[198 / 09.04.2015] Писмо до Министерство на здравеопазване за насрочване на обществена дискусия за развитието на рехабилитацията в България

Изх. № 198 / 09.04.2015г.

 

ДО Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ ДО Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

КОПИЕ ДО ПРОФ. ТРОЙЧО ТРОЕВ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

КОПИЕ ДО ДОЦ. ТАТЯНА АНГЕЛЕНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

КОПИЕ ДО ПРОФ. РАШО РАШКОВ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

КОПИЕ ДО ПРОФ. РУМЕН СТОИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

КОПИЕ ДО Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО ИВАН ДИМИТРОВ
ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ

КОПИЕ ДО Д-Р СТАНИМИР ХАСЪРДЖИЕВ
НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

КОПИЕ ДО ПЛАМЕН ТАУШАНОВ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ПАЦИЕНТА

КОПИЕ ДО ПЕТКО КЕНАНОВ
КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО

КОПИЕ ДО ПЛУМЕЛИНА МИЧЕВА
“СБР-НК” ЕАД

 

ОТНОСНО: НАСРОЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

        

Уважаеми г-н Министър,

Пишем Ви с тревога и притеснение относно множество писма и становища получени през последните месеци в сферата на рехабилитацията в България. А именно:

  • Възражение от Асоциация по физикална медицина и рехабилитация относно изменения в индикациите за хоспитализация на пациенти по клинична пътека № 244 от 22.12.2014г.
  • Писмо от Асоциация по физикална медицина и рехабилитация относно публикуваните „краткосрочни мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система” и изразяване на несъгласие с т. 3.6. „да не се увеличава досегашният брой кп, в които се допуска рехоспитализация на пациентите в период, по-малък от 30 дни след датата на дехоспитализацията. рехабилитацията, която е друг вид дейност да излезе от активното лечение” от 28.01.2015г.
  • Писмо от „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД относно несъгласие с направените изменения в индикациите за хоспитализация по клинични пътеки 241 и 244 от 15.01.2015г.
  • Становище на проф. д-р Тройчо Троев д.м.н., Национален консултант по физикална и рехабилитационна медицина относно предложени промени от НЗОК за болнична рехабилитация на КП 241 и 244 от 21.01.2015г.
  • Възражение от Асоциация по физикална медицина и рехабилитация относно чл.10, ал.(3) и ал.(4) от Методиката за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ – Приложение 2Б към чл.2 от Проекта за Постановление на Министерски съвет за приемане на методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ по чл.55, ал.2, т.2 от Закона за здравното осигуряване от 18.02.2015г.
  • Писмо от „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД относно чл.10, ал.(3) и ал.(4) от Методиката за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ – Приложение 2Б към чл.2 от Проекта за Постановление на Министерски съвет за приемане на методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ по чл.55, ал.2, т.2 от Закона за здравното осигуряване от 20.02.2015г.

 

Уважаеми г-н Министър,

Предлагаме да организирате най – късно до края на м. юни 2015 обществена дискусия с участието на всички заинтересовани страни имащи отношение към рехабилитацията в България. Считаме, че е задължително да се изготви дългосрочна стратегия за развитие на специализираната рехабилитация.

Според нас основни проблеми, които дискусията е задължително да реши са:

  • Неизползване на специализираната медицинска рехабилитация за намаляване на директни и индиректни разходи за лекарства;
  • Неизползване в пълна степен на рехабилитацията като инструмент за запазване на физическото здраве на хората в работоспособна възраст;
  • Ниската значимост, която рехабилитация играе при контролиране на хронични инвалидизиращи заболявания;
  • Остарялата материалната и инструментална база в специализирани лечебни заведения за провеждане на рехабилитация;

Всеки лев вложен за превенция се възвръща до 35 пъти. Успешното развиване на превантивната медицина подобрява здравословното състояние на населението.

 

Разчитаме на Вашата отговорност към здравето ни.

С уважение,

инж. Живко Янков
(председател на УС БСБББ – АС)