Tag: венозни средства

  • Министър Константинов – пациентите се лекуват с венозни биологични средстава

    Източник: http://parliament.bg/bg/plenaryst/ID/2575/ ДВЕСТА И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 11 март 2011 г. Открито в 9,02 ч. ………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към въпрос от народния представител Мая Божидарова Манолова относно лечение на пациенти с ревматологични заболявания, които се лекуват с венозни биологични средства. Заповядайте, госпожо Манолова. МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми…