Писмо до УМБАЛ “Св. Анна”, РЗИ – Софийска, ТЕЛК – Софийска за липса на техника за разчитане на дигитални рентгенови снимки

изх. № 100 / 26.04.2011

До Изпълнителен Директора на УМБАЛ “Св. Анна”
д-р Димитър Димитров, д.м.

До Медицински Директор на УМБАЛ “Св. Анна”
д-р Михаил Карафезов

До Директора на РЗИ – Софийска област
д-р Георги Канзов

До председател ТЕЛК – Софийска област
д-р Венета Иванова

Копие до Министъра на здравеопазването
д-р Стефан Константинов

ПИСМО
от
Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит (БСБББ – АС)

Уважаеми господин Министър,
Обръщаме се към вас по повод проблем, за който наскоро ни информираха членове на Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев. Става дума за това, че ТЕЛК – Софийска област не разполага с необходимата техника, с която да бъде извършена качествена и обективна преценка за състоянието на пациентите, възоснова на представени от тях изследвания.

Все повече рентгенографски кабинети използват компютърни дискове, вместо фотографска плака, а на пациниенти от Сдружението е било заявено, че ТЕЛК – Софийска област не разполага с компютри. По този начин не  може да се направи реална преценка на състоянието на пациентите. Така се компрометира оценката на степента на трайно намалена работоспособност, поради факта, че при болест на Бехтерев необратимите увреждания ясно личат на рентгеновите снимки.

В последствие, пациентите са принудени да обжалват експертното становище, пред НЕЛК, което води до допълнителни затруднения и за болния, и за институцията.

Териториалните експертни лекарски комисии по никакъв начин не  уведомяват пациентите за съществуващия проблем с липсата на компютри и не опоменават изрични изисквания за носителя, на който трябва да бъдат предоставени.

Смятаме че е недопустимо в 21 век да се допуска хора с инвалидизиращи заболявания, каквато е болестта на Бехтерев, да бъдат дискриминирани и оценявани неадекватно поради липса на техника.

Уважаеми господин Министър,

С писмо I 1745 / 13.04.2011г. НЕЛК ни уведоми, че във вашата компетентност е  да бъде разпоредена проверка по случая. Поради тази причина бихме желали да бъде направена  съответната проверка по сигнала, който ви описахме, като ни уведoмите за резултата от нея.

София
С уважение,

24.04.2011г.
Боряна Ботева
/зам. председател БСБББ – АС/

Искане до национален съвет за медицинска експертиза

Изх. №  102 / 26.04.2011 г.
Областен управител Област Пазарджик вх. № 94 00 – 109 / 26.04.2011 г .

ДО
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА
ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гр.СОФИЯ бул. ДОНДУКОВ № 1

ЧРЕЗ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ с АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР гр. ПАЗАРДЖИК
4400 гр. ПАЗАРДЖИК ул.  ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 2

ИСКАНЕ
от
ХРИСТО НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
Областен координатор на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит
Област Пазарджик , Община Пазарджик  гр. Пазарджик, бул. „ Христо Ботев „ № 37 вх. Б ет. 1 ап. 18
ПК 4400

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ,

Обръщам се към Вас с молба , във връзка с постъпили запитвания от членове на БСБББ-АС относно понятието „ дефинитивно състояние „  , използвано в Закона за здравето обн. ДВ  бр. 70 от 10 август 2004 г. , Глава трета Медицинско обслужване  , раздел IV Медицинска експертиза  чл. 101 а ал. 2 и 3 , както и в  Наредбата за медицинската експертиза , приета с Постановление на Министерски съвет  № 87 от 5 май 2010 г. обн. ДВ бр. 36 от 14 май 2010 г. , и конкретно чл. 101а ал. 2 и 3 от Закона за здравето и чл. 69 ал. 4 , чл.  69 ал. 5 , чл. 78 ал. 4 от Наредбата за медицинската експертиза, поради липса на легална дефиниция на понятието в  разпоредбите на Закона за здравето  , така и в разпоредбите на наредбата ; както и поради непосочване на дефинитивните състояния съгл. изискванията на  чл. 101 а  ал. 2 от Закона за здравето в Наредба по чл. 101 ал. 7 вр. чл. 101 а ал. 1 и 2 Закон за здравето  , каквато е Наредбата за медицинската експертиза   , за изясняване :

–    Какъв смисъл се влага в посоченото по – горе  понятие     „ дефинитивно състояние „ .

–   Какви са критериите , по които се определя то  и при какви условия се определя от детските експертни лекарски комисии ( ДЕЛК ) , териториалните експертни лекарски комисии ( ТЕЛК )   и Националната експертна лекарска комисия ( НЕЛК )  .

–      За кои заболявания се прилагат  правилата за дефинитивни състояния .

–   Спадат ли заболяванията на опорно – двигателния апарат към категорията заболявания , които могат да се квалифицират като дефинитивни състояния  , в това число заболяванията , посочени в Приложение № 1 от Наредбата за медицинската експертиза   .

–  Следва ли да се приложи разпоредбата на чл. 69 ал . 4 от Наредбата за медицинската експертиза    относно пациенти със заболяване Болест на Бехтерев  .

–  При какви условия се прилага разпоредбата на   чл. 69 ал. 5 от Наредбата за медицинската експертиза относно пациенти страдащи от  болест на Бехтерев и други заболявания , които имат хроничен характер или професионални заболявания .

–  При условията на чл. 78 ал. 4 Наредбата за медицинската експертиза   следват ли да се приложат правилата за пожизнен срок на инвалидността .

Надявам се ,  молбата ми да бъде уважена  и моля за отговор на посочения от мен адрес  !

гр. Пазарджик
с уважение:
Христо Николов  Вълков
Областен координатор БСБББ – АС