Покана за Общо събрание 2015

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 28.03.2015 г. в 13 ч. в София, зала 73, ул. Княз Борис 73, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БСБББ – АС от 1.01.2013 до 31.12.2014 г.; 2. приемане на годишен бюджет на сдружението за 2015 г.; 3. промени в състава на управителния съвет; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

os_2015