[224 / 12.04.2016] Писмо до Омбудсман за среща

Вх. №: 3335/12.04.2016
Изх. № 224/12.04.2016

ДО:

Г-жа Мая Манолова
Омбудсман на Република България
гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон” № 22

ПОКАНА

От
Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит”
и
„Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев”

Уважаема г-жо Манолова,

Ние от Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и „Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев” бихме желали да ви поканим на съвместна среща, на която да обсъдим следните точки, заложени в жалбата ни към Вас:

  1. Неизпълнение от страна на НЗОК и Надзорен Съвет на НЗОК на Определение № 1553 от 12.02.2016 г. на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/;
  2. Изисквания на НЗОК за диспансеризация и лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 – годишна възраст в извънболничната помощ;
  3. Имуществени и неимуществени вреди за пациентите, вследствие на изискванията на НЗОК за диспансеризация и случаите на отказ за започване и продължаване на последващ етап на лечение с биологични антиревматични лекарствени продукти;
  4. Сезиране на Общото Събрание на Колегиите на Върховен Административен Съд, относно тълкуване на Определение № 1553 от 12.02.2016 на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/.

          Ние пациентите с ревматични заболявания се надяваме да осъществим съвместната ни среща в удобен за Вас ден и час преди влизането на нови изисквания и критерии за лечение.

Дата:  08.04.16 г. , гр. София   

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”

[223 / 24.03.2016] Относно публикуваният на 14.03.2016 г.на официалната страница на НЗОК проект за Амбулаторни процедури № 38 и № 33

БСБББ-АС: 223 / 24.03.2016г.

ДО:

д-р Глинка Комитов
Управител на НЗОК

КОПИЕ ДО:

Иванка Кръстева
Подуправител на НЗОК

Д-р Стаменова
експерт в НЗОК

Д-р Петър Москов
Министър на здравеопазването

Д-р Ваньо Шарков
Зам. – министър на здравеопазването

Д-р Даниела Дариткова
Председател на комисия по здравеопазване към НС

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с публикуваният на 14.03.2016 г.на официалната страница на НЗОК проект за Амбулаторни процедури № 38 и № 33 бихме желали да изкажем притесненията си и да направим следните предложения в рамките на законовия срок за обществено обсъждане на проекта.

От проекта за амбулаторна процедура № 38 не става ясно кои са лечебните заведения, които ще имат право да осъществяват наблюдение. Сдружение АПРА има предложение с отворено  писмо с Вх. № 15-02-08 / 11.02.2016 г.

В Протокол от среща с придружително писмо с входящ №: 15-01-74 от 28.01.2016 г. между пациентски организации и НЗОК беше обещано, че наблюдението по реда на експертиза ще се извършва както следва: Болничната помощ се извършва в Лечебни заведения с легла. Доболничната помощ се извършва в ДКЦ и медицински центрове.

Заложеният в Амбулаторна процедура № 38 текст „В лечебните заведения – изпълнители на амбулаторна процедура по т.І, следва да има създадена/и специализирана/и експертна/и комисия/и за лечение и проследяване на ЗОЛ на скъпоструващо лечение, създадена/и със Заповед на Управителя/Изпълнителния директор/ /Директора на лечебното заведения“, което на практика означава, че дейностите по  Амбулаторна процедура № 38 ще могат да бъдат извършвани само от съществуващите вече експертни лекарски комисии в София, Пловдив и Варна.

Изненадани сме от заложената цена на амбулаторна процедура № 38 – 22 лв, която е крайно недостатъчна за осъществяване на медицинските изследвания и процедури, които са заложени в „Изисквания на НЗОК” от 01.11.2015 г.

При започване на терапия само изследванията са на стойност 192,90 лв с включен квантиферонов тест. При продължение стойността на изследванията е 48,00 лв.

Взет е предвид алгоритъмът за изследвания от стр. 9 на Изисквания на НЗОК от 01.11.2015 г. на интернет страницата на НЗОК.

Бихме желали да поставим въпроса защо диспансерното наблюдение по Наредба № 39 в изискванията на НЗОК от 01.10.2015 се изисква като задължително от пациентите след като с Определение № 1553 от 02.12.2015 на 5- членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/ го определи като пожелателно и по смисъла се определя като имуществен праг за пациентите. В определението се посочва, че „въвеждането на изискване за диспансеризация ще създаде имуществени затруднения за жалбоподателката и други пациенти със същото заболяване.” Въпреки Решението на ВАС в Проекта на Наредба № 39, която ще влезе в сила на 01.04.2016 г. са добавени новите кодове на диагнозата „Ревматоиден артрит”, но пакетът от медицински дейности продължава да е крайно недостатъчен и да не покрива необходимите изследвания според изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ“ в сила от 01.11.2015 г. медицински изследвания и процедури.

По Наредба № 39 напомняме, че по време на проведената среща на 21.01.2016 г. съгласно Протокол на Сдружение АПРА с придружително писмо с входящ номер: 15-01-74 от 28.01.2016 г., беше подчертано, че Амбулаторна процедура № 38 изцяло ще замени диспансерното наблюдение като вариант за проследяване състоянието на пациентите, лекуващи се с биологични медикаменти. По време на срещата беше подчертано, че на диспансерно наблюдение ще продължат да подлежат пациентите с посочените в Наредба № 39 диагнози, които не са на лечение с биологични антиревматични медикаменти. Тук отново не се спазва Определение № 1553 от 02.12.2015 на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/, който определи диспансерното наблюдение по Наредба № 39 в изискванията на НЗОК от 01.10.2015 като пожелателно и по смисъла се определя като имуществен праг за пациентите. 

Във връзка с гореизложеното Ние, пациентските организации, искаме да се вземат предвид следните предложения в последваща среща преди срока за вземане на окончателни решения:

  1. Амбулаторна процедура № 38 да замени изцяло диспансерното наблюдение на пациенти, които се лекуват с биологични и биоподобни препарати. Цената по амбулаторната процедура да бъде съобразена с мониторирането на пациентите по Изисквания на НЗОК от 01.11.2015 г. Предлагаме амбулаторната процедура да бъде в извънболничната помощ за по-лесен достъп на пациентите, живеещи в отдалечени райони имайки предвид чл.8 от Закона за лечебните заведения, букви „в” и „г” съответно медицински център и диагностично – консултативен център, предложение подадено с писмо Вх. № 15-02-08 / 11.02.2016 г. В описания регламент на амбулаторна процедура не става ясно каква е разликата между диспансера и амбулаторната  процедура: БЛ МЗ – НЗОК № 13 към амбулаторна процедура № 38. Кой назначава изследванията на пациента за мониториране: ревматолога с амбулаторен лист за задължителен диспансер или изследванията се назначават по амбулаторната процедура?

1.1. Предлагаме изследванията по мониторирането на пациента изцяло да се включва в амбулаторна процедура № 38.

2. Амбулаторна процедура № 33 да бъде съобразена с мониторирането на пациентите и особено цената на инфузията, която в момента се заплаща от пациента между 30 и 50 лева на инфузия според утвърден ценоразпис на всяко лечебно заведение.

Ние пациентските организации сме силно обезпокоени от непоследователността на вземаните решения и липсата на информация, което оказва изключително неблагоприятно въздействие върху диагностицирането и хода на лечението. Имайки предвид падналата в съда Наредба № 11 от 09.12.15 г., която попада в обхвата на амбулаторна процедура № 38.

 

Дата:  24.03.16 г.
гр. София

Роза Чеглайска, Председател АПРА

Живко Янков, председател БСБББ-АС

[download id=”128″]

[221/29.02.2016] – Писмо до Надзорен съвет НЗОК за прилагане неотменените изискванията от 01.03.2014г. във връзка с решение на ВАС

[download id=”127″]

вх. № НС-12-00-5/29.02.16

изх. № 221/29.02.16

До Надзорен съвет
Национала здравноосигурителна каса

 

Относно: “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ” и окончателно определение на петчленен състав на ВАС от 12.02.2016г.

 

Уважаеми членове на Надзорен съвет,

Във връзка с решение на петчленен състав на ВАС от 12.02.2016 за спиране действието на утвърдените от Управител на НЗОК през 2015г. изисвания за лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ, Ви молим да вземете отношение и дадете отговор на следният въпрос:

Кога ще бъдат отменени текущите изисквания за лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ и ще започнат да се прилагат неотменените изискванията от 01.03.2014г.

Прилагаме копие от определение на петчленен съства на ВАС от 12.02.2016г., което не подлежи на обжалване.

29.02.2016г., гр. София

Роза Чеглайска, Председател АПРА

Живко Янков, Председател БСБББ-АС

[download id=”127″]

[Добра новина – Определението не подлежи на обжалване] – Петчленен състав на ВАС подвърди определението на тричленен състав на ВАС за спиране на действие на изменени изисквания за лечение с биологични лекарства

Документи по адм.д. № 11860/2015 Върховен административен съд

[download id=”118,124,125,126, 122″]


 

Върховният административен съд, Петчленен състав – ІІ колегия  ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ В СИЛА определение от 11.11.2015 г. по адм.д. № 11860/2015 г. на Върховния административен съд, Седмо отделение.  Определението не подлежи на обжалване.

Извадка от определение на ВАС:

При преценката дали вредите, които биха могли да настъпят за жалбоподателите са противопоставими на обществения интерес от действието на приетия подзаконов нормативен акт, съдът е взел предвид, че увеличението на разходите за НЗОК за лечение на артрити с биологични лекарства не е обстоятелство, което би могло да се противопостави на интереса на пациентите, изразяващ се в защита на живота и здравето им и по-конкретно в наличието на достъп на всички ЗОЛ, страдащи от съответните заболявания, описани в изискванията, до адекватно и успешно лечение на заболявания, които сериозно увреждат или биха могли да увредят тяхното здраве.

Определението на ВАС гласи че такива изисквания не съществуват и до постановяване решение по делото за отмяната им ограничава НЗОК да налага изисквания за:  

  1. Започване на такава терапия само като втора линия;
  2. Започване само ако е провеждана поне една година, предхождаща терапия ;
  3. Започване с такава терапия само ако са изминали поне 2 години от окончателната диагноза ;
  4. Задължително  спазен алгоритъм на повлияването;
  5. Всяко изискване за диспансеризиране.

Определението за спиране на действието е не само за Изискванията от 18.08.2015г., но и за всякакви следващи, които ги възпроизвеждат – определенията на тричленния и петчленния състав са по смисъла на такива актове а не по самото им издаване.

Определението на ВАС, което не подлежи на обжалване означава, че НЗОК трябва да ги свали от сайта си, и или да  отпускат лекарства без изисквания или да публикуват на сайта на НЗОК неотменяните , “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ” записани в НРД 2015, а именно тези които бяха в сила от 01.03.2014г.

Това означава, че и НЗОК и РЗОК и националните консултант и председател на медицинско дружество и ревматолозите и пациентите трябва да бъдат уведомени, че тези изисквания засега са отпаднали и за това че съществува отговорност, включително и съдебна, за този който прилага изисквания различни от тези в сила от 01.03.2014г. и увреди някого. Независимо дали е пациент, близък на пациент, лекар или фармацевтична фирма.


[download id=”118,124,125,126, 122″]

Писмен отговор по подадена частна жалба от НЗОК срещу Определение от 11.11.2015 г по адм.д. № 11860/2015

На 13.12.2015г. внесохме писмен отговор до ВАС относно частна жалба от НЗОК срещу определение от 11.11.2015 г по адм.д. № 11860/2015.  Натиснете тук, за да прочетете внесената във ВАС частна жалба от НЗОК.

[download id=”125″]