Общо събрание 30.09.2023

ПОКАНА

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ,

свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, ул “Гладстон” No.8, Зала G8-1 от 13:00 часа на 30.09.2023 година, при следния дневен ред

1. Приемане на доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2022 до 31.12.2022 г.;

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.;
3. Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2024 г.;
4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

Живко Янков – Председател


при невъзможност да присъствате лично може да използвате приложеният отдолу шаблон на пълномощно и да упълномощите член да сдружението да ви представлява.