. 666/2009г.

Цели:

а/ Защита на правата и интересите на хората, страдащи от болестта на Бехтерев /анкилозиращ спондилит/;

б/ Разпространяване на информация, свързана със здравословните проблеми, породени от болестта на Бехтерев или сходни на нея;

в/ Популяризиране на сдружението с оглед широка обществена осведоменост за здравословните и психологически проблеми на хората, страдащи от болестта на Бехтерев;

г/ Интеграция и преодоляване на социалната дискриминация на болните от болестта на Бехтерев;

д/ Обучение на ревматолози, по отношение диагностициране и лечение на болните от болестта на Бехтерев;

е/ Осигуряване осъществяването на пълноценни социални контакти и отношения между хората, страдащи от болестта на Бехтерев;

ж/ Осигуряване на 100 % държавно финансиране на хората, страдащи от болестта на Бехтерев, включващо лекарства, диагностика, лечение, консултации и рехабилитации;

з/ Превенция, ранно диагностициране и лечение на болестта на Бехтерев;

и/ Изграждане на просветна, здравна и социална система в България за хората, страдащи от болестта на Бехтерев.

Средствата за постигане целта на Сдружението са:

а/ Организиране на обществени дискусии, конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и други мероприятия;

б/ Осъществяване на сътрудничество с държавни и общински органи;

в/ Установяване и поддържане на сътрудничество със сродни организации в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни организации, работещи по проблемите на хората, страдащи от болестта на Бехтерев;

г/ Участие в национални и международни проекти и програми;

д/ Обучение на хора, страдащи от болестта на Бехтерев и подобни на нея;

е/ Предоставяне безплатно по най-добрия, безпристрастен и ползотворен начин на най-необходимите съвети и информация за наличната терапия у нас и по света на хора, страдащи от болестта на Бехтерев.