Отговор: [225 / 12.04.2016] – Писмо до НЗОК за провеждане на среща в периода 12 – 19 април 2016 г., на която да обсъдим начините за провеждане на лечение на пациентите с ревматични заболявания и изискванията за диспансеризация

Запознайте се с отговор на НЗОК по повод писмо до НЗОК за провеждане на среща в периода 12 – 19 април 2016 г., на която да обсъдим начините за провеждане на лечение на пациентите с ревматични заболявания и изискванията за диспансеризация

Свали в PDF >> Reply_225

Отговор: [232 / 27.03.2017] Писмо за създаване на Експертна лекарска комисия за ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит /Болест на Бехтерев/ и псориатичен артрит в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

Във връзка с внесено писмо до НЗОК за създаване на Експертна лекарска комисия за ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит /Болест на Бехтерев/ и псориатичен артрит в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен получихме отговор от МЗ и становище от Българско Дружество по ревматология.

Свали в PDF >> Reply 232

[234 / 17.03.2017] Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за издадени протоколи от НЗОК

ДО УПРАВИТЕЛ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ,РЕГ. ПО Ф.Д 350/2010Г. НА СГС VI-10 С-В, БУЛСТАТ 175890613, ГР.СОФИЯ,ЖК.ЛАГЕРА, БЛ.55, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.19 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – РОЗА ИВАНОВА ЧЕГЛАЙСКА

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО

 

Уважаеми г-н Управител, Уважаеми членове на Надзорен съвет,

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена информация по месеци от  1- ви януари 2016г.  до  месец март 2017г. включително, за брой одобрени протоколи и вид биологичен антиревматичен лекарствен продукт, с който се лекуват хора над 18-годишна възраст с умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит, в извънболнична и болнична помощ, както и

Колко пациенти са одобрени за всеки един от месеците от горепосочения период като първи курс на лечение?

Колко пациенти са одобрени за всеки един от месеците от горепосочения период като  продължение на терапията?

Колко отказа и отлагания са направени за всеки един от месеците от горепосочения период?

Кои клиники и отделения от 2-ро и 3-то ниво, са подписали договори и анекси по Амбулаторна процедура 42 за цялата страна?

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок. Желаем информацията да ни бъде предоставена в електронен вариант.

 

17.03.2017, София

С уважение,

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”

БОРЯНА БОТЕВА
Председател на УС на ОПРЗБ

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”

[233 / 17.03.2017] Писмо относно Амбулаторни процедури № 42 и № 38

изх. № 233 / 17.03.2017

ДО:

д-р Глинка Комитов
Управител на НЗОК

КОПИЕ ДО:

Димитър Петров
Подуправител на НЗОК

д-р Михаил Христов
Председател на Надзорен съвет НЗОК

Д-р Стаменова
експерт НЗОК

Относно:  Амбулаторни процедури № 42 и № 38

 

Уважаеми госпожи и господа,

Ние, пациентите искаме да изразим нашите притеснения, съображения и въпроси във връзка с изискванията за лечение и амбулаторни процедури 42 и 38 :

  1. По какъв ред се хоспитализира пациент по АП42 ?
  2. Задължителна ли е клинична пътека 90 за ревматично болни при първоначално започване на биологично лечение?
  3. Какво е разстоянието между сроковете на клинична пътека 90 и АП42? 30 дни или един отчетен период?
  4. Според указания на НЗОК до РЗОК в страната с Изх.№ 20-00-17 / 16.01.17 г. се налага отпадане на диспансеризиране на пациенти с Ревматоиден Артрит, Псориатичен Артрит, Анкилозиращ спондилит и др. както и че със задна дата от 01.01.2017 г. лечебните заведения могат и следва да приемат пациенти по АП42.

След като пациент е минал по АП42, кой приключва финалната фаза по АП38 –  амбулаторния ревматолог или ЕЛК? При положение, че това се прави от ревматолог от ЕЛК, това означава, че всички пациенти ще бъдат насочени в единствените ЕЛК в страната – София, Пловдив и Варна. А това от своя страна означава, че пациентите няма да могат да се възползват от клиники 2-ро и 3-то ниво както беше обещано на съвместна среща на 01.02.2017г. между представители на НЗОК и пациентски организации.

5. Ако пациент е минал по АП42 и в същия месец получи криза може ли да бъде приет по Клинияна пътека 90?

Нека вземем предвид следния случай: Пациент, който към днешна дата е в ремисия с ревматично заболяване, на следващия ден се появяватт остри болки и му се налага да премине отново на биологично лечение. Каква е процедурата за да получи биологичен медикамент?

6. При продължение на лечение по АП 42, кой насочва пациента към клиники и отделения 2-ро и 3-то ниво   –  амбулаторния ревматолог или личен лекар с Талон №7 ?

7. По АП42 пациентите имат преглед на 3-ти и 6-ти месец със задаване на датата в самата амб проц. Трябва ли стриктно да се спазва датата за преглед според АП42?

8. Какъв е лимита на АП42 – колко пациенти могат да минат по нея? С какво се замества впоследствие АП42? Защо пациент в ремисия да влиза в болница по клинична пътека?

9. Кой първоначално изписва биологичния медикамент – амбулаторния ревматолог или болничния ревматолог

10. АП42 изисква ли 12 часа престой в болниците? Според нас не би следвало, тъй като в определението за АП няма фиксирана продължителност. АП е система от определени с НРД за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности в лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, центрове за кожно венерически заболявания и лечебните заведения за извънболнична помощ с легла, съответно с диализни постове, диализни места по отношение на пациенти, чиито състояние не налага непрекъснат престой в лечебни заведения. Диспансеризацията в болницата изключва ли възможността за амбулаторен  преглед по същата диагноза?

11. Има ли гратисен период за задължителна АП42 за новите пациенти с РА, ПСА? Би ли следвало да се започне да се прилага АП42 веднага със сключване на анекси между НЗОК и болниците или не. 

12. Дали всички изследвания включени в АП42 са задължителни ?

Предлагаме изследванията, включени в АП42 да се съобразят с новите изисквания. Да бъде включено и разписано в изискванията, че клиники и отделения от 2-ро и 3-то ниво задължително да извършват нужните изследванията за достъп до биологична терапия.

13. Трябва ли по АП42 отново пациентите да се подлагат на изследвания, направени извън лечебните заведения? И ако трябва да се правят такива важат ли те пред ЕЛК?

Ние, пациентите сме свидетели как директорите на болниците са забранили да се провеждат изследвания на пациенти.

При положение, че болниците не заплащат назначените от ревматолозите изследвания, тогава отново ще трябва пациентите да правят външни изследвания, за които отново ще заплащат сами. В такъв случай липсва всякаква логика да съществува АП42 и тя изцяло се превръща във фиктивна.

Ние предлагаме да се запише изрично в АП42 и/или в изискванията за лечение, че болниците извършват и заплащат всички изследвания.

14. Може ли в един ден да се изпълняват АП38 и АП42 ?

15. Еднократно ли е чекирането на пациентите по АП42?  

16. Трябва ли при всяка амбулаторна процедура да се чекира един пациент?

17. Кога ще бъдат отворени изискванията за кртитериите и кога ще влязат в сила?

Според Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. „за профилактичните прегледи и диспансеризацията” на Министерство на здравеопазването, в чл.3 ал.1 се казва, че е възможно диспансеризацията да се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ.

По повод тази Наредба ние, пациентите държим диспансерното наблюдение да се извършва в извънболничната помощ, тъй като АП42 не се изпълнява в реда, по който е записана и е фиктивна.

Като Асоциации, защитаващи правата и интересите на ревматично болните, желаем да получим конкретен отговор по всяка точка имайки предвид добрата информираност на всеки пациент.

 

Дата:  17.03.17 г., София

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”         

БОРЯНА БОТЕВА
Председател на УС на ОПРЗБ

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”

      

[232 / 27.03.2017] Писмо за създаване на Експертна лекарска комисия за ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит /Болест на Бехтерев/ и псориатичен артрит в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

изх. № 232 / 09.03.2017                                                                             

До

д-р Глинка Комитов
управител НЗОК

Копие до

Доц. д-р Цветан Луканов
Изпълнителен Директор и Председател на Медицински съвет УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД

Д-р Венцислав Грозев
Председател на Съвета на директорите УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД

проф. Румен Стоилов
председател Българско дружество по ревматология

доц. Николай Николов
Началник отделение по ревматология в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД

Относно: Създаване на Експертна лекарска комисия за ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит /Болест на Бехтерев/ и псориатичен артрит в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

Уважаеми д-р Комитов,
Уважаеми доц. Луканов,
Уважаеми д-р Грозев,

Ние, пациентските организации БСБББ – АС, ОПРЗБ и АПРА, имаме предложение за създаване на Експертна лекарска комисия в град Плевен в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД  за провеждане на лечение и проследяване на пациенти с ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит /Болест на Бехтерев/ и псориатичен артрит с антицитокинови лекарствени продукти. Към настоящия момент съществуват само три ЕЛК в страната – София, Пловдив и Варна.

Нашето предложение за създаване на нова ЕЛК е породено от мненията на пациентите, техни писма, телефонни разговори, споделеното от срещите с тях и в самите ЕЛК  чрез нашите координатори по места.

Създаване на Експертна лекарска комисия в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен ще е от изключително значение, имайки предвид големия по-обем северозападен регион, обхващащ стотици пациенти. Ще осигури по-лесен достъп на пациентите от региона като ще им спести време за път и транспортни разходи, присъствие на придружители (често близки и като шофьори), вместо да пътуват до други ЕЛК в страната. Също така ще намали до голяма степен времето, през което тези пациенти ще отсъстват от работа, както и това да се налага да вземат неплатен отпуск и рискове от уволнения. Ще подобри достъпа на пациентите до антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ в региона.

Смятаме, че основата за нова ЕЛК е поставена, тъй като вече съществува отделение по ревматология. Надяваме се  да предприемете необходимите мерки към организиране на ЕЛК и създаване на механизъм за прием на пациенти както и че ще вземете предвид нашите съображения, които са в подкрепа на живота и здравето на пациентите, за тяхното по-добро лечение и проследяване.

 

09.03.17 г., София

С уважение,

инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ-АС

Роза Чеглайска
Председател на УС на АПРА

Боряна Ботева
Председател на УС на ОПРЗБ

Изтегли в PDF