Писмен отговор по подадена частна жалба от НЗОК срещу Определение от 11.11.2015 г по адм.д. № 11860/2015

На 13.12.2015г. внесохме писмен отговор до ВАС относно частна жалба от НЗОК срещу определение от 11.11.2015 г по адм.д. № 11860/2015.  Натиснете тук, за да прочетете внесената във ВАС частна жалба от НЗОК.

[download id=”125″]

 

[176 / 13.06.2014г.] Писмо относно достъп до възможно най – широкия спектър от медикаменти при болест на Бехтерев

БСБББ – АС Изх. № 176 / 13.06.2014г.

МЗ Вх. № 63-00-73 / 23.06.2014г.

До: д-р Таня Андреева

Министър на здравеопазването

Уважаема г-жо Министър,

По повод зачестилите въпроси на от членове на Българско сдружението на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит за липса на лекарства, с които се контролира развитието на възпалителният процес при болест на Бехтерев държим да получим отговори на следните въпроси:

 1. Кои лекарства са подходящи за лечение и профилактика на болест на Бехтерев?
 2. Как се определят кои лекарства ще се предлагат на хората с болест на Бехтерев?
 3. Колко от тези лекарства са в Позитивният лекарствен списък?
 4. Каква е методологията за определяне процента на реимбурсацията на лекарства за болест на Бехтерев?
 5. Каква е причината реимбурсацията на лекарствата за болест на Бехтерев да имат различни нива на покриване от Национално здравеноосигурителна каса?
 6. Има ли липса на медикаменти в България, които са подходящи за лечение, профилактика и контролиране на болест на Бехтерев? Ако има, каква е причината за липсата им в аптечната мрежа?

Обръщаме се към вас за отговор на горепосочените въпроси, с цел изясняване лекарствената политика на Министерство на здравеопазването.

Хората с болест на Бехтерев имат нужда от достъп до възможно най – широкия спектър от медикаменти за забавяване и контролиране развитието на заболяването с цел намаляване риска от ранна и тежка инвалидизация.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков

Председател на УС

Отговор НЗОК за продължаване на протоколи за лечение с биологичните медикаменти [15-02-2/02.05.11]

Отговор на НЗОК във връзка с предложение на БСБББ – АС относно процедурата за продължаване на лечение с биологични (антицитокинови) лекарства.

ВАЖНО: Според отговора на НЗОК всеки пациент, който продължава лечение с биологични лекарства, трябва да започне да подготвя документите си след като си вземе последната опаковка от протокола. НЗОК няма право да отлага издаване на протокол, поради факта, че сте си подали документите преди изтичане на протокола, при положение, че сте взели последна опаковка от аптека.

Ако ви бъде отложено издаване на протокол от НЗОК поради факта, че сте подали документи преди да ви изтече действащият протокол ни пишете на този линк.

ИЗТЕГЛИ ОТГОВОР НА НЗОК В PDF ТУК

[В сила от 01.04.11] Изисквания за лечение с биологични (антицитокинови) лекарства

ИЗТЕГЛИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ (АНТИЦИТОКИНОВИ) ЛЕКАРСТВА В СИЛА ОТ 01.04.11 ТУК

В сила от 01.04.11 са влезнали нови изисквания за лечение с биологични средства. Промените спрямо до сега действащите изисквания са 2:

 1. В новите изисквания има нова ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3, СТР.6), която трябва да се попълва при започване/продължаване на протокол. Бъдете внимателни, коя декларация попълвате. При внасяне на старата декларация, НЗОК може да отложи издаването на протокол.
 2. Другото изменение, което е важно да знаете е, че вече вашият лекуващ ревматолог трябва да пази цялата ваша документация свързана с подаваните от вас документи за лечение с биологични (антицитокинови) лекарства. Тоест за да бъде всичко наред и да помогнете на вашият лекар, нашата препоръка е преди да подадете документите си в РЗОК да направите 2 копия на всички документи (етапни експертизи, BASDAI, лабораторни изследвани, експертни становища и амбулаторни листове). След като направите копия трябва да дадете едно от тях на вашият ревматолог.

ИЗТЕГЛИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ (АНТИЦИТОКИНОВИ) ЛЕКАРСТВА В СИЛА ОТ 01.04.11 ТУК

Предложение НЗОК – отлагане издаване на протоколи [92/18.03.2011]

изх. № 92 / 18.03.2011
МЗ вх. № 63-00-37/23.03.2011
НЗОК вх. № 15.02-2/23.03.2011

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

ДО ДИРЕКТОРА
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ – АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ

Уважаема госпожо Директор,

Обръщаме се към Вас по повод възникнали проблеми с получаването на протоколи за лечение с антицитокинови лекарствени продукти за болни от болестта на Бехтерев.
Членове на сдружението, които кандидатстват пред НЗОК за продължаване на лечение с антицитокинови лекарствени продукти (протокол 1Б) наскоро бяха уведомени с писма, че се отлага вземането на решението за отпускане на лекарствата с мотива: “Не са представени контролни изследвания след завършване на курса на лечение“
Имайки предвид естеството на терапията с антицитокинови лекарствени продукти считаме, че е недопустимо да се отлагат решения или да се изисква от пациентите да представят изследвания след изтичане на 180 дневният срок на протокола. Съображенията ни са следните:

 1. Двата медикамента, с които се лекуват пациенти с болест на Бехтерев се закупуват в аптеките, на база на издаденият от НЗОК протокол, на всеки 30 дена. Тоест по протокол всеки има право да получи 6 опаковки от съответният медикамент. Сметките показват, че при положениe, че пациентът  закупи първата опаковка на първият ден от получване на протокола, то последната трябва да бъде закупена  на 151 ден. Това автоматично означава, че остават 29 дена в който той няма да има лекарство.
 2. Срокът, в който НЗОК издава протокол за продължение на лечение с антицитокинови медикаменти е 30 дена.
 3. Екпертни лекарски комисия заседават един ден от седмицата, и то само в градовете София, Пловдив и Варна. Това означава, че в най-лошия случай пациента може да загуби 7 дена, докато мине такава комисия.
 4. Екпертни лекарски решения се издават в 7 (седем) дневен срок след явяването пред експертна лекарска комисия.

Взимайки под внимание горепосочените данни можем да заключим, че пациент може да остане без лекарство за 73 дена без да има никаква вина и така да му се прекъсне терапията поради административни причини. Искаме да Ви обърнем внимание върху опасността от създаване на антитела в организма срещу лечението и така то може да стане неефективно. Все пак биологичните средства са специфични медикаменти и приемът им крие съществени рискове. Сред пациентите има и такива, които не се повлияват от два или повече такива медикамента. Трябва да се има предвид и фактът, че без лечение заболяването започва да прогресира, което е проблем не само от здравословен, но и от психологически характер и за болния, и за неговите близки.

Нашите предложения са следните:

 1. В изискванията за лечение с антицитокинови лекарствени продукти да се упомене, че пациента може да кандидатства за продължение на лечение с антицитокинови медикаменти пред експертна лекарска комисия, след закупуването на последната опаковка от предписаното му лекарство тоест още на 151-ят ден от протокола.
 2. Срокът за издаване на протокол от НЗОК за продължаване на терапията с антицитокинови лекарствени продукти (протокол 1Б) да бъде 14 дена. Целта е да се направи всичко възможно лечението на пациента да не се прекъсва поради административни пречки.

Надяваме се че, горепосочените от нас данни ще бъдат взети под внимание и ще бъдат направени съответните корекции в изискванията за продължение на лечение с антицитокинови лекарствени продукти.
Ръководството на БСБББ – АС изразява своята готовност за участие и предложения по проблема за условията за лечение на болни от болестта на Бехтерев.

18.03.2011г.
София
С уважение,
Боряна Ботева
/зам. председател БСБББ – АС/

ИЗТЕЛИ ЖАЛБАТА В PDF ТУК