Какво да направя ако протокола за лечение е забавен от НЗОК?

Ако протокола за лечение ви е забавен от НЗОК повече от 1 месец (за тези, които са за продължение) или повече от 2 месеца (за тези, които са за започване) от датата на подаване в РЗОК, препоръчваме да подадете ЖАЛБА.

Образец на жалбата може да изтеглите от този линк – http://bg.spondylitisbg.org/wp-content/uploads/2015/02/jalba_nzok_protokol_5_20150219.doc

  • Ако внесете жалбата лично в НЗОК, тогава е задължително да вземете входящ номер; Добра практика е да поискате да ви поставят входящ номер върху копие от жалбата.
  • Ако решите да изпратите жалбата по пощата, тогава е задължително да го направите с обратна разписка;

Важно: Копие от жалбата изпратете до сдружението на посеченият адрес в образеца или ни изпратете сканирано копие на електранната поща – office@spondylitisbg.org

 

Отговор НЗОК [170 / 03.05.2014] Писмо относно нови Изисквания в сила от 01.03.2014г.

nzokЗапознайте се с отговор на НЗОК относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014г. ~ БСБББ [170 / 03.05.2014]

[download id=”49″]

Отговор НЗОК – нови изисквания в сила от 15.03.2013г. изх. 146

Отговор НЗОК във връзка с писмо на БСБББ – АС (изх. 146) относно Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г.

scan 17-6-2013 23h54m18s

изтегли в PDF

Писмо за новите изисквания на НЗОК в сила от 15.03.2013г. [15-12-28 / 03.04.2013]

БСБББ – АС изх. № 146 / 02.04.2013

НЗОК вх. № 15-02-18 / 03.04.2013

До д-р Пламен Цеков

Управител

Националнa здравноосигуритена каса

 Относно: Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г.

Уважаеми господин Управител,

Пишем във връзка с „Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ“, които са в сила от 15.03.2013г.

Поради факта, че същите бяха публикувани на сайта на НЗОК на 27.03.2013г. бихме искали да получим писменно подвърждение от ваша страна, че хора, които са си подали документи преди 27.03.2013г. няма да бъдат връщани и няма да се получава забавяне на издаване на протоколи поради факта, че документите не отговарят на новите изисквания в сила от 15.03.2013г.

Предварително благодарим за съдействието при осигуряване на условия за нормално издаване протоколи за лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

С уважение,

Живко Янков – председател на УС БСБББ – АС

Писмо изисквания на НЗОК [15-02-15/08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  141 / 20.02.2013

ОПРЗБ       изх. №74  / 20.02.2013

До д-р Пламен Цеков

Управител на Национална Здравноосигурителна каса

 Относно: Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

Уважаеми г-н Управител,

При лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ има празнини и неясноти.

В настоящите Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювениленартрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 01.05.2012г. липсва  информация за сроковете, в които НЗОК трябва да се произнесе, след подаване на съответните документи от страна на пациента. Липсват и критерии за механизма на смяната на един антицитокинов препрат с друг, както и срок при необходимост от допълнителна консултация със специалист.

Предлагаме преразглеждане и добавяне на информация относно:
– какви критерии се прилагат при смяна на един антицитокинов лекарствен продукт с друг;
– какъв е срока за издаване на протокол за новоназначения от Експертната лекарска комисия антицитокинов лекарствен продукт
– какъв е срока за издаване на протокол за лечение с антицитокинови лекарствени продукти при необходима допълнителна консултация със специалист

Считаме, че тези изменения и допълнения ще подобрят качеството на лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ.

Зам.председател на УС  на БСБББ-АС   /Бойко Бойчев/

Зам.председател на УС на ОПРЗБ  /Боряна Ботева/

20.02.2013г.