[215 / 30.10.2015] – Становище проект за изменения на НЗОК за лечение с биологични лекарства

До
Националната здравноосигурителна каса
София, ул. Кричим № 1

от Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит -АПРА”
адрес София, ж.к. Лагера, бл. 55, вх. Б, ап. 19

от Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев
адрес София, кв. Дианабад 9-5-20

ОТНОСНО: Проект за Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ,  в сила от 01 август 2015 г./

Уважаеми госпожи и господа,

Считаме за необходимо да се спази договореното на 15.10.2015 г.  и обявено на сайта на НЗОК на 16.10.2015г. пациентите, които в момента се лекуват с биологични продукти, до края на 2015 г. да получават протоколите си за скъпоструващо лечение, независимо от това дали са диспансеризирани или не. Включването на нови пациенти до края на т.г. ще става при спазването на Изискванията на НЗОК, действащи в момента. Срокът за преминаване на пациентите на лечение с биологични продукти ще бъде 6 месеца, ако се докаже, че терапията, прилагана през това време, не дава желания ефект.

При неспазване ще изискаме записа от проведената среща на 15.10.2015г. в сградата на НЗОК на София, ул. Кричим № 1

Въвеждането на диспансеризацията като задължително условие. В тази част Изискванията препращат към Наредба № 39/2004 г., а тя определя диспансеризацията като доброволна. Така е и според НРД за 2015 г. Същевременно за изпълнителя на медицинска помощ липсва задължение да извърши диспансеризация  при наличие на обективните условия.  Според съвета Ви от 02.10.2015 г. потърсихме в типовия договор (между НЗОК и ИМП) основанието за  изразеното от Вас обратно мнение. Не го намираме. Намираме, че препоръчаният от Вас начин – чрез жалба на болния до НЗОК срещу лекаря, отказал диспансеризация, е непродуктивен.  Не оспорваме задълженията на лекаря, произтичащи от добросъвестност. По обясними съображения ни е трудно да обясним на болните лица какъв  е пътят в такава ситуация и да ги убедим да го изминат. Освен това диспансеризирането на здравноосигурено лице, страдащо от заболяванията в обхвата на Изискванията, на практика е сложно. Липсват достатъчно лекари ревматолози, практиката им е съсредоточена в по-големите градове. Това, както и правото на болните лица да търсят по-квалифицирани специалисти, повечето пъти насочва пациентите към лекари, които нямат договори с НЗОК, като последните съответно нямат право да извършват диспансеризация.    Необходимите за диспансеризацията прегледи и изследвания не се заплащат от НЗОК (изключение за заболяването Синдром на Felty, която е сред най-редките от заболяванията, предмет на Изискванията).

гр. София
28.10.2015г

С уважение:

Роза Чеглайска
Председател на Управителния съвет на АПРА

Живко Янков 
Председател на Управителния съвет на БСБББ

[download id=”121″]

Роля на психологията при справяне с хронична болест като болест на Бехтерев

psychologyВъпрос:

Каква е ролята на психологията на здравето, социалните интервенции и поведенческата медицина в справянето с хронично прогресиращо заболяване като болест на Бехтерев?

Отговор:

Човек, страдащ от спондилит (болест на Бехтерев), се нуждае и заслужава намесата на здравната психология, за да се научи как активно да се справя и максимизира качеството си на живот.  През последните няколко години  наблюдаваме значително подобрение по отношение биологичното лечение на ревматичните заболявания, което дава надежда за бъдещето. Иначе казано, подлежащото заболяване все още присъства. От друга страна, биологичните лекарства могат да направят толкова много, но те не могат да се справят с всички проблеми. Това е огромна нужда.

Въпрос:

Какво би могло да се направи?

Отговор:

Има спектър от възможности в помощ на пациентите с ревматични заболявания за справяне с проблемите, много от които могат да станат част от начина на живот на пациента. Например, проучване е показало, че медитацията и тай- чи могат да имат мощен положителен ефект върху болката и възпалението при ревматичните заболявания.

Въпрос:

В един идеален свят как тези услуги биха достигали до пациента?

Отговор:

В идеалния случай всички грижи биха били предоставяни мултидисциплинарно в рамките на една единствена клиника, от екип експерти- включително здравни психолози. По този начин уникалните решения биха били адаптирани към уникалните проблеми, засягащи популацията със спондилит- биомедицински, социални и други грижи.

Въпрос:

Кои са актуалните бариери пред постигането на идеални грижи?

Отговор:

Достъпът до грижи е изпълнен с проблеми. Дори при най- добри обстоятелства- ако пациентът има здравна застраховка, осигуряваща здравен психолог, има трудности при достъпа. Много често се налага грижите да се осигуряват на различни места, което спъва сътрудничеството между ревматолога и психолога, които се грижат за пациента. Нещо повече, често е много трудно да се оторизира реимбурсацията на подобни услуги, което означава, че често пъти на конкретните специалисти просто не се плаща. Дори и в съзнанието на добре информираните хора психичното здраве често се бърка с психичната болест, което създава значителна бариера пред достъпа до поведенческа терапия. Друг проблем е, че лекарите често пъти са ограничени от времето, с което разполагат и не осъществяват адекватен контакт с пациента, на базата на който да могат да разпознаят нуждата от подобни интервенции или да подценяват тяхната ценност.

Въпрос:

Какви са семейните проблеми и дали би било от полза интервенцията в семейството?

Отговор:

Да, наистина. При ревматичните заболявания има рискове за брака. Например, честотата на разводите при ревматоиден артрит е по- висока от националното ниво. Семейството може да оказва подкрепа, но това води до претоварване. Работата със семействата може да помогне в изграждането на успешни механизми за засилване на оптимизма и надеждата за бъдещето.

Въпрос:

Кои са основните проблеми, при които здравната психология и поведенческата медицина може да са от най- голяма полза?

Отговор:

Има проблеми с болката, промени в настроението, нарушения на съня и самооценката. Когато човек е активен участник в решаването на тези проблеми и има здравословни възгледи и перспектива, самооценката се подобрява и в качеството на живот присъстват надежда и оптимизъм.

=====

Изследванията на DR. PERRY M. NICASSIO са насочени към приспособителните процеси на  хората с хронични заболявания и разработването и оценката на поведенческа терапия и интервенции при хора с ревматоиден артрит, хронична болка и разстройства на съня. Dr. Nicassio е главен съ- редактор на книгата „Справяне с хроничната болест: Биопсихосоциалният подход на Dr. Nicassio “  издадена от Американската психологическа асоциация (1995). Голяма част от неговата работа е фокусирана върху приноса на вярванията и убежденията относно болестта към депресията и изхода за здравето при хора с автоимунни заболявания като ревматоиден артрит и лупус.  Миналата и настоящата работа на Dr. Nicassio’ s  в тези области са подпомогнати от грантове от Националния институт по артрит и мускулно- скелетни и кожни заболявания- National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases.

Източник: Spondylitis Asociation of America (SAA)

=================

БСБББ – АС, екип “Превод на чужда литература” – А.Г, Е.Ч.

[166/29.01.2014] Писмо относно oткриване на отделение по ревматология към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Стара Загора

изх. номер 166 / 29.01.2014 г.

предадено на ръка на рецепция на МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. СТАРА ЗАГОРА

до
Д-Р ИВАН ЗЛАТКОВ
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Откриване на отделение по ревматология към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Стара Загора

 

Уважаеми г-н Управител,

Според извадка от регистър на НЗОК в Югоизточна България (областите Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол, Бургас)  работят 4 ревматолози в област Бургас, 1 ревматолог в област Кърджали, 4 ревматолози в област Сливен, няма ревматолог в област Хасково, 4 ревматолози в област Стара Загора и 1 ревматолог в област Ямбол. Общо 14 ревматолози в Югоизточна България.

Ревматичните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в Европа и чрез това писмо изказваме подкрепата си за откриване и създаване на отделение по ревматология в МБЛА “Св. Иван Рилски” – гр. Стара Загора, което ще бъде в полза на обществото в Стара Загора и Югоизточна България.

Има над 200 различни вида ревматични заболявания, като най-често срещани са болест на Бехтерев, ревматоиден артрит, лупус, псориатричен артрит и други. В България няма статистика за броя на хората, които са засегнати от тези проблеми. Въпреки това средно за Европа от болест на Бехтерев страдат 0.6% от населението, от ревматоиден артрит – от 0.6 до 1% и от псориатричен артрит – 0.3%. Това означава, че само от тези заболявания, които посочихме, в Югоизточна България страдат около 30 000 души.

Сигурни сме, че с решението си, което ще вземете за откриване и създаване на отделение по ревматология, ще повишите качеството на задължителните услуги, които ще доведе до повишане на пристижа на управляваното от Вас лечебно заведение.

С уважение, 13.01.2014г.

С уважение,

инж. Живко Янков
/председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”47″]

[167/27.01.2014] Писмо относно създаване на втора Експертна лекарска комисия в гр. Пловдив

НЗОК вх. № 15-02-7/27-01-14

БДР вх. № 17/27.01.2014

изх. номер 167 / 24.01.2014 г.

До:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Копие до:

ПРОФ. РУМЕН СТОИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДР

 

Относно: Създаване на втора Експертна лекарска комисия в гр. Пловдив

Уважаема г-жо Управител,

Към текущият момент хора, които имат нужда от лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ, кандидатстват за издаване на Експертни лекарски решения в гр. София, Пловдив и Варна.

Поради огромната нужда от лечение на хора с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ и наличието на достатъчен брой специалисти-ревматолози считаме, че създаването на втора Експертна лекарска комисия в гр. Пловдив ще подобри качеството на лечение и живот на хората с болест на Бехтерев, ревматоиден артрит и псириатричен артрит в Пловдив и региона.

Ревматичните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в Европа. Има над 200 различни вида ревматични заболявания, като най-често срещани са болест на Бехтерев, ревматоиден артрит, лупус, псориатричен артрит и други. В България няма статистика за броя на хората, които са засегнати от тези проблеми. Въпреки това средно за Европа от болест на Бехтерев страдат 0.6% от населението, от ревматоиден артрит от 0.6 до 1% и от псориатричен артрит 0.3%. Това означава, че само от тези заболявания, които посочихме, в Югоизточна България страдат около 30 000 души.

Надяваме се молбата ни да бъде удовлетворена.

24.01.2014г.

С уважение,

инж. Живко Янков
/председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”46″]