ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РЕВМАТОИДЕН, ПСОРИАТИЧЕН, ЮВЕНИЛЕН АРТРИТИ И АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИЦИТОКИНОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ [в сила от 16.11.2010г.]

Настоящите изисквания са разработени на основание чл.54 от НРД 2010 (обн. в ДВ бр. 102 от 2009 г.) и влизат в сила от 16 ноември 2010 г. съгласно чл.10 на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.) и чл. 55, т. 2 от НРД 2010 (обн. в ДВ бр. 102 от 2009 г.).

Изискванията са в сила от 01 юни 2009г. При настъпване на промени в Позитивния лекарствен списък, приети с решение на Комисията по Позитивен лекарствен списък, НЗОК ще извърши необходимите действия за тяхната промяна в съответствие с решението на Комисията.

ИЗТЕЛИ ИЗИСКВАНИЯТА НА PDF ФАЙЛ ТУК.