Писмо до НЗОК относно промяна на МКБ при ревматологичните заболявания [161 / 25.11.2013]

ФБПФ Изходящ номер: 000055
БСБББ – АС Изходящ номер: 161 / 25.11.2013г.

НЗОК Входящ номер: 15-99-17 / 25-11-2013

Дата: 25.11.2013

ДО:

Д-Р  РУМЯНА  ТОДОРОВА

УПРАВИТЕЛ  НА  НЗОК                                                      

                                                   

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА  МАРГАРИТА  ГРОЗДАНОВА

ДИРЕКЦИЯ  ЛЕКАРСТВЕНА 

ПОЛИТИКА  КЪМ   НЗОК  

                                                    

П И С М О

 

ОТ:

ИВАН  ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ФЕДЕРАЦИЯ  „БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ  ФОРУМ”

 

ЖИВКО  ЯНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

„БЪЛГАРСКО  СДРУЖЕНИЕ  НА БОЛНИТЕ  ОТ  БОЛЕСТТА НА  БЕХТЕРЕВ“

 ОТНОСНО:  Промяна на МКБ при ревматологичните заболявания и получаване на протоколи при лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната    помощ.

Уважаема д-р Тодорова,

Федерация „Български пациентски Форум“ (ФБПФ) и „Българско Сдружение на Болните от болестта на БЕХТЕРЕВ“ (БСБББ) се обръщаме към Вас , за да разберем дали ще има проблеми по издаване на протколи от НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ при смяна на МКБ кодове за някои ревматологични заболявания.

Имаме притеснения, че аптеките няма да имат възможност да изписват лекарства на хора, които се лекуват с горепосочените протоколи след въвеждане на новите МКБ кодове. Не мислим, че е необходимо да Ви казваме, какво означава за тези пациенти забавянето на приема на медикаментите им.

Въпросите, на които бихме искали да получим ясни отговори са:

  1. Какво става с вече издадените протоколи с вписани старите МКБ кодове и заболявания, които важат още няколко месеца, включително и след влизането на новите кодове на 1-ви декември?
  2. Ще има ли гратисен период и ако да – до кога?
  3. Ако трябва да се корегират кодовете и диагнозите в тези протоколи, кой ще има правото на това (РЗОК, ОПЛ или ревматолог) и как точно ще става това?
  4. Кои кодове и кои заболявания да бъдат вписвани в протоколите на пациентите одобрени от експертните комисии след 1-ви декември – новите от ПЛС (МКБ10) или старите фигуриращи в критериите на НЗОК (МКБ9)?
  5. Кога ще бъдат обновени и съответните критерии?

Надяваме се, че осъзнавате ясно нашите притеснение и затова настояваме да получим официално уверение и ангажимент от Ваша страна, че НЗОК ще гарантира да няма прекъсване на лечение и невъзможност за издаване на протоколи по административни причини, което би застрашило здравето и живота на българските граждани с ревматологични заболявания!

С Уважение:

Иван Димитров

Председател на УС на ФБПФ

[download id=”39″]

Писмо за забавяне издаване на протоколи на НЗОК [15-02-15 / 08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  142 / 25.02.2013

ОПРЗБ       изх. №75 / 25.02.2013

До д-р Пламен Цеков

Управител на Национална Здравноосигурителна каса

Относно: Забавяне издаване на протоколи на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

Уважаеми г-н Управител,

Пишем Ви по повод продължаващата практика на НЗОК да забавя издаването на  протоколи за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ.

Припомняме Ви , че по този случай сме сигнализирали през 2010 година (НЗОК вх. № 15-02-61 / 08.12.10) и през 2012 година (вх. № НЗОК 15-01-48/15.06.12).

Настояваме да бъдат предприети необходимите действия, за  да бъде прекратено издаването на протоколи за лечение с антицитокинови медикаменти извън нормативно определените срокове. Всяко забавяне, водещо до прекъсване на лечението го компрометира и обезсмисля. Нещо повече, подобна практика е недопустимо нарушаване на правото на живот и на достъп до здравеопазване. Неспазването на сроковете повишава и риска от преждевременна инвалидизация, дискриминира и изключва от обществото хората с ревматични заболявания – практика, противоречаща на всички норми и документи на ЕС.

Бихме желали да ни бъде предоставена  и официална справка за броя на постъпилите жалби по повод късно издадени протоколи за лечение с антицитокинови лекарствени продукти за периода 1.06.2012 – 20.02.2013.

Тъй като при нас постъпва информация за закъснения при издаването на протоколи тук сме описали един конкретен случай, който Ви молим да коментирате:

Пациент, кандиадатстващ за продължение на лечението с биологичен медиакмент подава документите си в РЗОК -София област на 20.12.2012 с вх №95-04-157, което дава възможност на пациента да не прекъсва лечението си ако протоколът за продължение се издаде в едномесечен срок. На 29.01.2013г. пациентът е уведомен по телефона от РЗОК София обл., че протокола е задържан, защото е необходимо становище от хематолог, че лечението не е противопоказно, тъй като има завишени показатели в кръвните изследвания (завишените показатели са заради съпътстващо лечение с кортизон, което е описано, в приложената етапна епикриза). Становището – амбулаторен лист от преглед при хематолог е представено на 30.01.2013 с вх.№95-04-11, а протокола за продължение на лечението е получен на 21.02.21013, което е почти 5 седмици по-късно от стандартния едномесечен срок за издаване на протокол за продължение на лечение с антицитокинови лекарствени продукти. Така пациентът прекъсва лечението си за 5 седмици.

Зам.председател на УС  на БСБББ-АС              /Бойко Бойчев/

Зам.председател на УС на ОПРЗБ                    /Боряна Ботева/

25.02.2013г.

Отговор НЗОК 117 от 13.06.2012 за забавяне на протоколи

Мили приятели,

Може да видите отговора на НЗОК за забавяне на протоколи. На този линк може да видите писмото, което пуснахме с изх. ном. 117 от 13.06.2012.
Моля да напишете вашият коментар. Доволни ли сте от отговора?