[В сила от 01.04.11] Изисквания за лечение с биологични (антицитокинови) лекарства

ИЗТЕГЛИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ (АНТИЦИТОКИНОВИ) ЛЕКАРСТВА В СИЛА ОТ 01.04.11 ТУК

В сила от 01.04.11 са влезнали нови изисквания за лечение с биологични средства. Промените спрямо до сега действащите изисквания са 2:

  1. В новите изисквания има нова ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3, СТР.6), която трябва да се попълва при започване/продължаване на протокол. Бъдете внимателни, коя декларация попълвате. При внасяне на старата декларация, НЗОК може да отложи издаването на протокол.
  2. Другото изменение, което е важно да знаете е, че вече вашият лекуващ ревматолог трябва да пази цялата ваша документация свързана с подаваните от вас документи за лечение с биологични (антицитокинови) лекарства. Тоест за да бъде всичко наред и да помогнете на вашият лекар, нашата препоръка е преди да подадете документите си в РЗОК да направите 2 копия на всички документи (етапни експертизи, BASDAI, лабораторни изследвани, експертни становища и амбулаторни листове). След като направите копия трябва да дадете едно от тях на вашият ревматолог.

ИЗТЕГЛИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ (АНТИЦИТОКИНОВИ) ЛЕКАРСТВА В СИЛА ОТ 01.04.11 ТУК

Отговор НЗОК 15-02-61 / 22.12.2010

Отговор на НЗОК във връзка със запитване отправено на сдружението. Прочети запитването тук.

ИЗТЕГЛИ НА PDF ТУК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РЕВМАТОИДЕН, ПСОРИАТИЧЕН, ЮВЕНИЛЕН АРТРИТИ И АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИЦИТОКИНОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ [в сила от 16.11.2010г.]

Настоящите изисквания са разработени на основание чл.54 от НРД 2010 (обн. в ДВ бр. 102 от 2009 г.) и влизат в сила от 16 ноември 2010 г. съгласно чл.10 на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.) и чл. 55, т. 2 от НРД 2010 (обн. в ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Изискванията са в сила от 01 юни 2009г. При настъпване на промени в Позитивния лекарствен списък, приети с решение на Комисията по Позитивен лекарствен списък, НЗОК ще извърши необходимите действия за тяхната промяна в съответствие с решението на Комисията.

ИЗТЕЛИ ИЗИСКВАНИЯТА НА PDF ФАЙЛ ТУК.