Покана за Общо събрание – 17.07.2021

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, ул “Гладстон” No.8, Зала G8-1 (Google Maps местоположение) от 13:00 часа на 17.07.2021 година, при следния дневен ред:

 1. Доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2020 до 31.12.2020 година;
 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 година;
 3. Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2022 година;
 4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

При невъзможност за присъствие, използвайте пълномощно – натисни тук за изтегляне на бланка.

Покана за Общо събрание – 31.10.2020

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, ул “Гладстон” No.8, Зала G8-1 (Google Maps местоположение) от 13:00 часа на 31.10.2020 година, при следния дневен ред:

 1. Доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2019 до 31.12.2019 година;
 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година;
 3. Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2020 година;
 4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

При невъзможност за присъствие, използвайте пълномощно – натисни тук за изтегляне на бланка.

Покана за годишно общо събрание 2013 година

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на БСБББ – АС, на 30.03.2013 г. в 13,30 ч. в София на адрес: ул. Княз Борис I № 73, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на БСБББ – АС, от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;
2. отчет за дейността на БСБББ – АС, от 1.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;
3. приемане на решение за промяна в размера на членския внос, който се внася от членовете на сдружението;
4. приемане на бюджет на сдружението за 2013 г.;
5. приемане на промени в устава на БСБББ – АС;
6. освобождаване на членовете на УС от длъжност и избор на нов управителен съвет;
7. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

Поканата е публикувана на 22.02.2013г. в бр.18/2013г. на Държавен вестник

В брой 7 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”24″]

 • Покана за общо събрание на БСБББ – АС;
 • Информация и консултация;
 • Световен ден за борба с артрита;
 • Кръгла маса “Годни за работа”;
 • Семинар – обучение в Шумен;
 • Международна дейност;

[download id=”24″]