ТЕЛК при болест на Бехтерев

Редакция на 05.02.2023г.

Извадка от НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

Раздел ХХIII

Заболявания на опорно-двигателния апарат

6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):

6.1. ранен стадий (независимо от локализацията – гръбначен стълб и периферни стави), без функционални нарушения и без оплаквания в хода на лечението: 10%

6.2. централна форма* (ангажиране на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):

 • * снимка показва областите, които трябва да са засегнати, за да се класифицира като централна форма (шиен + торакален + лумбален). Само и единствено, ако и трите области са засегнати се приема, че има централна форма.

6.2.1. без функционален дефицит : 40% (изм. – ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.)

6.2.2 с лек функционален дефицит: 50% (изм. – ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.)

6.2.3. при умерено ограничение на движенията на трите отдела на гръбначния стълб, без кифоза и лордоза : 71% (изм. – ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.)

6.2.3. с тежък функционален дефицит, с липса на движение, с оформена кифоза и лордоза, с пожизнен срок : 95% (изм. – ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.; доп., бр. 10 от 2023 г., в сила от 31.01.2023 г.)

Забележка 2. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.

6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката на окончателния процент трайно намалена работоспособност се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2.

4.1. първи рентгено-анатомичен: 10%
4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20%
4.3. трети рентгено-анатомичен стадий с изразен ортопедичен функционален дефицит, независимо от възпалителната активност  – 50% (изм. – ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.)
4.3.1. трети рентгено-анатомичен стадий с трудно овладяваща се възпалителна активност и умерен ортопедичен функционален дефицит, обусловен от заболяването – 75%;
4.4. четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия) и тежък ортопедичен функционален дефицит на засегнатите стави, с пожизнен срок– 95%. (доп. – ДВ, бр. 10 от 2023 г., в сила от 31.01.2023 г.)

Допълнителни обяснения:

 1. Видове форми на Бехтерев

  1. централна форма – оплакванията и промените са само от гръбначния стълб
  2. ризомиелична форма – оплакванията и промените са в гръбнака и “близките” стави (тазобедрени и раменни).
  3. гръбначно – периферна форма – оплакванията и промените са от гръбнака и периферните стави на ръцете и/или краката (лакътни, гривнени, малки стави на дланите и пръстите, съответно – коленни, глезенни, малките стави на стъпалата и пръстите, като промените са асиметрични).
  4. скандинавска форма – оплакванията и промените са от гръбнака и симетрично от малките стави на ръцете и/или краката , сходни с тези при ревматоиден артрит.
  5. висцерална форма – описаните извънгръбначни и извънставни прояви от страна на очите, сърцето , белите дробове и бъбреците. Срещат се рядко, предимно при забавено диагностициране и лечение и продължително развитие на болестта.
 2. Стадий на болест на Бехтерев

  1. I стадий – при ренгеновото изследване липсват ставни промени или се установява леко изразено разреждане на структурата на костите на възпалените стави (остеопороза)
  2. II стадий – горните промени и леко увреждане на ставния хрущял. Изразява се със стеснение на ставната междина – разстоянието между костите на на възплалените стави.
  3. III стадий – горните промени и наличие на кисти и ерозии по ставния ръб на костите на възпалителните стави.
  4. IV стадий – вкостяване на вътреставните структури (фиброзни и костни анкилози) и вследствие от него – сковаване на ставата и невъзможност за активно (по желение на болния) и пасивно (под външно въздействие) движение на ставата.
 3. Методически указания на НЕЛК за измерване

 4. Допълнителна информация за определяне процент инвалидност

(В ДВ. Бр. 10 от 31.01.2023г. са публикувани изменения в Наредбата за медицинската експертиза)

Съществена промяна е направена в Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти“, в т.  III, която се изменя така:

„III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение заедно със съответната отправна точка и процент.”

Дадена е възможност на лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК в периода до влизането в сила на измененията в НМЕ – 31.01.2023 г. и за които се определят по-благоприятни условия за оценка на увреждането, да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,бр. 34 от 2010 г.). За подаването на заявлението-декларация не е определен краен срок.

Към Преходните и заключителни разпоредби към Закона за здравето се създава нова т.48 към §1, с която се въвежда легална дефиниция по отношение на термина „Забавяне“ при произнасянето на ТЕЛК.

Линк към Указ № 9 за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=184762

5. Методологически указания

https://nelk.bg/wp-content/uploads/2021/09/Prakticheski-nasoki-po-prilojenieto-na-NME-2021-23-09-2021-sajt.pdf (стр. 32)

6. Препратки

Препратка към НМЕ от сайт на НОИ.

Имате въпрос / проблем? – Може да се свържете с нас, за да се опитаме да ви помогнем. Натиснете тук


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *