ВАС срещу НЗОК (рунд 3)

За пореден път получаваме решение на ВАС, с което се обявяват “Изискванията за лечение с биологично” като нищожни.   Повече информация и документи по делото може да прочетете отдолу.

Документи по адм.д. № 11860/2015 Върховен административен съд

[download id=”118,124,125,126, 122,130,131,132″]


От решение № 9069 от 20.07.2016г. на ВАС:

Настоящият съдебен състав намира, че оспорените изисквания на НЗОК, утвърдени от директора на НЗОК по своето естество представляват нормативен административен акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК. Според определението, съдържащо се в тази разпоредба, нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие. Оспореният пред съда акт отговаря на всички изисквания по чл. 75 АПК, тъй като съдържа административноправни норми. По своето естество съдържащите се в изискванията правила за поведение представляват административноправни норми.

Обстоятелството, че актът е озаглавен „изисквания” не променя неговата правна същност, която се определя от съдържанието му, а не от наименованието. Поради това, определянето на оспорените изисквания като нормативен административен акт не е изключено от разпоредбата на чл. 7 от Закона за нормативните актове, в която са изброени видове подзаконови нормативни актове и в които не е включен акт с наименование „изисквания”.

Настоящата инстанция намира, че при издаването на обжалвания подзаконов административен акт е допуснато особено съществено нарушение на процедурата по издаването му, водеща до нищожност на оспорените изискванияна НЗОК. По силата на чл.5, ал.5 от Конституцията на Република България, чл.78, ал.2 АПК и чл.37, ал.1 ЗНА нормативните актове се обнародват в Държавен вестник. По делото няма данни обжалваните изисквания да са обнародвани, няма и подобни твърдения.

Националното законодателство поставя като изискване за влизане в сила на нормативния акт същият да бъде обнародван в “Държавен вестник”. Следователно обнародването е условие за превръщането на акта в част от действащото право и е елемент от фактическия състав на издаването на нормативния акт, обуславящ неговата валидност. За разлика от съобщаването на индивидуалните и общите административни актове, публикуването на нормативните актове е завършващият елемент от техния фактически състав като условие за влизането им в сила и поставянето им в действие. Чрез обнародването в “Държавен вестник” нормативният акт се довежда до всеобщо знание и се определя началният момент, от който той произвежда действие. Необнародването е пречка актът да породи предписаните му правни последици, тъй като до публикуването му той не съществува като юридически факт. Това означава, че липсата на този елемент от фактическия състав на издаването на нормативния акт води до опорочаването му до степен на нищожност. Необнародваният подзаконов нормативен акт не произвежда целеното с неговото издаване правно действие и за това, ако бъде приложен преди да бъде обнародван, ще е налице незаконно действие, извършено без нормативно основание.

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени от управителя на НЗОК/ в сила от 01.08.2015г./

Върховният административен съд, Петчленен състав – ІІ колегия  ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ В СИЛА определение от 11.11.2015 г. по адм.д. № 11860/2015 г. на Върховния административен съд, Седмо отделение.  Определението не подлежи на обжалване.

Извадка от определение на ВАС:

При преценката дали вредите, които биха могли да настъпят за жалбоподателите са противопоставими на обществения интерес от действието на приетия подзаконов нормативен акт, съдът е взел предвид, че увеличението на разходите за НЗОК за лечение на артрити с биологични лекарства не е обстоятелство, което би могло да се противопостави на интереса на пациентите, изразяващ се в защита на живота и здравето им и по-конкретно в наличието на достъп на всички ЗОЛ, страдащи от съответните заболявания, описани в изискванията, до адекватно и успешно лечение на заболявания, които сериозно увреждат или биха могли да увредят тяхното здраве.

Определението на ВАС гласи че такива изисквания не съществуват и до постановяване решение по делото за отмяната им ограничава НЗОК да налага изисквания за:  

 1. Започване на такава терапия само като втора линия;
 2. Започване само ако е провеждана поне една година, предхождаща терапия ;
 3. Започване с такава терапия само ако са изминали поне 2 години от окончателната диагноза ;
 4. Задължително  спазен алгоритъм на повлияването;
 5. Всяко изискване за диспансеризиране.

Определението за спиране на действието е не само за Изискванията от 18.08.2015г., но и за всякакви следващи, които ги възпроизвеждат – определенията на тричленния и петчленния състав са по смисъла на такива актове а не по самото им издаване.

Определението на ВАС, което не подлежи на обжалване означава, че НЗОК трябва да ги свали от сайта си, и или да  отпускат лекарства без изисквания или да публикуват на сайта на НЗОК неотменяните , “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ” записани в НРД 2015, а именно тези които бяха в сила от 01.03.2014г.

Това означава, че и НЗОК и РЗОК и националните консултант и председател на медицинско дружество и ревматолозите и пациентите трябва да бъдат уведомени, че тези изисквания засега са отпаднали и за това че съществува отговорност, включително и съдебна, за този който прилага изисквания различни от тези в сила от 01.03.2014г. и увреди някого. Независимо дали е пациент, близък на пациент, лекар или фармацевтична фирма.


[download id=”118,124,125,126, 122,130,131,132″]

[Добра новина – Определението не подлежи на обжалване] – Петчленен състав на ВАС подвърди определението на тричленен състав на ВАС за спиране на действие на изменени изисквания за лечение с биологични лекарства

Документи по адм.д. № 11860/2015 Върховен административен съд

[download id=”118,124,125,126, 122″]


 

Върховният административен съд, Петчленен състав – ІІ колегия  ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ В СИЛА определение от 11.11.2015 г. по адм.д. № 11860/2015 г. на Върховния административен съд, Седмо отделение.  Определението не подлежи на обжалване.

Извадка от определение на ВАС:

При преценката дали вредите, които биха могли да настъпят за жалбоподателите са противопоставими на обществения интерес от действието на приетия подзаконов нормативен акт, съдът е взел предвид, че увеличението на разходите за НЗОК за лечение на артрити с биологични лекарства не е обстоятелство, което би могло да се противопостави на интереса на пациентите, изразяващ се в защита на живота и здравето им и по-конкретно в наличието на достъп на всички ЗОЛ, страдащи от съответните заболявания, описани в изискванията, до адекватно и успешно лечение на заболявания, които сериозно увреждат или биха могли да увредят тяхното здраве.

Определението на ВАС гласи че такива изисквания не съществуват и до постановяване решение по делото за отмяната им ограничава НЗОК да налага изисквания за:  

 1. Започване на такава терапия само като втора линия;
 2. Започване само ако е провеждана поне една година, предхождаща терапия ;
 3. Започване с такава терапия само ако са изминали поне 2 години от окончателната диагноза ;
 4. Задължително  спазен алгоритъм на повлияването;
 5. Всяко изискване за диспансеризиране.

Определението за спиране на действието е не само за Изискванията от 18.08.2015г., но и за всякакви следващи, които ги възпроизвеждат – определенията на тричленния и петчленния състав са по смисъла на такива актове а не по самото им издаване.

Определението на ВАС, което не подлежи на обжалване означава, че НЗОК трябва да ги свали от сайта си, и или да  отпускат лекарства без изисквания или да публикуват на сайта на НЗОК неотменяните , “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ” записани в НРД 2015, а именно тези които бяха в сила от 01.03.2014г.

Това означава, че и НЗОК и РЗОК и националните консултант и председател на медицинско дружество и ревматолозите и пациентите трябва да бъдат уведомени, че тези изисквания засега са отпаднали и за това че съществува отговорност, включително и съдебна, за този който прилага изисквания различни от тези в сила от 01.03.2014г. и увреди някого. Независимо дали е пациент, близък на пациент, лекар или фармацевтична фирма.


[download id=”118,124,125,126, 122″]

Момчето, което говори с институциите…

Българско Национално радио, радио София, предаване “Различният до мен”, събота 17.03.2012

Автор: Емил Янев

Водещ: Кин Стоянов

Редактор: Емил Янев

Музикален редактор: Илиян Ружин

Той се казва Живко Янков. Познава не само българската здравноосигурителна система. Бил е здравноосигурен и в Обединеното Кралство. Ала и тамошното му  GP – общопрактикуващ лекар му е обърнал толкова внимание, колкото българските си колеги. Трябва да мине време преди Живко да научи диагнозата си: анкилозиращия спондилит. Когато Живко Янков става част от създаването на пациентската организация на страдащите от болестта на Бехтерев, неговите събратя и посестрими трябва сами да купуват насъщните си медикаменти. Днес е различно. Чуйте защо! 

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ДА СЛУШАТЕ ПЪЛНИЯТ ЗАПИС

Брюкселска декларация

На 19.10.2010 г. Белгийското ръководство на ЕС в партньорство с ръководството на EULAR проведоха конференция на която обсъдиха проблеми в ревматологичният сектор.
Събитието събра на едно място около 150 представители на пациенти, медицински специалисти, ревматолози, лица отговарящи за правенето на политики на национали нива, научни работници и други заинтересувани. Резултат от проведената среща е приемането на Брукселска декларация, която да се приложи от ЕС и страните членки в него. Декларацията дава препоръки за разпознаване и подобряване качеството на живот на хора с ревматологични проблеми в Европа.

ПРЕПОРЪКИ РАЗПИСАНИ В БРЮКСЕЛСКА ДЕКЛАРАЦИЯ:

 1. Европейският съюз и неговите страни членки трябва да разпознаят социалноикономическата важност на ревматологичните заболявания във всички възрастови граници и да им придадът необходимата важност.
 2. От изключителна важност е да се даде приюритет на базовите и клинични проучвания за ефекта, прогнозата и въздействието на тези хронични заболявания.
 3. Европейският съюз и неговите страни членки трябва да бъдат сигурни, че са осигурили необходимите условия за пълноценен живот на хората с ревматологични проблеми в обществото; това включва оптимизиране на фактори свързани с качеството на живот, наличието на инструменти за справяене с живота, правото на обучение и работа съобразено с техните нужди.
 4. Хората с ревматологични проблеми трябва да получават бърз достъп до високачествено обслужване, в идеалният случай в специализирани центрове, което да доведе до дълговременно качество на живот;
 5. Управлението на ревматологичните болести трябва да е в съответствие с научно – доказани препоръки във всички страни членки на Европейският съюз;
 6. Хората с ревматологични проблеми са експерти в управлението и живеенето със такива заболявания и трябва да бъдат включение в проектирането, доставянето и контрола на услугите, които им се предлагат.

Събиетието предшестваше конференция на министрите от ЕС за състояните на хората с хронични проблеми в публичният и социален сектор. За първи път ревматологичните проблеми бяха като точка за обсъждане по време на срещата на президенството на ЕС. За първи път EULAR и ЕС работиха заедно с цел подобряне състоянието на ревматологичният сектор.
Г-н Оливиер Беле, член от кабината на Белгийското министерство на социалната поликата коментира: „Беше въпрос на разбиране да се придвижи това сътрудничество”, което разпознава тежестта, които ревматологичните болести оказва върху живота на пациентите и техните близки.
Конференцията обхвана политическите, медицинските и социалните аспекти на предпазването и управлението на ревматологичните болести.

Източник: стр.4 EULAR Breakthrough issue 6 / 2011
Read original paper of Brussels declation here

Писмо до УМБАЛ “Св. Анна”, РЗИ – Софийска, ТЕЛК – Софийска за липса на техника за разчитане на дигитални рентгенови снимки

изх. № 100 / 26.04.2011

До Изпълнителен Директора на УМБАЛ “Св. Анна”
д-р Димитър Димитров, д.м.

До Медицински Директор на УМБАЛ “Св. Анна”
д-р Михаил Карафезов

До Директора на РЗИ – Софийска област
д-р Георги Канзов

До председател ТЕЛК – Софийска област
д-р Венета Иванова

Копие до Министъра на здравеопазването
д-р Стефан Константинов

ПИСМО
от
Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит (БСБББ – АС)

Уважаеми господин Министър,
Обръщаме се към вас по повод проблем, за който наскоро ни информираха членове на Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев. Става дума за това, че ТЕЛК – Софийска област не разполага с необходимата техника, с която да бъде извършена качествена и обективна преценка за състоянието на пациентите, възоснова на представени от тях изследвания.

Все повече рентгенографски кабинети използват компютърни дискове, вместо фотографска плака, а на пациниенти от Сдружението е било заявено, че ТЕЛК – Софийска област не разполага с компютри. По този начин не  може да се направи реална преценка на състоянието на пациентите. Така се компрометира оценката на степента на трайно намалена работоспособност, поради факта, че при болест на Бехтерев необратимите увреждания ясно личат на рентгеновите снимки.

В последствие, пациентите са принудени да обжалват експертното становище, пред НЕЛК, което води до допълнителни затруднения и за болния, и за институцията.

Териториалните експертни лекарски комисии по никакъв начин не  уведомяват пациентите за съществуващия проблем с липсата на компютри и не опоменават изрични изисквания за носителя, на който трябва да бъдат предоставени.

Смятаме че е недопустимо в 21 век да се допуска хора с инвалидизиращи заболявания, каквато е болестта на Бехтерев, да бъдат дискриминирани и оценявани неадекватно поради липса на техника.

Уважаеми господин Министър,

С писмо I 1745 / 13.04.2011г. НЕЛК ни уведоми, че във вашата компетентност е  да бъде разпоредена проверка по случая. Поради тази причина бихме желали да бъде направена  съответната проверка по сигнала, който ви описахме, като ни уведoмите за резултата от нея.

София
С уважение,

24.04.2011г.
Боряна Ботева
/зам. председател БСБББ – АС/