[210 / 07.10.2015] ЗДОИ до НЗОК за одобрени протоколи за лечение с биологична терапия през 2015г.

БСБББ – АС Изх. № 210 / 06.10.2015г.
НС Вх. № НС-12-00-31 / 07.10.15
НЗОК Вх. № 24-03-84 / 07.10.15

ДО
 УПРАВИТЕЛ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО
 НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ,РЕГ. ПО Ф.Д 350/2010Г. НА СГС VI-10 С-В, БУЛСТАТ 175890613, ГР.СОФИЯ,ЖК.ЛАГЕРА, БЛ.55, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.19 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – РОЗА ИВАНОВА ЧЕГЛАЙСКА

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО

Уважаеми г-н Управител,
Уважаеми членове на Надзорен съвет,

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена информация по месеци от януари 2015г. до октомври 2015г. за брой одобрени протоколи от НЗОК за хора над 18-годишна възраст с умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит лекуващи се с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболнична помощ.

  1. Колко пациенти са одобрени за всеки един от месеците от горепосочения период като първи курс на лечение?
  2. Колко пациенти са одобрени за всеки един от месеците от горепосочения период като  продължение на терапията?
  3. Колко отказа и отлагания са направени  за всеки един от месеците от горепосочения период?

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок.

Желаем информацията да ни бъде предоставена в електронен вариант.

С уважение,

Роза Иванова Чеглайска
Председател на УС АПРА
roza.cheglayska@apra-bg.org

Инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ – АС
office@spondylitisbg.org