Нови комисии в Плевен и София при лечение с биологични лекарства в сила от 01.01.2019

От 01.01.2019 г. са в сила нови изисквания на НЗОК при лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит. Новото че, е са разкрити експертни лекарски комисии в:

УМБАЛ “Георги Странски” в гр. Плевен

УМБАЛ ” Софиямед” в гр. София.

Вероятно ще е необходимо малко време, докато комисиите заработят. Създаването на още експертни лекарски комисии е дългогодишна борба на Организация на пациентите с ревматологични заболявания, Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев и Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит. Последният отказ за създаване на такива беше през 2017 г. Тук , разбира се изключително важно е мнението на водещите ревматолози в България. Радвам се, че най -после всички осъзнаха необходимостта от разкирване на още комисии.

Списък на комисии:

[234 / 17.03.2017] Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за издадени протоколи от НЗОК

ДО УПРАВИТЕЛ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ,РЕГ. ПО Ф.Д 350/2010Г. НА СГС VI-10 С-В, БУЛСТАТ 175890613, ГР.СОФИЯ,ЖК.ЛАГЕРА, БЛ.55, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.19 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – РОЗА ИВАНОВА ЧЕГЛАЙСКА

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО

 

Уважаеми г-н Управител, Уважаеми членове на Надзорен съвет,

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена информация по месеци от  1- ви януари 2016г.  до  месец март 2017г. включително, за брой одобрени протоколи и вид биологичен антиревматичен лекарствен продукт, с който се лекуват хора над 18-годишна възраст с умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит, в извънболнична и болнична помощ, както и

Колко пациенти са одобрени за всеки един от месеците от горепосочения период като първи курс на лечение?

Колко пациенти са одобрени за всеки един от месеците от горепосочения период като  продължение на терапията?

Колко отказа и отлагания са направени за всеки един от месеците от горепосочения период?

Кои клиники и отделения от 2-ро и 3-то ниво, са подписали договори и анекси по Амбулаторна процедура 42 за цялата страна?

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок. Желаем информацията да ни бъде предоставена в електронен вариант.

 

17.03.2017, София

С уважение,

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”

БОРЯНА БОТЕВА
Председател на УС на ОПРЗБ

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”

[215 / 30.10.2015] – Становище проект за изменения на НЗОК за лечение с биологични лекарства

До
Националната здравноосигурителна каса
София, ул. Кричим № 1

от Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит -АПРА”
адрес София, ж.к. Лагера, бл. 55, вх. Б, ап. 19

от Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев
адрес София, кв. Дианабад 9-5-20

ОТНОСНО: Проект за Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ,  в сила от 01 август 2015 г./

Уважаеми госпожи и господа,

Считаме за необходимо да се спази договореното на 15.10.2015 г.  и обявено на сайта на НЗОК на 16.10.2015г. пациентите, които в момента се лекуват с биологични продукти, до края на 2015 г. да получават протоколите си за скъпоструващо лечение, независимо от това дали са диспансеризирани или не. Включването на нови пациенти до края на т.г. ще става при спазването на Изискванията на НЗОК, действащи в момента. Срокът за преминаване на пациентите на лечение с биологични продукти ще бъде 6 месеца, ако се докаже, че терапията, прилагана през това време, не дава желания ефект.

При неспазване ще изискаме записа от проведената среща на 15.10.2015г. в сградата на НЗОК на София, ул. Кричим № 1

Въвеждането на диспансеризацията като задължително условие. В тази част Изискванията препращат към Наредба № 39/2004 г., а тя определя диспансеризацията като доброволна. Така е и според НРД за 2015 г. Същевременно за изпълнителя на медицинска помощ липсва задължение да извърши диспансеризация  при наличие на обективните условия.  Според съвета Ви от 02.10.2015 г. потърсихме в типовия договор (между НЗОК и ИМП) основанието за  изразеното от Вас обратно мнение. Не го намираме. Намираме, че препоръчаният от Вас начин – чрез жалба на болния до НЗОК срещу лекаря, отказал диспансеризация, е непродуктивен.  Не оспорваме задълженията на лекаря, произтичащи от добросъвестност. По обясними съображения ни е трудно да обясним на болните лица какъв  е пътят в такава ситуация и да ги убедим да го изминат. Освен това диспансеризирането на здравноосигурено лице, страдащо от заболяванията в обхвата на Изискванията, на практика е сложно. Липсват достатъчно лекари ревматолози, практиката им е съсредоточена в по-големите градове. Това, както и правото на болните лица да търсят по-квалифицирани специалисти, повечето пъти насочва пациентите към лекари, които нямат договори с НЗОК, като последните съответно нямат право да извършват диспансеризация.    Необходимите за диспансеризацията прегледи и изследвания не се заплащат от НЗОК (изключение за заболяването Синдром на Felty, която е сред най-редките от заболяванията, предмет на Изискванията).

гр. София
28.10.2015г

С уважение:

Роза Чеглайска
Председател на Управителния съвет на АПРА

Живко Янков 
Председател на Управителния съвет на БСБББ

[download id=”121″]

[210 / 07.10.2015] ЗДОИ до НЗОК за одобрени протоколи за лечение с биологична терапия през 2015г.

БСБББ – АС Изх. № 210 / 06.10.2015г.
НС Вх. № НС-12-00-31 / 07.10.15
НЗОК Вх. № 24-03-84 / 07.10.15

ДО
 УПРАВИТЕЛ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО
 НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ,РЕГ. ПО Ф.Д 350/2010Г. НА СГС VI-10 С-В, БУЛСТАТ 175890613, ГР.СОФИЯ,ЖК.ЛАГЕРА, БЛ.55, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.19 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – РОЗА ИВАНОВА ЧЕГЛАЙСКА

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО

Уважаеми г-н Управител,
Уважаеми членове на Надзорен съвет,

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена информация по месеци от януари 2015г. до октомври 2015г. за брой одобрени протоколи от НЗОК за хора над 18-годишна възраст с умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит лекуващи се с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболнична помощ.

  1. Колко пациенти са одобрени за всеки един от месеците от горепосочения период като първи курс на лечение?
  2. Колко пациенти са одобрени за всеки един от месеците от горепосочения период като  продължение на терапията?
  3. Колко отказа и отлагания са направени  за всеки един от месеците от горепосочения период?

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок.

Желаем информацията да ни бъде предоставена в електронен вариант.

С уважение,

Роза Иванова Чеглайска
Председател на УС АПРА
roza.cheglayska@apra-bg.org

Инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ – АС
office@spondylitisbg.org

[203/18.06.2015] – Предложения за промени в Изискванията на НЗОК

203/18.06.2015г.

ДО
Д-р Глинка Комитов
Директор на НЗОК

КОПИЕ ДО
Д-р Николай Ингилизов
Директор Дирекция „ Лекарственипродукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане”

                                                          

 

Относно: Предложения за промени в Изискванията на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с  биологични антиремватични лекарствени продукти при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014 г.

 

Уважаеми д-р Комитов,   

От името на Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит, Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев и Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България  с цел подобряване и улесняване на достъпа до лечение на хората с ревматични заболявания, предлагаме да бъдат направени следните промени в Изискванията на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ спондилит, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти  в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014 г.

  1. Във връзка със започване и продължаване на лечение с антицитокинови медикаменти да бъде изисквана диспансеризация на пациентите, но само след направени  промени в Наредба 39 за Профилактичните прегледи и диспансеризацията, отнасящи се до обема на медицинските дейности и допълнителни консултации със специалисти при хората с ревматични заболявания лекуващи се с базисна терапия и  терапия с антицитокинови медикаменти. Да се вземе предвид писмо до НЗОК с вх.№ 15-02-76/10.09.2013г. относно промени, касаещи проследяването на пациентите с ревматични заболявания.
  2. За получаване на експертно становище при отпускане на лечение  на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артртит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ пред Експертна лекарска комисия (ЕЛК) да се явяват само болните започващи първи курс на лечение  или при необходимост от смяна на лечението.
  3. Терапията на страдащите от ревматични заболявания пациенти,които продължават своето лечение с антицитокинови лекарствени продукти  в извънболничната помощ след проведен 6 месечен курс да се продължава от лекуващия ревматолог, а не от съответната Експертна лекарска комисия (ЕЛК). Освен това, пакетът документи за продължаване на лечението да бъде разглеждан и одобряван в съответните РЗОК по протокол 1C     без участието на НЗОК в този процес. Това ще доведе до подобряване и в същото време улесняване достъпа до лечение на нуждаещите се пациенти и ще елиминира забавянето на одобрението на документите между протоколите за продължение.
  4. В електронната система, въведена от НЗОК  и проследяваща посещенията при ревматолог и хоспитализациите за всеки отделен пациент, да бъдат въвеждани и данните от частните прегледи, които не се заплащат от НЗОК, а лично от пациента.

 

Приложение: Писмо/ вх.№ 15-02-76/10.09.2013г.

 

Роза Чеглайска ……………………………………………..
Председател на Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“

Живко Янков…………………………………………..
Председател на Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

Боряна Ботева…………………………………………………………
И.Д. Председател на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

гр.София
18.06.2015 г.

[download id=”83,84″]