[193 / 17.12.2014] – Писмо до ИАЛ получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.

изх. № 193 / 16.12.2014г.

До

ДОЦ. АСЕНА СТОИМЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.

 

Уважаема доц. Стоименова,

Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска цел в обществена полза.

Сдружението е член на ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) международна пациентска организация, както и в България на Федерация Български Пациентски Форум, която е една от четирите национално представени пациентски организации по смисъла на чл. 86 от Закона за здравето.

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:

 1. Колко уведомления по чл. 217а, ал.4 от ЗЛПХМ, са подадени до ИАЛ за лекарствени продукти използващи се за лечение на болест на Бехтерев. Сългасно МБК кодове за болест на Бехтерев – акилозиращ спондилит М45.0, М45.1, М45.2, М45.3, М45.4, М45.5, М45.6, М45.7, М45.8, М08.1, лекарствените продукти по Международно непатентно наименование, предназначени за профилактика и лечение, които присъстват в Позитивен лекарствен списък са:
  • Betamethasone;
  • Dexamethasone;
  • Methylprednisolone;
  • Prednisolone;
  • Meloxicam;
  • Ketoprofen
  • Dexketoprofen;
  • Tolperisone hydrochloride;
  • Aceclofenas;
  • Predisone;
  • Methyloprednisolone, Lidocaine;
  • Etenercept;
  • Adalimumab;
  • Golimumab;
  • Infliximab;
 2. Кога са подадени уведомленията за лекарствени продукти посочени в т.1?
 3. Колко брой опаковки от лекарствените продукти посочение в т.1 и в кои държави е планиран износа. (чл. 217б, т.4 и 5 от ЗЛПХМ)
 4. Има ли отказани уведомления по чл. 217в, ал.5 от ЗЛПХМ за горепосочените лекарствени продукти?
 5. Има ли достатъчна наличност в Република България към момента от лекарствени продукти посочени в т.1.

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”66″]